Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-01-23 19:08:49
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=493&context=

KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)

Hensyn til helse må gå foran energiøkonomiserende hensyn, derfor HENØK og ikke bare ENØK. Det er dog viktig å vurdere hvordan de bygningsmessige og driftsmessige forholdene er tilrettelagt for dette. Gjennom fyringssesongen er det mange som bruker varmeelementer (i tillegg til lysarmatur, datautstyr etc og personenes egen funksjon som varmeelementer) på en slik måte at ventilasjonsanlegg i høy grad brukes til å lufte ut overskuddsvarme (= skår 3- 4).
Oppvarming gjennom ventilasjonssystemet er ikke å anbefale (bortsett fra varmegjenvinning evt supplert med beskjeden forvarming ved sterk kulde ute). (les også om varmepumper og Luft-til- luft varmepumpe)
Innblåsing av varmluft over hodehøyde med avsugsventil også høyt plassert forekommer noen steder. Det gir kortslutning av varmestrømmen over hodene på brukerne (= ENØK/HENØK skår 3-4) .
Dårlig vedlikeholdte vinduer med betydelig varmetap er vanlig (= skår 3- 4).
Bygningen er sjelden tilrettelagt slik at personalet kan lære seg til å slukke unødvendig lys, men der det er mulig, bør ENØK-bevissthet foreligge. Gjør den det?

Hel avstengning av varmekilder om natten eller i ferier kan spare strøm, men kan også føre til at bygningsmassen blir for sterkt avkjølt og krever mer energi for oppvarming igjen - men det er i alle fall dårlig HENØK!
Det er bedre ENØK og HENØK å gjennomføre kortvarig (3-5 minutter) gjennomtrekk ved lufting enn å la vinduene på en og samme vegg stå åpne i 15- 20 minutter.

Avstengning av ventilasjonsanlegget om natten og fridager etc fører til økte konsentrasjoner av kjemiske agens som avgasser inne i rommet. Selv om ventilasjonen settes på tidlig om morgenen igjen, vil de høye konsentrasjonene av kjemiske stoffer for mellomperioden føre til høyere konsentrasjoner av dem på depotstøv som senere blir svevestøv, og til avgassing til luften gjennom langsom avgivelse igjen til luften (desorpsjon) fra annet materiale.