DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gulvbelegg i Skoler og Barnehager

Innemiljø er viktig.

Innemiljøet er viktig for barns (og voksnes) helse, trivsel, funksjon, produktivitet og læring. Innemiljøets kvalitet bestemmes av mange ulike og til dels samvirkende faktorer. Det er vanskelig å bevise hva som er viktigst for den enkelte. Kontroll med forurensninger og forurensningskilder inne er en av flere avgjørende forutsetninger for å oppnå et godt innemiljø. Viktige faktorer er valg av materialer, ventilasjon, renhold, bekjemping av fukt, temperaturforhold og driftsrutiner. Det finnes mye litteratur om forskjellige sider av dette, men av varierende kvalitet og ofte med motstridene konklusjoner. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål og usikkerhet. Kunnskapene om helse og innemiljø er i stadig utvikling. Det medfører at dagens premisser for avgjørelser ikke er statiske. Vurdering av dette for å finne grunnlag for beslutninger krever ofte dyp innsikt på flere områder, dvs tverrfaglig ekspertise. Dette finnes i NFBIB.

Gulvbelegg i skoler og barnehager

I valg av gulvbelegg er det en rekke forhold som må vurderes. Det er ulike behov og muligheter i boliger, barnehager, skoler, kontorbygg etc. og også for forskjellige rom i en gitt bygning.

Noen generelle forutsetninger

For et hvert gulvbelegg forutsettes

  • Optimalt valg og forbehandling av underlaget
  • Valg av materiale av god kvalitet med lav emisjon av kjemiske agens
  • Tilfredsstillende slitestyrke uten sprekkdannelser eller støvproduksjon
  • Vedlikehold og renhold er tilpasset gulvmaterialet og den aktuelle belastning
  • Det er tilrettelagt for effektive smussforebyggende tiltak fra utearealet gjennom inngangspartier til de sentrale deler av bygget
  • Kostnadseffektivt livsløp inkl. vedlikehold og renhold.
  • Miljøhensyn fra produksjon til utskifting (Miljøkvalitet, miljøregnskap)

Mange alternativer bortfaller

Intet gulvbelegg er perfekt og uten ulemper. I valget må fordeler og ulemper veies mot hverandre.

Av ulike grunner er det ikke hensiktsmessig, kostnadseffektivt eller på annen måte realistisk å velge parkett, tregulv, keramikk- eller steingulv. Parkett- og tregulv medfører ofte problemer på grunn av vedlikehold og av og til også på grunn av akustiske forhold. De er dog aktuelle valg bl.a. i gymnastikksal. Keramikk- og steingulv er ofte problematisk av hensyn til gangkomfort og akustikk. De kan være aktuelle bl.a. i inngangspartier og korridorer.

Teppegulv frarådes sterkt og bør unngås. Teppegulv av særlig god kvalitet kan fungere tilsynelatende godt mens de er ganske nye, men etter hvert bidrar de mer og mer til å forurense innemiljøet. Det renhold som er påkrevd for å unngå dette, er ikke realiserbart eller økonomisk overkommelig i skoler.

Valget står mellom linoleum, PVC-belegg (vinyl) og gummibelegg (kautsjuk)

I dagens virkelighet er det vanskeligste valget mange skoleeiere står overfor, å velge mellom PVC-belegg (inkludert visse PVC-belagte korkløsninger), linoleum og kautsjukbelegg (gummibelegg). Det finnes ikke realistiske alternativer til disse.

I en god avveining forutsettes at man velger varianter av høy kvalitet fra seriøse leverandører og gjennomfører forsvarlige renholds- og vedlikeholdsrutiner. Det vektlegges også en realistisk belastning og skaderisiko for beleggene og deres motstandsevne mot påregnelige skader. Det forutsettes også at beleggene legges på en slik måte at man unngår problemer fra underlaget som skyldes at bygget eller underlaget ikke er blitt tilstrekkelig utherdet eller at overskudd av kjemikalier fra det aktuelle gulvbelegg ikke er fordampet før belegget legges på. En forutsetter også god utlufting før de aktuelle rom tas i bruk.

Sammenlikning av linoleum, vinyl og gummi i gulv

Linoleum. Fordeler og ulemper:

Fordeler Ulemper
Miljøvennlig produksjon Kan ha betydelig emittering
Naturprodukt Noe dyrere enn vinyl
Brannsikkert Krever rel. Mye vedlikehold
Estetiske fordeler Vedlikehold krever kjemikalier med mange VOC til inneluften
Enkelt daglig renhold Utsatt for fuktskader og Krakelering
Lyddempende (noen typer med div. underlag) Moderat hårdt (uten "filtunderlag"

Vinyl - fordeler og ulemper

Fordeler Ulemper
Slitesterkt Kan emittere bl.a. ftalatersom kan gi helseskade
Relativt billig Miljøskadelig produksjon
Enkelt renhold Avgasser ved sveising
Tåler fukt Ømfintlig for høy varme (+UV)
Vedlikeholdsfritt (noen typer) Vedlikehold med kjemikalier(noen typer)
Lyddempende (noen typer) Rel. hårdt uten "filtunderlag"

Kautsjukbelegg. Fordeler og ulemper:

Fordeler Ulemper
Miljøvennlig produksjon Foreløpig begrenset erfaring i Norge
Beskjeden avgassing Noe dyrere enn vinyl
Brannsikkert Kan skades av mye direkte solvarme
Estetiske fordeler Kan inneholde naturlateks som kan gi allergi
Enkelt daglig renhold Spesielt renhold
Lyddempende (noen typer med div. underlag)


Mange av ulempene nevnt for linoleum kan motvirkes ved bruk av god kvalitet, korrekt legging og riktig vedlikehold


I større bygg, bl.a. skolebygg, står valget ofte mellom linoleum og vinyl (alternativt gummigulv). Når alle hensyn er tatt, vil valget ofte falle på vinyl, men dette er kontroversielt.
Forsvarets bygningstjeneste utga i 1999 en rapport der de avskrev linoleum for sine formål, men mange av påstandene i denne rapporten var ikke holdbare, og Forsvarets bygningstjeneste har trukket påstandene tilbake etter drøfting og forlik med linoleumsprodusent (Forsvarets Bygningstjeneste (1999):
Linoleum. Helsemessige, økonomiske og praktiske konsekvenser ved bruk av linoleum gulvbelegg (Forsvarets Bygningstjeneste (1999):
Linoleum. Helsemessige, økonomiske og praktiske konsekvenser ved bruk av linoleum gulvbelegg FBT/TM/9800451-19.)
I Folksams vurdering kommer linoleum bedre ut enn vinyl spesielt fordi vinyl faller dårlig ut i deres miljøregnskap, men senere forskning viser at vinyl kan ha bedre total miljøkvalitet enn linoleum. Da er imidlertid ikke vinyls avgassing av ftalater og økt risiko for astma medregnet.
Paulsen J (1999): LCA på golvmateriell - fallstudier med särskild hänsyn til anvãndningsfasen. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (ISBN 91-7170-462-0)

Se Miljøkvalitet, miljøregnskap

Aktuelt6 og typisk spørsmål

Hei!
Eg jobber med miljørettet helsevern for 3 mindre kommuner med hovedsete i xxx. Eg bruker websidene deres ofte og de er til god hjelp for meg i mitt arbeid. Flott at de er tilgjengelig for alle, og eg som er "alene" trenger gode informasjonsider for å oppgradere kunnskapen min!

For tiden jobber eg med en uttalelse til planer for oppgradering av et barnehagebygg.
Og eg har erfart at det er viktig å komme tidlig inn i prosessen skal en få påvirket hvordan resultatet blir (verre å endre på ting i ettertid).
Det er planer om å legge nytt gulvbelegg - vinylbelegg i barnehagen. I rapporten Barnehagens Fysiske miljø fra år 2000 (Barne og familiedepartementet) frarådes det å bruke vinylgulv og det foretrekkes å anbefale lineoleum framfor vinyl (uten bruk av innemiljøforurensende limstoffer).

Etter å ha undersøkt litt videre på nettet bl.a på inneklima.com har eg inntrykk av at det ikke er så enkelt, og at det er delte meininger om dette, så eg er usikker på om eg kan "kopiere" denne teksten over til uttalen min sånn uten videre?

Miljømerket svanen har bl.a et vinylbelegg på lista si, men er miljømerking det samme som helsefaremerking?
Men eg har og lest at en stor undersøkelse av boliger i Sverige har vist en sammenheng mellom økt forekomst av allergier og astma hos barn (0 - 6 år) og påvisning av ftalater i høytliggende støv. Vinyl inneheld vel PVC og ftalater.

Hvilken inneklimadokumentasjon skal produsent av gulvbelegg kunne gi oss - og kan en stole på den?
Eg blir i tvil om hva eg skal påpeke. Viss eg påpeker at det ikke bør benyttes i det hele kan eg da anbefale lineoleum framfor vinyl?
Hovedspørsmålet mitt er vel: Er vinylbelegg anvendelig for bruk i oppholdsrom i barnehager?

SVAR
Det har vært mye diskusjon om vinyl eller linoleum skal foretrekkes i barns oppholdsrom. La det først bli slått fast at miljømerking mest gjelder virkning på miljøet og lite eller ikke på menneskers helse!
Dernest at inneklimaets virkning på menneskers helse og spesielt barn avhenger av den samlede belastningen av inneklimaet - der vedlikehold og renhold av gulvbelegget kan være avgjørende.
Vedlikehold og rengjøring av vinylbelegg er mindre krevende enn ved linoleum, men med riktige valg av materialer og metoder for dette, kommer linoleum best ut.

For vinyl er avgassingen av helseskadelige ftalater et stort minus, se myknere fra vinyl og astma. og Støv med ftalatyer.

Disse kjemiske stoffene setter seg på støv som blir svevestøv og pustes inn. Det er ingen tvil om at det som pustes inn, kan bidra til astma.
Ftalater blir jo nå forbudt i leker for barn (også for de over 3 år) fordi barn kan slikke i seg ftalatene fra slike leker og pådra seg andre helseskader. Det er ikke undersøkt i hvilken risiko som kan følge tilsvarende ”spising” av ftalatholdig støv som pustes inn.

Bak argumenter for eller imot det ene eller andre ligger det jo også enorme økonomiske interesser, så uansett hvilket standpunkt man tar, risikerer man å få produsenter og forhandlere på nakken.
Den risikoen tar jeg når jeg her konkluderer med at jeg ut fra foreliggende dokumentasjon vil anbefale at barnehager bruker gulvbelegg med linoleum med materialbevisst vedlikehold og renhold.
Et alternativ er gummibelegg uten naturlateks (som jeg vet har vært brukt i Bærum kommune der man nok kan innhente opplysninger om erfaringer som er gjort.)

(Reparert 7. juni 2008 etter skade)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser gulvGulvbelegg i Skoler og Barnehager

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gulv