DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tak. Hustak. Flate tak. Himlinger.

Klimaforholdene i Norge stiller strenge krav til takkonstruksjonene og til vedlikehold ev taklene.. De fleste og største problemene knyttes til flate tak.

Flate tak

Til denne nettsiden kommer det mange henvendelser om problemer med fuktskader og muggsoppvekst som åpenbart kan tilskrives flate tak. Mange bygningskyndige fagfolk uttrykker da også stor skepsis til flate tak i sin alminnelighet ut fra erfaringer med lekkasjer ved flate tak.
Likevel bygges det mange hus med flate tak både i privat og offentlig regi.
Særlig fra "funkis-perioden" i begynnelsen av 1930-årene har det periodevis vært på moten å bygge hus med flate tak. Slike tak kan ha noen arkitektoniske fordeler, men har i Norge ført til et meget stort antall byggefeil med fukt og fuktskader.

Klima-, vind- og værforhold her krever takkonstruksjoner som kan motstå

  • store snømengder
  • , mye nedbør,
  • snø, sludd og regn som ofte presses oppunder gesir msene av vindforholdene ,
  • veksling mellom frost og tøvær,
  • istappdanning
  • mv.

Også i bygg av betong med flattkompakt betongtak kan tyngden av store snømengder føre til at midtdelen av taket synker noe. Det kan være meget beskjeden senking, men nok til at vann blir stående der når avløpsluk er plassert i ytterkant (som ikke synker). I følge Byggforskningsinstituttet er stående vann på taket med på å bryte ned takbeleggene raskere enn nødvendig fordi det danner seg humusstoffer.
Dette er forhold som taler mot flate tak. Med tanke på dette og risiko for mer ekstremvær i fremtiden er det nå mange som ikke kan tenke seg å satse på slike problemfylte og krevende konstruksjoner.
For murbygninger med betongtak synes det å være relativt liten risiko for lekkasjer selv ved flate tak, men også der oppstår det av og til problemer.
Verre er det i bygg av andre og ulike materialer. Utallige eksempler viser det.

Mange som har opplevd fuktskader i slike hus, forteller at de på forhånd hadde uttrykt skepsis mot flate tak, men at arkitekt/ prosjektleder hadde beroliget dem med at ”dette ikke lenger var noen risiko med moderne teknologi”.
Dette er utsagn som er blitt gjentatt, men tilsynelatende ikke blitt sannere opp gjennom årene. Teori er ett, praksis noe annet! Erfaringene viser at flate tak gir økt risiko for problemer også i dag.
Det kan da skyldes arkitekttabber arkitekttabber.

Arkitekten har ikke tatt til seg viktige bygningstekniske erfaringer og bruker ikke de tilbudene som gir sikrest resultater.
Til slike tabber hører bl.a. prosjektering av uegnede og risikofylte overganger mellom tak og gesims/yttervegger, uegnede overganger mellom ulike materialet, uegnet loftskonstruksjon slik at det oppstår kuldebroer og kondens, feil plassering av sluk, skader på vanntett dekke ved snørydding av taket, varmegjennomtrenging opp til snø på taket som smelter, men ikke fjernes fordi sluk er feil plassert eller tilfrosset, osv, osv.


(Foto K. Aas (c))
Store snømengder krever snørydding (med risiko for skader på membranene).
Flate tak er også utsatt for fukt i byggeperioden. Det kan føre til svekkede isolasjonsegenskaper med økt risiko for kondens og muggsoppvekst i henhold til en undersøkelse referert i Byggeindustrien


Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Tak. Hustak, Flate tak. Himlinger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser