DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Aktiv MEIS (eller: Aktiv DUE)

(MEIS = Miljø - Energi - Inneklima - i Skolen)

(DUE = Dugelige Unge(r)s Egeninnsats)

Elevene på skolen kan selv gjøre mye for å få et godt innemiljø i sitt eget klasserom med Aktiv MEIS. Barn i barnehage kan også få til mye sammen med foreldre og personalet. Slik egeninnsats hjelper et stykke på vei, men kan ikke erstatte bygningsmessige tiltak.


Aktiv MEIS-prosjektet er utarbeidet og gjennomprøvd av professor Kjell Aas. Det er en strategi for egeninnsats i skoler med mål å skape og ivareta best mulig innemiljø ut fra hver skoles egne muligheter, forutsetninger og premisser. Det gjennomføres etter kartlegning med Kvalifisert skjønn metoden. Alt dette kan skolen og elevene få til selv med enkle midler. Aktiv MEIS / Aktiv DUE kan også tilpasses barnehager.

MEIS-navnet ble valgt ut fra et ønske om å bidra til realisering av de beste sidene av departementenes MEIS-program for skoler. Ellers kunne det like gjerne vært brukt andre navn (f.eks. Aktiv DUE (Dugelige Unge(r)s Egeninnsats).

MEIS-programmet tok sikte på integrerte undervisningstiltak med bruk av det materialet (3 mapper) som distribueres av Nasjonalt læremiddelsenter. Lærerne skal tilrettelegge miljøorientert undervisning. Den kunnskapen elevene får, skal skape holdninger slik at de gjennomfører tiltak i nærmiljøet sitt.

Dessverre har det vist seg at MEIS virker noe for tungt og krevende. Det oppleves for belastende av mange lærere og har ikke fått den spredningen som investeringene på flere millioner kroner skulle tilsi. Undervisningsdelen må planlegges i forbindelse med årsplaner - og kan ta tid å få gjennomført. Det teoretiske MEIS- programmet egner seg bare for skoler og fortrinnsvis oppover fra de øverste klassetrinn i barneskolen, men Aktiv MEIS kan gjennomføres i alle klassetrinn i barneskole og kan også tilpasses barnehager. Aktiv MEIS er derfor blitt stående uten kopling til MEIs-programmet, og nå er det mest fristende å bruke andre navn, som Aktiv DUE

Egeninnsats med Aktiv MEIS / Aktiv DUE

AKTIV MEIS legger vekt på å starte først og fremst med barnas eget nærmiljø slik de ser og opplever det, men i samarbeid med foreldre og skolens/barnehagens personale. Barna får veiledning i hvordan de kan forbedre og ivareta sitt eget inneklima under den aktuelle skoles eller barnehages forutsetninger.

Alle skoler som har gjennomført dette, har oppnådd et bedre innemiljø.

Det må understrekes at Aktiv MEIS ikke settes i verk som erstatning for bygningsmessig rehabilitering av skole eller barnehage slik skoleeier er pålagt for å tilfredsstille kravene i lover og forskrifter. Egeninnsatsen settes i verk for å få det bedre mens man venter på at kommunen bevilger nok midler til rehabiliteringstiltak. Dette eller tilsvarende tiltak er også nødvendig for å opprettholde - og ofte også forbedre - det innemiljøet som er skapt i nybygde eller rehabiliterte barnehager/skoler. Det har vist seg at mange av disse ikke har fått så godt innemiljø som man håpet. Årsaken ligger ofte i at nybygging/rehabilitering ikke har vært gjort med et kompetent syn på de viktigste faktorene sett samlet og i en helhet (Se Innemiljø. Definisjoner).

Skoler og barnehager kan velge mellom forskjellige måter å innføre egeninnsats på og for å opprettholde slik egeninnsats. Hovedsaken er at dette skjer helt på skolens egne premisser.

Noen skoler velger å starte opp tiltakene for hele skolen samtidig. Andre velger å gjøre det bare for noen utvalgte klasser til å begynne med. Erfaringer fra de sistnevnte skolene viser at det vanligvis ikke tar lang tid før de andre klassene "forlanger" å få være med.

Ønsker om å skape varige holdninger til miljøvern på alle nivåer taler for å starte så tidlig som mulig. Den praktiske delen av Aktiv MEIS kan lett gjennomføres både i 1. klasse i barneskolen og i barnehager - under den selvfølgelige forutsetning at programmene tilrettelegges på en pedagogisk gunstig måte for de forskjellige alderstrinn.

Aktiv MEIS har vært og blir praktisert i en rekke skoler. I noen skoler er kartlegningen med KSM og oppstarting med noen klasser gjennomført med ledelse og aktiv medvirkning av Kjell Aas. I noen kommuner har Kjell Aas gjennomført et dagskurs for 20-30 av kommunens og skolenes egne representanter, som så har gjennomført KSM og Aktiv MEIS i "sine" skoler. Tilbakemelding på spørreskjema viser at alle som har startet Aktiv MEIS, er fornøyd både med lærernes og elevenes motivasjon, interesse for tiltakene, gjennomførbarheten og resultatene.

De beste resultatene er oppnådd av de skoler og klasser som mest nøyaktig har fulgt programmet og forslagene i Aktiv MEIS, se den detaljerte prosessbeskrivelsen.

Les videre i Aktiv MEIS prosessen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMEIS og Aktiv MEISAktiv MEIS (eller Aktiv DUE)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
MEIS og Aktiv MEIS