DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

TVOC og VOC metoder

  • Måling av VOC og TVOC er ofte lite hensiktsmessig fordi vi mangler kunnskap om betydningen for helse
  • Måling av VOC er en besværlig, krevende og kostbar undersøkelse.
  • Påvisning av TVOC over Helsetilsynets anbefalte grenseverdi (400 mikrogram/m³) finnes ofte i lengre tid i nybygg ved for dårlig utbaking og for lavt luftskifte
  • Ved påvisning av diverse VOC er det ikke nødvendigvis de som finnes i høyest konsentrasjon, som kan virke helseskadelig.
  • Før måling av VOC/TVOC må alle mulige løse VOC-kilder fjernes

Det er flere metoder for måling av TVOC og VOC, (jfr HILS) - se Statens Helsetilsynets: Målemetoder for inneklimaparametre -IK2462). Ved evt undersøkelse av TVOC/VOC med henblikk på oppholdsrommets avgasninger må alt av hobbymaterialer, åpen kosmetikk, mennesker og dyr, matvarer, avfall, rengjøringsmaterialer og alle andre løse VOC-kilder fjernes.

I barnehageundersøkelsen til Andersson et al ble betydningen av dette illustrert: VOC ble undersøkt med og uten sammenheng med at det ble spist 10 appelsiner. Uten appelsinspising var konsentrasjonen av limonen under deteksjonsgrensen, men etter spising av appelsiner var konsentrasjonen 1.600 :/m³ luft!

TVOC og VOC enkeltvis kan analyseres etter absorbering til spesielt egnet materiale. Oppsamlingen kan skje enten ved å suge et gitt antall liter luft fra miljøet gjennom en absorbent (Tenaxrør), eller foreta måling over lengre tid med egnet absorbent. Det er stor forskjell på metodene og det kan gi varierende resultater. Standardisering og god kalibrering er avgjørende!

Flyktige organiske forbindelser enkeltvis (VOC) og totalmengden av dem (TVOC) kan også måles f.eks. med diffusjonsprøvetakere av typen 3-M 3500. (3 M-dos.). Disse dosimetrene er grundig utprøvd og akseptert som en fullgod målemetode i kartlegning av industrielle arbeidsplasser der konsentrasjonen av VOC er over 1 ppm i inntil 8 timer.

Det er imidlertid få data for denne prøvetakingen når det gjelder innemiljømålinger i boliger med oppsamling over flere døgn der konsentrasjonen av VOC kan være lav. Dosimetre av typen 3 M 3500 og lignende har imidlertid store fordeler ved at prøvetakingen er enkel å gjennomføre og innebærer lavere kostnader enn andre metoder. Prøvetakingstid fortrinnsvis over 14 (+/- 2 døgn). Vanlig i arbeidsmiljøer er å bruke Tenax rør (fra Yrkesmedicinska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro, evt fra firma med erfaring i dette, NTH/NTNU har opplegg). Tenaxrørene kan henges urørt i 21 døgn.

TVOC for 3 M 3500 blir kvantifisert med flammeionisasjonsdetektor (FID) med toluen som standard. Resultatene er beregnet som f.eks. dekan (nC10 )- ekvivalenter i GC-MS analyse. Opptakshastigheten til de ulike komponentene er basert på de enkeltes diffusjonshastigheter. Såkalt "sampling rate" blir beregnet ut fra dette og dosimetrets størrelse og utforming.

3 M-3500 blir desorbert med f.eks. CS2 før analyse som utføres på f.eks. en gasskromatograf Hewlett Pacard 5890 med flammeionisasjonsdetektor og en wide bore kapillærkolonne. Injektor temperatur 200 ° C, detektor temperatur 250 ° C og flow av bæregass 6 ml/min.

se Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOC måling)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserTVOC og VOC metoder

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
flyktige organiske forbindelser