DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Uteområdet

Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet og for trivsel og velvære.

Hus

Luftkvaliteten
Forurensninger fra nærliggende forurensningskilder ute kommer som oftest inn og kan gi dårlig luft inne. Derfor bør boliger, barnehager, skoler og yrkesbygg lokaliseres i god avstand fra slike forurensningskilder. Hit hører sterkt trafikkerte gater og veier, forurensende industri, forbrenningsanlegg, treskeverk med mer. Også vegetasjon med vindbårne og allergifremkallende pollen må regnes som uønskede forurensningskilder for en god del av befolkningen.

Tiltak

Partikkelforurensninger kan til en viss grad filtreres vekk i gode ventilasjonssystem med veltilpassede filtre, men fri gass (og lukt) krever filtreringstiltak som vanligvis ikke er realiserbare.

Smuss, søle og støv

Vanligvis trekkes det mye smuss inn med skotøy og til dels med klær og annet (evt med hunder og katter). For eksempel kan sand fra lekeområder trekkes inn i ganske store mengder. Sand kan ikke selv bli svevestøv, men på gulv virker det som slipemiddel (sandpapir) og sliper av overflatematerial som så blir svevestøv og kan være helseskadelig.

Smuss og søle og sørpe som bringes inn med skotøy kan inneholde forurensninger som blandes inn i støv og svevestøv. Det er bl.a vist at det kan komme mye blyforbindelser inn på denne måten fra områder med biltrafikk som skotøyet har passert.

Tiltak

Alle bygg bør ha gode avsmussingssoner utenfor og i inngangspartiet. (Slike avsmussingssoner er ofte for små og utilstrekkelige, og de tettes ofte til av is om vinteren). Det bør være plass for og rutiner for at tilsmusset skotøy blir tatt av og oppbevart utenfor oppholdsrom.

Tilgjengelighet og sikkerhet.

Barnehager, skoler og yrkesbygg skal planlegges og tilrettelegges slik at tilgjengeligheten er lik for alle. Det vil si at særlige hensyn må tas overfor funksjonshemmede.

Funksjonsevnen kan være redusert på flere måter; viktigst er bevegelseshemning, synshemning, hørselshemning og miljøhemning (astma, allergi).

Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren "Tilgjengelighet for alle" (Rundskriv T-5/99 B) der myndighetenes rolle i dette klarlegges med henvisning til lover og forskrifter. Det presiseres der: "Ved å ta utgangspunkt i behovene til funksjonshemmede, blir løsningene i de fleste situasjoner mer funksjonelle også for personer uten funksjonshemninger". Det er noe å ta til seg også ved planlegging av boliger.

Brosjyren distribueres av Statens Forurensningstilsyn.

Det må også sørges for best mulig sikring mot ulykker - spesielt for barn.

Statens informasjonstjeneste, Helsetilsynet og Barne- og familiedepartementet v/ enheten for produktsikkerhet har utgitt en liten sjekkliste for barnehagens uteområde. Den kan tjene som eksempel også for andre utearealer der barn ferdes og leker.

Her gjengis noen av spørsmålene i sjekklisten:


Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 DEP, 0032 Oslo. Tlf 22 57 34 00 Fax 22 67 67 06 Hjemmeside: http://www.sft.no/skjema.html

Sjekkliste for barnehager

 • Er utelekeområdet inngjerdet?
 • Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måkt og strødd vinterstid?
 • Er farlige skrenter og stup sikret?
 • Er overflaten godt drenert slik at vanndybder over 10 cm unngås?
 • Er overflaten fri for glasskår, rustne spiker og lignende?
 • Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag?
 • Er alle apparater godt festet?
 • Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barn kan skade seg på?
 • Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?
 • Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme/klippe fingre?
 • Er det oppbremsningsflate på slutten av sklie?
 • Er huske-/vippesetene av støtdempende materiale?
 • Er lekeapparatene slik utformet at barn ikke kan henge seg fast?
 • Er støpt fundament på lekeapparatene avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket med fyllmasse?
 • Blir lekeapparet i tremateriale jevnlig sjekket for råte- og slitasjeskader?
 • Blir lekapparater av jern jevnlig sjekket for rust-, brudd og slitasjeskader?
 • Er evt akebakke fri for stolper etc som barna kan kollidere med?
 • Er uteområdet fritt for stikkebusker og giftige planter/busker?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerellt om egen boligUteområdet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
generellt om egen bolig
uteområdet
tiltak