DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

"Kopierer seg syk"

Dagsavisen 14. januar 2001, side 13:

" Plages du med sviende øyne og sår hals på jobb? årsaken kan være utslipp av løsemidler og giftige gasser fra kopimaskiner, telefakser og skrivere".

Avisen viser til opplysninger fra professor Erik Dybing ved Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) og Jan Erik Stokke ved Stiftelsen Miljømerking i Norge. De forteller at kopimaskiner avgir bl. a. ozon og styren som er irriterende og helseskadelige stoffer.


Eksperten kommenterer:

Ja, dette er et nyttig avisoppslag som mange bør feste seg ved. Kontormaskiner som dette bidrar ofte til betydelig forurensning av luft og svevestøv i kontor- og yrkesbygg. De står ofte i rom som er for dårlig ventilert i forhold til forurensningene og med åpen dør til korridoren, eller de er plassert i korridoren. Slik kan de være med på å forurense luften i mange kontorer som deler luft med korridoren.

Ozon og styren er ikke de eneste gassene som kan virke helseskadelig. Både i yrkesbygg og boliger forekommer det et utall av "nye" kjemiske forbindelser i materialene som vi omgir oss med og bruker. De kan gi et utall av forskjellige gasser (flyktige organiske komponenter, også kalt VOC etter det engelske "volatile organic compounds").

Ozon og styren hører til de stoffene vi vet kan gi helseskade, men vi vet altfor lite om mulige helseskader av hvert enkelt stoff og ulike kombinasjoner av dem. Det er så mange ulike forhold som kan bidra til et dårlig innemiljø, at forskning av inneklimabetingede sykdommer blir uoverkommelig ressurskrevende (og lite fristende for målbevisste forskere). Vi vet dog at forurenset inneluft kan bidra til en rekke plager og sykdommer: økt tendens til luftveisinfeksjoner og komplikasjoner, hodepine, såre slimhinner og irritert hud, uhellfølelse, ekstrem tretthet, problemer med konsentrasjon og hukommelse, økt sykefravær og nedsatt produksjon.

Virkningene er helt individuelle fordi de er avhengige av våre individuelle tåleterskler som igjen er avhengig av mangfoldige og svært kompliserte kjemiske reaksjonssystemer i vårt indre miljø. I samme dårlige inneklima vil noen føle seg helt friske, andre litt plaget, mens noen kanskje vil føle seg elendig. I noen sammenhenger er personer med allergier eller astma særlig utsatt, men inneklimasyke rammer like mange andre.

Virkningen på hvert enkelt menneske (og dyr og planter) er avhengig av konsentrasjonen av forurensningene i luften, og blir mest uttalt når det er dårlig ventilasjon.

Disse stoffene finnes ikke bare i fri form som gass. De fleste binder seg også til støv. Jo lengre støvet får ligge, jo mer får det på seg av kjemiske stoffer fra luften. Mye av dette støvet blir til svevestøv som vi puster inn. Svevestøv kan sammenliknes med mikroskopiske glidefly, hangglidere og paraglidere lastet med kjemiske stoffer. Når vi går gjennom en korridor, for eksempel, kan det være millioner av slike "glidefly” som følger etter oss i de luftvirvlene som skapes av bevegelsene våre.

Inne i luftveiene er det vandige sekreter og der løses de kjemiske stoffene i våre kroppsvæsker. Slik kan de komme helt inn i oss gjennom blodomløpet fra lungene og gi for eksempel hodepine, uvel-følelse og unormal tretthet. Det er dermed ikke bare ventilasjonen som avgjør, men også renholdet - ikke minst av høye vannrette lister og flater som er viktige avgangsplasser for "glideflyene".

Økende bruk av datautstyr, kopimaskiner, telefakser etc i hjemmene øker også risiko for mer forurensninger av inneluften i boliger. Her er barna mest sårbare. Flertallet av boliger i Norge har allerede fra før for dårlig luftskifte samtidig som det finnes og brukes mange kjemiske stoffer. Samtidig er renhold ofte så som så. I altfor mange hjem forurenses luften også av tobakksrøyk som er den absolutte verstingen.

Når vi er klare over viktige kilder til forurensninger av inneluften, kan vi selv gjøre atskillig for å redusere risiko for sykdom og plager. Med bevissthet og egeninnsats kan vi få meget bedre inneklima. De fleste av oss er inne ca 90% av tiden, så det er inneluften som er viktigst!

Helt til slutt: Oppslaget i Dagsavisen forteller oss at kopimaskiner, skrivere, og telefakser kan inneholde mange kjemikalier og metaller som innebærer helsefare og nevner kvikksølv, kadmium, bly, kobber, sink, krom, bromider og klorparafiner. Dette er ikke noe som forurenser inneluften. Farer oppstår bare som miljøskade hvis slikt utstyr ikke behandles riktig når det kasseres. Det skal leveres til en forhandler og behandles som spesielt miljøavfall!


Litteratur

Tuomi T et al (2000): Emission of ozone and organic volatiles from a selection of laser printers and photocopiers. Appl. Occup. Environ. Hyg 15:629-34.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerAvisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
inneluft