DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lover

 • En rekke lover skal være med på å sikre et godt innemiljø

 • For boliger er det mest Plan og bygningsloven som gjelder (nybygg og tilbygg)
 • For barnehager, skoler og yrkesbygg trer arbeidsmiljøloven i kraft (for personalet)
 • For barn i barnehager og skoler gjelder Forskrift for miljørettet helsevern i barnehagerb og skoler m.v. og Opplæringsloven
 • For alle (unntatt boliger) gjelder Internkontrollforskriften

 • Alle aktuelle lover og forskrifter kan finnes i nettstedet: Lovdata
 • Lovdata inneholder alle norske lover oppdatert og gratis, og du finner lett frem i denne nettsiden. Lovdata

  Du kan for eksempel finne: arbeidsmiljøloven og.

  Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (skolemiljøforskriften). Om du ønsker det, kan du gå direkte til en bestemt paratraf, for eksempel :§ 19. (Inneklima/ luftkvalitet).

  Du kan også finne Internkontrollforskriften

  eller Opplæringsloven

  Du kan også skaffe deg de enkelte lovene i papirutgave ved henvendelse til

  Statens Trykksakavdeling eller gjennom bokhandel (lettest i Akademia).

 • Plan og bygningslov av 14. juni 1985 nr 77. Ajourført med endringer senest ved lov 13. juni 1997 nr 51, i kraft fra 1. juli 1997 (Kommunal og arbeidsdepartementet. Miljøverndepartementet)

 • Kommuneloven. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107.

 • Kommunehelsetjenesteloven. Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr 66

 • Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr 4

 • Brannvernloven. Lov om brannvern m.v. av 5. juni 1987 nr 26
 • Produktkontrolloven. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11. juni 1976 nr 79

 • Forurensningsloven. Lov mot vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6

 • Næringsmiddelloven. Lov om tilsyn med næringsmidler m.v. av 19. mai 1933 nr 3

 • Tobakkskadeloven. Lov om vern mot tobakkskader av 9.mars 1973 nr 14

 • Opplæringsloven. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterLover

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter
litteratur