DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Innemiljø: Definisjoner

Innemiljø defineres (modifisert etter WHOs definisjoner) som inneklima med tillegg av estetiske og psykososiale forhold:

 1. Det termiske miljø - (temperatur-forhold)
  som er av betydning for menneskenes varmebalanse som igjen består av 4 omgivelsesfaktorer:
  Temperatur: Lufttemperatur, strålingstemperatur, luftfuktighet og lufthastighet sammen med bl.a. 2 personfaktorer:
  Personens aktivitetsnivå og bekledning.
 2. Det atmosfæriske miljø - (luft som vi puster inn)
  som er av særlig betydning for respirasjon og sykelighet i luftveier og lunger.
  Omgivelsesfaktorene her er "atmosfære": Gasser, damper, luktstoffer, partikler av levende organismer (pollen, bakterier, virus, muggsopper, alger m.v.), partikler av dødt biologisk eller uorganisk materiale (middrester, muggsopper, hudavfall, jord m.v.) og luftelektriske forhold (bl.a. statisk elektrisitet).
 3. Det akustiske miljø -
  som er av betydning for akustikk, hørsel, lydoppfattelse og støypåkjenninger.
 4. Det aktiniske miljø -
  som er av betydning for belysning, elektromagnetisk miljø og organisme-endringer i forbindelse med radioaktiv stråling. (NB Radon).
 5. Det mekaniske miljø -
  som er av betydning for føle- og smertesans og bevegelsesapparatets funksjon. Viktige forhold i denne forbindelse er slitasjesykdommer og ulykker.
 6. Estetisk miljø -
  som omfatter om omgivelsene oppfattes som gode for våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) – vabnligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
 7. Psykologisk og sosialt miljø -
  Psykologiske forhold som omfatter samspillet mellom individet med de personlige og kulturelle forutsetninger den enkelte har, og omgivelsene i videste forstand slik de oppleves av individene som oppholder seg der.
For å skape et godt innemiljø må alle disse delene vurderes samtidig. Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter bl.a. biologiske, kjemiske, fysiske og sosioale miljøfaktorer (Lov om helsetjenestene i kommunene av 19. nov. 1982).

Noen andre definisjoner


Depoteffekt - "sinkeffekt"- "sink-effekt"

Overflater i rommet tar opp forurensninger fra romluften og avgir forurensningene igjen når romluftkonsentrasjonen av forurensningen ikke domineres av den opprinnelige kilden. Forurensningen kan modifiseres ved absorpsjonen. Dette er avhengig av kompliserte samspill mellom materialet som har sinkeffekt, luftfuktighet, temperatur, luftveksling og kombinasjoner av forurensninger. Tepper og tekstiler har stor sink-effekt for gasser og også stor deponeringsevne for støv (inntil de er mettet).

Se KSM for "lodden- og hyllefaktor".

Emisjon

Emisjon er avgassing fra materialet: EF0 = (mikrogram/(h x m3) – se eget avsnitt.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaDefinisjoner

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima