Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-10-02 15:50:25
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=150&context=

Aktiv MEIS prosessen

Hvem kan gjøre dette?

Skolens eget personale og oppvakte elever kan få til dette bare ved å følge veiledningene nøye. Ved noen skoler gjennomføres KSM i et samarbeid mellom verneombud, vaktmester og en elevrepresentant. De bruker utskrifter av veiledningene i denne kunnskapsbanken, eller følge veiledningene i boken: "Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak" (Kjell Aas, Høyskoleforlaget 1999). Denne boken finnes sannsynligvis i skolens bibliotek. Boken brukes også som kursbok når det holdes kurs om KSM og Aktiv MEIS / Aktiv DUE.

Resultatene blir best når dette gjennomføres av personer som er kvalifisert for oppgaven, dvs er fortrolig med KSM-prinsippet og har tilstrekkelig faglig bakgrunn for en grundig og nøktern kartlegning, evt etter å ha gjennomgått et dagskurs i KSM + Aktiv MEIS. Heretter kalles en slik person "KSM'er".

Gjennomføringen av Aktiv MEIS krever lyst og evne til å samarbeide både med barna/elevene og personalet i skolen og til å presentere Aktiv MEIS på en inspirerende, motiverende og pedagogisk måte tilpasset de aktuelle alderstrinn. Mange lærere kan umiddelbart ta på seg dette bare ved å følge veiledningene.

KSM'ere med lyst, anlegg og noe bakgrunn for dette kan evt gjennomgå et kort kurs/seminar om velprøvde fremgangsmåter og teknikker.

Hvis KSM'eren ikke føler seg kompetent for den oppgaven, kan han/hun opprette et samarbeid med en pedagog i barnehagen/skolen, gjerne verneombudet - heretter kalt "AM-pedagogen" eller "AM'er". Skolen bør i alle fall utpeke en som skal fungere som AM-pedagog og ha ansvar for innføring av Aktiv MEIS i de klasser som ikke kan være med på den første starten, og for start og oppfølging i nye skoleår.

KSM'eren og pedagogen bør da ha et arbeidsmøte der innholdet og arbeidsprinsippene for KSM og Aktiv MEIS gjennomgåes og legges til rette for den aktuelle institusjonen.


Hvordan gjennomføres det?

 1. Tilbud / forslag til barnehagen / skolen om Aktiv MEIS etter kartlegning med Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

  Kartlegningen av hele skolen med KSM og med rapportering, forslag til tiltak og anslag over hvilke forbedringer som kan oppnåes med enkle tiltak, utført av ekstern ekspert kommer på ca kr 6.000,- + evt. reiseomkostninger).

 2. Orientering på et personalmøte/planlegningsdag om innemiljøets betydning for helse, trivsel, arbeidslyst/evne og læring. Kort om kartlegning med Kvalifisert skjønn metoden. Orientering om MEIS og Aktiv MEIS. Drøfting, kommentarer, forslag fra personalet (ca 3/4 time)
 3. Beslutning i skolen.
 4. Kartlegning av innemiljøet i alle klasse-rom og bruksrom med "Kvalifisert skjønn modellen". Dette gjøres "KSM'er" (etter kurs) fortrinnsvis sammen med verneombud/pedagog og (helst) en bygningskyndig representant fra FDV-etaten, vaktmester, renholdsleder og evt rektor eller undervisningsinspektør (iallfall i starten for orientering) og evt helsesøster, om ønskelig også en elevrepresentant, dvs 6-8 personer. Flere enn dette bør ikke delta av hensyn til effektivitet og ønsket om å forstyrre undervisningen minst mulig. KSM- kartlegningen har et betydelig undervisningspotensial for deltakerne.

  Dette gjennomføres i skoletid/åpningstid mens rommene er i bruk. En erfaren KSM'er bruker vanligvis 4-5 minutter inne i hvert rom med varierende tilleggstid for kommentarer etc utenfor i korridoren. (totalt ca 2,5 timer - 4 timer avhengig av skolens størrelse).

  "KSM'er" lager en kort rapport til rektor/styrer, skoleetaten i kommunen/bydelen og til "FDV-etaten" /bygningsetaten. Verneombudet kan sende kopi til hovedverneombudet. Kopi sendes også til kommune-helsetjenesten.

  Det lages oversikt over hvilke innemiljøforhold som kan bli bedre med enkle tiltak ("Aktiv MEIS").

 5. "Strategimøte" med prioriteringer, tidsplan etc med KSM'er, rektor, verneombud og evt AM-pedagog (ca 1 time). Her drøftes/avtales prioriteringer av tiltak, tilpasning til skolens ønsker og muligheter, evt utvalg av klasser som skal starte, fremdrifts- og tidsplan.
 6. Utkast til standard klassekontrakt for skolen/barnehagen lages av Aas (eller KSM'eren og eventuell AM-pedagogen), evt noe forskjellige utkast for klasser/rom med forskjellige innemiljøproblemer.
 7. Utkast til klassekontrakt diskuteres på skolen som returnerer utkastet med endringsforslag til (Aas) KSM'er for endelig justering av denne og lager lysark og kopier for bruk på skolen.
 8. Forberedelse på skolen/barnehagen. Personalet orienteres om tiltaks- og fremdriftsplan. Det er fint om barna/elevene nå får en del forhåndsinformasjon om hva som skal skje av lærer/pedagog og engasjeres/aktiveres for dette.

  I barnehage og barneskole kan barna f.eks. få i oppgave å tegne hvordan de oppfatter sitt eget innemiljø.(læreren kan foreslå tema ut fra utkastet til klassekontrakt). Elevenes tegninger overført til lysark (overhead) kan være verdifulle for det videre arbeid med klassene. Noen velger å gjøre dette først etter at Aktiv MEIS er iverksatt i klassen.

  Elever fra 5.-6. klasse og oppover kan bidra med å skrive korte fortellinger med sammenheng til innemiljøet ("Et støvkorn forteller sin historie" , "Da støvkornet Pyton slo ut læreren", o.l.) mens elever i senere klassetrinn kan få relevante og aktuelle stiloppgaver. På noen skoler har det også vært utlyst konkurranse for forskjellige klassetrinn om utkast til miljødiplom (miljøsertifikat).

 9. Foreldremøte med informasjon for FAU, foreldre. og elevrepresentanter ved Aas (evt KSM'er og/eller AM-pedagogen) med kveldsmøte ca 2 timer.

  (Dette møtet oppfyller den informasjonsplikt som er pålagt barnehagen/skolen i Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler paragraf 5: "... sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen").

 10. Aktiv MEIS oppstarting
  1. Informasjons/motivasjonsmøte for klassegrupper med alle elevrepresentantene og 2- 3 utvalgte klasser (totalt 50-60 elever) f.eks. i skolens gymnastikksal eller annet egnet lokale (NB med lysarkfremviser (overheadfremviser) og lerret). Klassestyrer, verneombud og evt AM-pedagog bør være tilstede.

   Dette begynner ved begynnelsen av skoledagen, slik at den kan følges opp umiddelbart av klassevis oppstarting. Evt kan flere klasser starte opp ved at hver gruppe på 2-3 klasser (60-80 elever) får informasjon/motivasjon i 3/4 time, f.eks slik: 2-3 femteklasser klasser fra ca kl 0900. Deretter 2-3 sjetteklasser fra ca kl 1000, tredje og fjerdeklasser deretter igjen på tilsvarende måte osv.

   Her får hver gruppe en kort omtale av forhold i innemiljøet som er av betydning for helse, trivsel og arbeidslyst/læring fulgt av hvilke tiltak elevene selv kan gjennomføre for å få det bedre i eget innemiljø. Deretter vises utkast til klassekontrakt på lysark (stor skrift!) og kommenteres kort.

   Hver klasse får så sitt utkast til klassekontrakt (stor skrift på stort ark)- evt en kopi til hver elev. Alternativt kan hvert punkt med forslag skrives på tavlen.

  2. Klassevis oppstarting. Umiddelbart etter informasjonmøtet (+ friminutt) går hver klasse til sitt klasserom med sin lærer.

   Der velger klassen sine første miljøvernere - fortrinnsvis for hele skoleterminen eller frem til en ferie. Miljøvernerne får et diplom som bevis på sin verdighet og kan evt også få et jakkemerke.

   Klassen diskuterer så klassekontrakt ut fra utkastet, stryker og tilføyer etc til de har sin egen klassekontrakt.

   Om det ønskes, kan klassen lage en helt egen kontrakt ut fra en mal med bare hovedpunktene/overskriftene uten tekst. Alle underskriver denne kontrakten som så skal henges opp på lett synlig sted i klasserommet.

   Den aktuelle "AM'er" kommer innom klassen under diskusjonen for evt å bidra med råd eller oppklaringer etter behov.

   Skolen får en diskett med alt nødvendig materiale slik at alle endringer og videreutviklinger er lett å gjennomføre.

   (For elever som har datautstyr og lært tekstbehandling, kan det være en oppgave å skrive klassekontrakten - kanskje med noen illustrasjoner i marg e.l.)

   Denne oppstartsprosessen tar ½ til 1 skoledag avhengig av hvor mange klasser som deltar.

 11. Om skolen ønsker engasjere flere klassetrinn, gjennomføres tilsvarende program av skolens egne krefter på et egnet tidspunkt (AM-pedagog, verneombud m.fl.)
 12. Miljøvernerne skriver rapport (se skjema) hver uke den første tid og evt sjeldnere senere. I barnehage er en av personalet "sekretær"i dette arbeidet.

  Rapporten går til verneombudet eller den som er utpekt som ansvarlig for å følge opp Aktiv MEIS-fremgangen i skolen.

 13. Oppfølging av rapporten. Den tas alvorlig av personalet, som forsøker å rette opp evt feil/problemer som rapporteres.
 14. Uanmeldte innemiljø-inspeksjoner gjennomføres av KSM'er eller AM-pedagog/verneombud. Dette bør gjøres første gang allerede 3-4 uker etter oppstart.
 15. Det utdeles "miljøsertifikat" etter fortjeneste, f.eks på juletilstelning eller annen anledning (i god tid før sommerferien) - helst av rektor eller en annen prominent person. Det er fint om det samtidig gjøres litt ekstra stas på den beste klassen (Boller og brus? Vandrepokal?)
 16. Miljøvernergruppe. For å opprettholde motivasjonen og innsatsen samler AM-pedagogen/verneombud eller annen ansvarlig person alle miljøvernere 1-2 ganger pr skoletermin for å gå gjennom hva som er funnet og hva som er gjort (utdrag fra rapportene). Her kan skolen etablere en "idébank" for innemiljøtiltak.
 17. Kort referat fra Aktiv MEIS virksomheten gis på egnet personalmøte og på foreldremøte.

les videre: Eksempel på klassekontrakt,
og se Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS