DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Partikkeltelling i luft

  • Det er ofte liten nytteverdi av å måle partikkelinnholdet i luft fordi dette er svært avhengig av aktiviteter og luftstrømmer i rommet og man mangler standarder
  • I enkelte tilfeller (mest ved forskning) brukes personlig støvsamler (utstyr til å feste på jakkeslag eller lignende
  • Evt måling bør vurderes og gjennomføres av eksperter
  • Det kan være vel så nyttig og meget enklere å vurdere forekomst av støv ved kildene til svevestøv: støv på høye flater
  • Det er ikke bare mengden av partikler i luft som betyr noe, men like meget - eller mer - partiklenes sammensetning og last av kjemiske stoffer og allergener
  • I tillegg til godt renhold av alle støvkilder, er det viktig å unngå forhold som får støv til å virvles opp: alle aktiviteter i rommet, feilaktig renhold: (feiing med kost, dårlig støvsuger, vifteovn etc)

Det er mulig å telle partikler i luften (svevestøv) der man får angitt antall partikler pr m³ luft for forskjellige størrelser av partiklene, evt angitt i vekt.

Det er ofte liten nytteverdi av partikkeltelling i inneluft. Hovedårsaken er at mengden av svevestøv i helt vesentlig grad er avhengig av aktivitet og luftstrømmer i rommet. Så lenge dette ikke kan standardiseres, har man ingen standard betingelser og ingen referanseverdier å sammenlikne de målte verdiene med.

Noen nytte kan slik telling ha ved måling før og etter et filter i ventilasjonskanal. Et godt filter skal gi betydelig reduksjon i partikkeltallet.

Partikkeltelling kan under visse betingelser også gi noe informasjon om mengden av svevestøv før og etter et tiltak, f.eks for kontroll av effekten av endring av ventilasjon eller renholdsrutiner.
Betingelse: helt sammenlignbart aktivitetsnivå under målingene. Dette kan oppnåes f.eks i skoler og barnehager ved at man gjennomfører målingen på samme ukedag og tidspunkt 30 minutter etter at siste person har forlatt lokalet og der alle dører og vinduer er lukket og evt ventilasjonsanlegg kjøres i fastlagt hastighet.

Statens Helsetilsyn og Folkehelsa har gitt forskrifter/grenseverdier /normer for partikkelinnhold i luft ("svevestøv"), men uten at det er definert betingelsene for prøvetakingen som f.eks aktivitet og luftstrømmer i lokalet. Partikkelinnholdet i luft avhenger i stor grad av aktiviteten i lokalet, og det er derfor ikke mulig å sammenlikne funnene uten at dette holdes ensartet - og slik blir funnene meningsløse i forhold til Helsetilynets grenseverdier . Partikkeltelling kan ha mening bare under bestemte betingelser (se dette).

Svevestøv-, partikler- støv- forskrifter:

Uteluft (1992): 70 mikrogram/m³ midlet pr døgn
40 mikrogram/m³ midlet over 6 måneder
Inneluft : 40 mikrogram/m³ (finfraksjon som er 0,1 - 2,5 mikrometer)
90 mikrogram/m³ (sum svevepartikler som er 0,1 - 10 mikrometer)
begge midlet over 8 timer.

Folkehelsas faglige normer (1998) for svevestøv inne krever at man måler PM2,5. Normen er satt til 0,02 mg/m³ (24 timers midlingstid).

Utstyr: tilbud fra en rekke firmaer

Apparatet TSI 8520 Dusttrak (Wilberg) med logger koster noe over kr 30 000,- (eks mva).

Vifte

Mengden av svevestøv avhenger ikke bare av hvor støvete det er (støvkilder og støvdepoter), men av aktiviteter og luftstrømmer i rommet som undersøkes.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerPartikkeltelling i luft

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger