DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)

I inneluft vil det vanligvis finnes kjemiske agens i flyktig form (som gass) av mange slag. Blant fagfolk brukes betegnelsen VOC etter det engelske Volatile Organic Compounds) og TVOC for Totalmengden av disse. Det er flere metoder for måling av TVOC og VOC, - se Statens Helsetilsyn: Målemetoder for inneklimaparametre, IK-2462.

Forutsetning for måling Før det settes i gang målinger av dette, må en ha klart for seg hensikten med målingen og at resultatet kan påvirkes av helt tilfeldige kildere for avgassing. Totalmengden (TVOC) kan f.eks. stige til det tidoble av grenseverdien hvis det nettopp er skrellet noen appelsiner i roimmet, eller det ligger appelsinskall eller en åpen tusjpenn i papirkurven. Alle mulige kilder til avgassing som ikke er av spesiell interesse, må fjernes. Så må rommet utluftes og stenges igjen i god tid før målingen foretas.

Standpunkt må også tas i forhold til evt noprmal ventilasjon av rommet. I en skole bygd etter sunne prinsipper var TVOC godt under grenseverdien (400 ug pr kubikkmeter luft) når ventilasjonen gikk på laveste hastighet om natten, men ble omtrent tidoblet da ventilasjonsanlegget ble "skrudd av" om natten se ENØK/HENØK).

Mange metoder TVOC og VOC enkeltvis kan analyseres etter absorbering til spesielt egnet materiale. Oppsamlingen kan skje enten ved å suge et gitt antall liter luft fra miljøet gjennom en absorbent (Tenaxrør), eller foreta måling over lengre tid med egnet absorbent. Det er stor forskjell på metodene og det kan gi varierende resultater. Standardisering og god kalibrering er avgjørende!

Flyktige organiske forbindelser enkeltvis (VOC) og totalmengden av dem (TVOC) kan måles f.eks. med diffusjonsprøvetakere av typen 3-M 3500. (3 M-dos.).

Disse dosimetrene er grundig utprøvd og akseptert som en fullgod målemetode i kartlegning av industrielle arbeidsplasser der konsentrasjonen av VOC er over 1 ppm i inntil 8 timer. Det er imidlertid få data for denne prøvetakingen når det gjelder innemiljømålinger i boliger med oppsamling over flere døgn der konsentrasjonen av VOC kan være lav.

Dosimetre av typen 3 M 3500 og lignende har imidlertid store fordeler ved at prøvetakingen er enkel å gjennomføre og innebærer lavere kostnader enn andre metoder. Prøvetakingstid fortrinnsvis over 14 (+-2 døgn). Vanlig i arbeidsmiljøer er å bruke Tenax rør (fra Yrkesmecinska kliniken, Regionsjukhuset i Ørebro, evt fra firma med erfaring i dette, NTH/NTNU (Trondheim) har opplegg). Tenaxrørene kan henge urørt i 21 døgn.

TVOC for 3 M 3500 blir kvantifisert med flammeionisasjonsdetektor (FID) med toluen som standard. Resultatene er beregnet som f.eks. dekan (nC10 )- ekvivalenter i GC-MS analyse. Opptakshastigheten til de ulike komponentene er basert på de enkeltes diffusjonshastigheter. Såkalt "sampling rate" blir beregnet ut fra dette og dosimetrets størrelse og utforming. 3 M-3500 blir desorbert med f.eks. CS2 før analyse som utføres på en gasskromatograf Hewlett Pacard 5890 med flammeionisasjonsdetektor og en "wide bore" kapillærkolonne. Injektor temperatur 200 ° C, detektor temperatur 250 ° C og flow av bæregass 6 ml/min.

Det er imidlertid få data for denne prøvetakingen når det gjelder innemiljømålinger i boliger med oppsamling over flere døgn der konsentrasjonen av VOC kan være lav. Dosimetre av typen 3 M 3500 og lignende har imidlertid store fordeler ved at prøvetakingen er enkel å gjennomføre og innebærer lavere kostnader enn andre metoder. Prøvetakingstid fortrinnsvis over 14 (+/- 2 døgn). Vanlig i arbeidsmiljøer er å bruke Tenax rør (fra Yrkesmedicinska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro, evt fra firma med erfaring i dette, NTH/NTNU har opplegg). Tenaxrørene kan henges urørt i 21 døgn.

I kongressen "Indoor Air '93" var det en rekke presentasjoner om VOC og TVOC, bl. a. med metodediskusjoner. Flere påpekte at bruk av flammeionisasjonsdetektor (FID) for måling av TVOC har store mangler (OA Braathen i Etter "Indoor Air '93" s 33). Det ble anbefalt å summere enkeltkomponentene identifisert og kvantifisert ved hjelp av massespektrometri (MS). Cottica et al (2:239) sammenliknet FID og MS. Otson og Fellin (2:281) sammenliknet TVOC med FID og summen av 26 komponenter målt med GC/MS. Det var klare forskjeller i resultatene og MS ga mest representative resultater. Massespektrometri er en dyrere og mer arbeidskrevende metode. Manglende standardisering er et problem!

Gehrig et al (2:431) benyttet et testkammer til å studere avgassing av VOC fra maling på forskjellige materialer. De fant: toluen, xylener,C3benzener, C8 - C11 alkaner, butyldiglycol og butyldiglycolacetat. Underlaget spilte liten rolle for toluen, xylener og alkaner, men hadde stor betydning for de andre (mer polare) komponentene.

Gustafsson og Jonsson (2:437) rapporterte TVOC fra gulvbelegg. Etter 4 uker var gjennomsnittet for vinyl/linoleum 372 ug/m²h. Etter 26 uker var den falt til 115 ug/m²h.

For parkett/laminat var verdiene 67 ug/m⊃h og 22 ug/m⊃h. Sundell (1/579 -584) fant høyere TVOC i tilluft enn i romluft: absorpsjon? "lost TVOC". Er transformasjonsprodukter særlig helseskadelige?

Det er i økende grad undersøkt VOC fra mikroorganismer. Bayer og Crow (2:33) undersøkte sopper fra skoler med luktproblemer. De identifiserte en rekke VOC, spesielt heksan og aceton. Alle målesteder med mikrobiologisk kontaminasjon hadde høye konsentrasjoner av heksan.

Aktiv og passiv prøvetaking med Tenax ble sammenliknet i en bolig i England av Crump et al (2:15). De to metodene ga omtrent tilsvarende resultater, men den aktive målingen viste at VOC-konsentrasjonene varierte med opptil en faktor på 4,6 i løpet av en dag.

Se ellers under seksjonen "Målinger og analyser".

Tiltak ved for høy TVOC eller VOC

  • Oppsøk og fjern/reduser alle kilder til emisjon og forurensning med VOC inkl evt søppel (appelsinskall, bananskall med mer)
  • Øk ventilasjonen/luftskiftet.

se TVOC og VOC metoder

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserMåling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
flyktige organiske forbindelser