DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg

 • Vi har nok kunnskaper til å lage barnehager og skoler med gode og sunne innemiljø. De samme kunnskaper bør brukes for yrkesbygg, kontorer etc.

 • Svært mange barnehager og skoler tilbyr barna dårlige og erkjent helseskadelige innemiljø. Det gjelder også yrkesbygg, men der har verneombud og Arbeidstilsynet makt og midler til å få det bedre (på samme måte som personalet på skoler og i barnehager).

 • Et dårlig innemiljø kan føre til sykdom, plager, dårlig trivsel, mer fravær, redusert læring, dårligere arbeidsinnsats, mer uro osv

 • I mange skoler får en stor andel av elevene hodepine og andre plager i skoletiden flere ganger i uken (se Sykdomsoversikt).

 • Årsakene til dårlig innemiljø er ofte manglende tverrfaglig og helhetlig kompetanse hos beslutningstakere, byggherre, arkitekt og prosjektleder samt hos entrepenører og håndverkere - til dels også hastverk og slurv.

 • Se: Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v

De prinsippene som fremheves i det følgende, gjelder alle innemiljø der det bor eller ferdes mange mennesker. De kan også tilpasses pleiehjem.

Å skape et godt innemiljø i skoler og barnehager (og yrkesbygg) er spesielt en meget sammensatt utfordring som berører mange fagområder. Regelverket i Norge er stort sett godt, men forutsetter bredspektret tverrfaglig kompetanse (se Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v). Hensyn til helse, funksjonsevne (læring) og pedagogikk må prioriteres og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen fra beslutningsfasen til bruk gjennom mange år. Prosessen kan deles opp i et antall viktige faser:

BYGGEPROSESSEN

 • Beslutning og finansiering
 • Planfase og prosjektering
 • Materialvalg og kontroll
 • Byggeprosessen
 • Overlevering
 • Bruksbetingelser og begrensninger -> veiledning
 • Innkjøringsfase
 • Bruk og brukermedvirkning
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
 • Økonomi (gjennom alle faser)
 • Kvalitetssikring gjennom alle faser

Flertallet av kommunene i Norge ønsker nå å skape akseptable innemiljø for barn i skoler og barnehager.
Hvorfor går det likevel galt så mange ganger?

Dårlig økonomi i kommunene gjør at rehabilitering av barnehager og skoler må følge en tidsplan som strekker seg over flere år. Det er imidlertid ikke bare pengemangel som forsinker utviklingen. Mange kommuner mangler den nødvendige helhetlige kompetanse. Dette fører til at det gjøres mange til dels betydelige feil som resulterer i uakseptable forhold i innemiljøet og feilaktig bruk av millionbeløp. Feil og feilinvesteringer skyldes ofte manglende kompetanse i flere ledd av prosessen. Vanlig er at det gjøres feil i beslutnings- og planfasen på grunn av manglende innsikt i viktige elementer av helheten. Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn( NFBIB) kan bidra med råd og veiledning i dette.

Økonomiske begrensninger gjør det utvilsomt vanskelig eller umulig for mange kommuner å gjennomføre de nødvendige ombygninger i skolene sine i løpet av et par år. Det kan ta mange år, slik at mange årskull barn må oppholde seg i dårlige innemiljø - hvis det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak i ventetiden. Det er dog mulig å oppnå atskillig bedring ved egeninnsats slik som beskrevet for Aktiv MEIS, i Larvikmodellen (som går under slagordet: Tjue er bra for hue) og i Nettverk for miljølære.

Elevenes arbeidsmiljø
Arbeidsplass for barn
Landets største arbeidsplass
Gjelder i 11 år for barn i utvikling
Rekordstor persontetthet (<2 m ²/ person)
Tvangsbeordring
Arbeidsmiljøloven gjelder ikke
Forskrifter uten "smertegrense"
Mangler forutsetninger for å ivareta egen helse- og miljøsituasjon
Resultat: noen av de verste innemiljøene

"Lufta i klassen min? Det er ikke luft; bare en blanning av promp og parfyme og en masse støv"

SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS?

Hva ønsker vi?

LÆREREN:
frisk
opplagt
inspirerende
tålmodig
ELEVEN:
frisk
opplagt
våken/mottakelig
konsentrert
lærenem
i 1. time
2. time
3. time
4. time
5. time
6. time
!


Svært mange skoler gir elevene (og lærere) altfor dårlig innemiljø. Mange er i så dårlig forfatning at det foreslås å rive dem og bygge nytt i stedenfor å flikke på det gamle

"Fanden" er på veggen, i og oppå skapene, i hyllene, på listene, på gulvet, på klærne osv - og i luften!
Det er vist i en rekke undersøkelser av barneskoler og ungdomsskoler.
Dette er understreket av NRK Brennpunkts undersøkelse, treffende kalt SKOLEBLØFFEN

Les om dette på nettsidene til NRK
Hva har skjedd med skolene?
og
Er din skole godkjent?
og
Mål din luftkvalitet? NB Denne beskriver resultatene av en undersøkelse elevene selv gjennomførte og som forklarte at de følte seg elendige, ukonsentrerte og fikk dårlige resultater i matte.

DÅRLIG INNEKLIMA I SKOLER OG BARNEHAGER

- og sannsynligvis også i kontorbygg, boliger og pleiehjem etc fører til:

Mer og verre allergier
Mer og verre astma
Mer og verre eksem

Nedsatt motstandskraft
mot infeksjoner og stress
Fler og verre "forkjølelser"
Fler komplikasjoner
(bihulebetennelse, ørebetennelser)

Tørr hud, tørre slimhinner
Irritasjon i øyne, nese, svelg
Tørrhoste
Heshet

Hodepine / tung i hodet
Ekstrem tretthet
Slapphet / uvel-følelse

Dårligere arbeidslyst
Nedsatt konsentrasjon
Dårligere hukommelse
Tregere tanke
Dårligere læring
Flere feil og uhell

Mer uro
Mer irritabilitet
Mer aggresjon

Et eksempel til etterfølgelse!
Det svenske Folkhälsoinstitutet har lagd et skilt for oppslag i klasserommene der det står angitt bl.a. (oversatt til norsk):

"Ventilasjonen er dimensjonert for
maks. ____ elever og ____ lærere for at kulldioksidinnholdet i luften ikke skal overskride 1000 ppm.

Maks undervisningstid uten lufting er ______ minutter.

Obligatorisk ventilasjonskontroll gjennomføres senest _________.
Neste kontroll skal gjennomføres senest _________

Driftsansvarlig ______________________

LUFT GJERNE GJENNOM Å ÅPNE VINDUENE I FRIMINUTTENE!"

(Folkhälsoinstitutets distributionstjänst,S-120 88 Stockholm eller http://www.fhinst.se/verksam/allergi/material.html)

NFBIB (Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn) er en ekspertgruppe som kan bistå kommunene med råd og veiledning (Internett: www.innemiljo.net, Adresse:se under "Rådgivning"). Rådgivende ingeniørers forening kan også hjelpe til med kontakter til sine medlemmer.

LenkerDU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehagerInneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager