Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-08-05 09:09:4
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=494&context=

KSM for yrkesbygg 16. Annet (psykososialt, estetisk, trivsel, trygghet etc)

Det kan være spesielle forhold ved bygningen eller noen rom som kommer i tillegg til de andre punktene, og som kan være til skade. Presiser evt dette og gi skår etter skjønn.

For yrkesbygget og arbeidsstedet som helhet gjelder at de verste skår karakteriserer hele bygget, alternativt hele etasjen i bygget eller hele seksjonen i en etasje..

Det kan dreie seg om manglende hensyn til funksjonshemmede (tilgjengelighet) etc., uheldige psykososiale eller estetiske forhold som går ut over trivsel og samarbeid, dårlige arbeidsstillinger (ergonomi), , eller rot, snublefeller og forhold som kan skape risiko for skader.

De eksemplene som er gitt for skåring nedenfor, er ikke på noen måte dekkende for de mange mulige variabler i forhold til trygging mot skader og belastningssykdommer, tilrettelegging for funksjonshemmede (bevegelseshemming, hørselshemming, synshemming, miljøhemming) og i det psykososiale og estetiske miljø. Skårene gis ut fra undersøkerens personlige skjønn justert etter personalets opplevelser. Sitt ned etter inspeksjonsrunden sammen med driftsansvarlig, tillitsvalgt og evt andre og diskuter funnene. Spør om hvordan psykososiale,og estetiske forhold oppleves. For hvert bruksrom avmerker undersøkeren sine skår på registreringsskjemaet også for pkt 16 og spør de andre om de er enige eller ikke. Gjør om nødvendig endringer i henhold til nye opplysninger.
.