DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Elektromagnetisme

  • For mye "tro", myter og løst snakk uten vitenskapelig grunnlag
  • Langvarig opphold meget nær høyspent/kraftledninger kan antakelig medføre noen (meget liten) økt risiko for leukemi (og kanskje andre kreftformer)

  • Den kunnskap som finnes, antyder at elektromagnetisme ellers har liten eller ingen betydning for vår helse

  • Dette er et område med mange myter, antakelser og trosretninger, og behov for nøktern forskning og formidling av forskningsresultater til publikum

  • Det er mulig at langvarig nærkontakt med mobiltelefon holdt lenge inntil hodet kan ha noen betydning for enkelte personer, men dette er omstridt.

  • Betydning for helsen av underjordiske vannårer etc bygger bare på myter og folketro, og fremholdt av "naturleger" uten vitenskapelig grunnlag.

  • Det bør utvises varsomhet ved fremtidig plassering av kraftledninger i forhold til boliger, skoler, daghjem og lekeplasser

  • Minsteavstand fra kraftledninger bør være 100 meter.

  • Konsulter evt. Statens Strålevern, 1345 Østerås.


Alle elektriske apparater og installasjoner er omgitt av et elektromagnetsik felt. Kraftledninger (høyspent-ledninger) og en del elektrisk utstyr, som brukes i boliger, kontorer etc. omgir seg med elektromagnestiske kraftfelt som svinger 50 ggr i sekundet, dvs med en frekvens på 50 Hz. Teleslynger som brukes for hørselshemmede, gir kraftige utslag ved måling av elektromagnetisme, men det er ikke noe holdepunkt for at dette gir helseskader (det er det bare noen "naturleger" som hevder - uten at de kan vise til noe bevis).

mobil

Utstyr innendørs, som har vært særlig diskutert i denne sammenheng, er dataskjermer, mikrobølgeovner og varmekabler i gulv (særlig enfasede). I 1998/1999 har også evt helseskadelige virkninger av elektromagnetisk felt ved mobiltelefoner som blir holdt lenge inntil hodet, vært diskutert mye. En tysk forsker (M.Klieeisen,2002) har med avansert teknikk vist at mobiltelefon i bruk for barn (10-13 års alder) førte til akutt nedsatt hjerneaktivitet med ettervirkning i 50 minutter (referert i Aftenposten 7.2. 2002)

Det blir stilt en god del spørsmål om elektromagnetiske feltpåvirkninger er helsefarlig, ikke minst etter at ukepresse og enkelt oppslag i dagsaviser, kommer med periodevise hentydninger om at vår elektromagnetiske hverdag kan være farlig. Slike oppslag bygger i vesentlig grad på selvbestaltede "eksperter" eller spesielt "troende", og på ukritiske eller direkte gale tolkninger av enkelte forskningsrapporter - vanligvis tatt ut av sin sammenheng. I Norge har Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) vært opptatt av dette spørsmålet. Kontaktperson der: Georg Thommesen.

Forskningsresultater er til dels uklare og vanskelige å tolke, men har skapt frykt hos en del mennesker for at relativt dagligdagse eksponeringer kan være helseskadelige. Et utvalg av epidemiologiske undersøkelser de siste 15 år har antydet at det kan være en økt hyppighet av noen helseproblemer i boliger med forhøyede magnetiske og/eller elektriske felt (boliger vegg i vegg med høyspendt el. utstyr (trafostasjoner)).
En dansk undersøkelse av ansatte i elektrisitetsverk og som var utsatt for meget høye doser, viste noe økt risiko for senil demens og motorneuron-sykdommer (epilepsi), men dette kunne skyldes at de var utsatt for gjentatte elektriske sjokk (C.Johansen,2001).


Det er vist en statistisk sammenheng mellom en liten overhyppighet av kreft hos barn som bor nær kraftledninger. Utslaget er størst for kreft i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og leukemi. Disse to kreftformene er de som dominerer hos barn, med ca. 100 tilfeller pr. år til sammen i Norge. I Norge antar man at kanskje ett til to tilfeller pr. år kan skyldes nærhet til kraftledninger.
Ved en konferanse i 2001 av IARC (International agency for research on cancer) kom man til konklusjonen at særdeles lavfrekvente magnetfelt muligens kan være kreftfremkallende.
I Sverige har man tatt et liknende standpunkt ut fra sikkerhetshensyn: "Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekiventa elektriska och magnetiska fält!. Dette skrivet kan finnes under "Publikationer" på Arbetsmiljöverkets nettside.

Ut over dette er det en del usikre og tvilsomme forskningsresultater som antyder sammenheng mellom høye kraftfeltforekomster og forekomst av abort, depresjon og hodepine. Med disse undersøkelsene dreier det seg imidlertid ikke om magnetfelt fra kraftledninger, men fra andre kilder.

Som nevnt diskuteres særlig betydningen av magnetfelt rundt dataterminaler og varmekabler. Det er en antall personer som hevder at de er blitt syke i forbindelse med slik eksponering, med symptomer som ligner inneklimasykdom. Populært kalles dette el-allergi, men har intet med allergi å gjøre.

SI-enheten for magnetisk feltstyrke "flukstetthet" er 1 tesla (T), der 1 tesla tilsvarer 10 tusen Gauss. I en del forskningsrapporter vedrørende kraftledningers magnetfelt, er det foreslått grenseverdier på 0,2 - 0,3 mikroT (uT).

En tabell hentet fra Heftet: Inneklima, fra Statens helsetilsyn 1994) viser forskjellige kilder til elektromagnetisk stråling:

Strålingskilde Avstand Elektromagnetisme(flukstetthet)
i mikroTesla (uT)
Høyspentledning(300-420 kV) 10 m 1-10
Elektriske ovner 30 cm 0,15 - 0,5
Varmekabler i gulv 5 cm 0,2 - 3
Vannseng 10 cm 0,04 - 2,5
Fjernsynsapparat 1 m 0,01- 0,015
El. skrivemaskin 30 cm 0,2 - 5

Eventuelle helseffekter avhenger av hvor nær man er kilden og hvor lang eksponeringstiden er for ulike doser av dette. Av nyere dato er drøftinger av hvilken mulig betydnin mobiltelefoner og mikrobølgeovner kan ha i denne sammenheng.

Det er vist eksperimentelt (35 voksne menn) at kortvarig eksponering for statisk magnetisme (styrke 9,6 uT (mikrotesla)) førte til økning av blodets serum-kreatinin og økt utskillelse av kreatinin i urinen. Det ble ikke funnet endringer i serum-kalsium (Schmidt,F, Mannsåker,T Løvlie R, 1999). Dette er imidlertid uspesifikke reaksjoner som er vanskelig å tolke ( se Tynes, T., 1999).

Det foreligger ingen klare anbefalinger om sikker avstand fra kraftledninger. I et gammelt forslag er det foreslått en sikkerhetsavstand til kraftledninger på 40 meter, men i henhold til nyere målinger, bør nok grensen settes til 100m. Det foreligger heller ingen sikre sikkerhetsgrenser for angivelse av grenseverdi for den elektromagnetiske feltstyrke.

Statens Helsetilsyn, i samarbeid med SIS, likesom Statens Energiverk i Sverige, har anbefalt at man i påvente av sikrere forskningsresultater skal vise varsomhet ved fremtidig plassering av kraftledninger i forhold til boliger, skoler, daghjem og lekeplasser (Se: NOU 1995:20, Oslo).

For datautstyr finnes det en rekke typer skjermfilter som reduserer det statisk elektriske feltet, men slike filtre gir ingen effektiv reduksjon av tidsvariable magnetfelter. Effektiv demping av magnetfelt kan bare oppnås gjennom skjermens konstruksjon, og moderen skjermer har utstyr som reduserer betydelig magnetfeltene fremover, mens magnetfeltene bakover kan være uendret. De elektromagnestiske feltene fra dataskjermene kan bidra til ionisering av støv og dette ioniserte støvet vil da legge seg på hud og slimhinner. Nyere undersøkelser har imidlertid vist at skjermfiltre ikke påvirker slimhinneirritasjon i nevneverdig grad.

I Lcd-skjermer er de elektromagnetiske belastningene meget lavere enn ved katodestråle-skjermer.

I elektrolyseverk, der man f.eks. fremstiller aluminium, kan man finne magnetfelt i området 1-50 mT. Man har ingen data som knytter bestemte sykdommer eller symptomer entydig til arbeid i slike høye magnetfelt.

De elektriske og magnetiske feltene som forekommer i normale forhold i boliger (og også i nærheten av kraftledninger), er for svake til at man kan se noen sammenheng ut fra vanlige biofysiske undersøkelser og dyreforsøk. Øvrige miljøfaktorer som kan ha spilt en rolle for symptomene er også dårlig kartlagt der det er rapporter sammenhenger mellom elektromagnetiske felt og sykdom. Det er god grunn til å tro at det dreier seg om indirekte effekter eller eventuelt samvirke med andre faktorer der sykdom kan ha sammenheng med elektromagnetiske felt.

. El-allergi

Dette er iallfall ikke allergi!

De mest vanlige plager som hevdes skyldes "El-allergi" er hudproblemer med kløe og rødflammethet, særlig i ansikt og på halsen i forbindelse med arbeid foran dataskjerm. Hudproblemene skyldes sannsynligvis mest at støv som er ladet opp av skjermen blir trukket inn i nær kontakt med hud og slimhinner. Dette skjer under påvirkning av det statiske elektriske feltet mellom skjermen og operatøren. Dette er da forhold som ikke bare avhenger av terminalen, men like meget av hele inneklimaet med temperatur, luftfuktighet, gulvbelegg, rengjøring, bruk av tepper, støvsamlende materialer(loddenfaktor) etc. og forekomst av syntetiske stoffer i stolseter og klær. Svenske undersøkelser viser at personer med astma- og allergiproblemer blir lettere rammet, og kvinner oftere enn menn.

I tillegg til hudproblemer er det mange som klager over hodepine, tretthet, svimmelhet og andre nevrofysiologiske symptomer. Noen få hevder at de etterhvert også utvikler overfølsomhet på samme måte overfor andre kilder til lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, som f.eks. TV-apparater, lysrør, glødelamper og varmekabler. I undersøkelser av dette har man ikke funnet noen entydig sammenheng mellom elektromagnestiske felt målt på stedet, og pasientens plager. De samme plagene kan skyldes andre forhold i klimaet, og kan også være rene stressfenomener.
Ved Karolinska Institutet i Sverige har forskeren Lena Hillert disputert for doktorgraden over emnet "Hypersensitivity to electricity". Hun fant ingen bevisbare holdepunkter for fenomenet "el-allergi". ( Hillert, L (2001): Hypersensitivity to electricity. Symptoms, risk factors and therapeutic intervention. Thesis, Karolinska Institutet, Stockholm (se nettsiden til Karolinska Institutet) og søk på "elektromagnetism"

Dette er et meget vanskelig område, og jeg anbefaler at man i aktuelle tilfeller tar kontakt med Statens strålevern, 1345 Østerås.
På deres hjemmeside , er det et søkefelt der du kan finne "elektromagnetisme".


Aktuelt spørsmål

Avstand til trafostasjon TL spør: Hvor lang avstand skal det være mellom en høyspendt trafostasjon og bolighus.

SVAR
Svaret kan ikke sendes fordi TL ikke har oppgitt noen e-post adresse
Det foreligger ingen klare bestemmelser om trafostasjoners avstand til bolighus. Det er jo også stor forskjell på størrelsen av trafostasjoner; noen er så små at de plasseres vegg i vegg med bolighus (med solid isolering mot elektromagnetisk stråling).
Du finner detaljert stoff om dette på nettsidene til statens strålevern.
Avstandsantydninger finnes for kraftledninger, men det foreligger ingen helt klare retningslinjer om sikker avstand fra kraftledninger. I et gammelt forslag er det foreslått en sikkerhetsavstand til kraftledninger på 40 meter, men i henhold til nyere målinger, bør nok grensen settes til 100m for kraftledninger. Dette er et meget vanskelig område, og jeg anbefaler at man i tvilstilfeller tar kontakt med Statens strålevern, 1345 Østerås. E-post adresser finner du på hjemmesiden deres: http://www.stralevernet.no.

Atuelt spørsmål

Vi har et barn med sterk astma. Vurderer å kjøpe fjellhyttte. Det ligger en høyspenningstravers ca 200 m fra hytte. Vil dette påvirke inne- og uteklimaet negativt. Finnes det artikler/bøker som beskriver effekten av høyspentledninger i bomiljøet?

SVAR:
E-post svaret kom ikke frem til deg, så jeg håper du leser det her. Det er liten grunn til å tro at kraftledninger på ca 200 meters avstand vil påvirke inneklimaet i hytten eller de som oppholder seg der. Hvis du i denne kunnskapsbanken går til "Elektromagnetisme (http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=45) vil du finne mer opplysninger samt lenke til noe litteratur om dette og lenke til Statens strålevern. Lykke til!


Aktuelt spørsmål

Har dere spesielle tiltak som kan bedre innemiljøet mht. elektro- magnetiske felter og annen strålingstyper. Eller er dette egentlig noe problem som enkelte hevder?
SVAR
E-post svaret kom ikke frem til deg (feilskrevet adresse??), så jeg håper du leser det her.
Elektromagnetisme og elektromagnetiske felt er vanligvis ikke av betydning for helse i følge den ganske omfattende forskning som er gjort, men det er mange myter og trosretninger uten vitenskapelig grunnlag, og mange selvbestaltede "eksperter" og "naturleger" som holder mytene vedlike. Forskning har aldri bekreftet utsagn om plager på grunn av naturlige felt på grunn av metall- eller vannårer i grunnen etc, og nytten av blyplater etc under sengen, men du kan lett finne mennesker som sverger til dette, og historier om dem i ukepressen.

I unntakstilfeller og en sjelden gang kan langvarig opphold i kraftfelt meget nær kraftledninger kanskje gi helseskader, og derfor skal det ikke bygges boliger, barnehager, skoler osv nærmere enn 100 meter til disse. Spesielle krav gjelder også for høyspent-trafostasjoner.

Det er ellers ikke noe vitenskapelig grunnlag for å skjerme seg mot slik elektromagnetisme som finnes inne. Dette er omtalt i dokumentet Elektromagnetisme . Det er helt andre forhold innendørs som evt kan føre til sykdom eller plager. Det er omtalt bla. i dokumentet Godt innemiljø hjemme?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forside

 

AKTUELLE KATEGORIER :
elektromagnetisme