DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kontorsyke

 • Kontorsyke er sykdom forårsaket av dårlig innemiljø i kontorlokaler
 • Kontorsyke forekommer meget hyppig og kan skyldes
  • inneklimasyke på grunnlag av uheldige biokjemiske reaksjoner i kroppen iverksatt av helseskadelig eksponering
  • betinget refleks
  • psykiske og psykosomatiske reaksjoner på grunn av uheldige forhold i arbeidsmiljøet
  • kombinasjoner av slike forhold
 • Diagnosen er krevende
 • Kontorsyke er til stort besvær for den enkelte og gir dårligere resultater og svakere økonomi for bedriften
 • Behandlingsprinsippet er enkelt: sanering
 • Forsømmelse i hensyn til kontorsyke kan få alvorlige konsekvenser

Svært mange arbeidstakere i kontorbygg får plager i arbeidstiden med symptomer på inneklimasyke. Det er anslått at 20-30% av alle i dette arbeidsområdet har kortere eller lengre perioder med slike plager. I følge engelske undersøkelser som ble referert i BBC news Health (http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/) 25 mars 2001, var det der minst 40% som hadde hatt symptomer på kontorsyke. Du finner tilbake til dette oppslaget blant mange tilsvarende i BBC ved å søke på stikkordet "Sick building syndrome" Dette betyr økt sykefravær og betydelig reduksjon av arbeidsevne og arbeidsinnsats samt økt feilrate, dvs dårligere produksjon og svakere økonomi.

Aller vanligst er:

 • Økt infeksjonstendens i luftveiene
 • Hodepine
 • Ekstrem tretthet
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Tørre, irriterte slimhinner

Utslagene er individuelle. De kan være bagatellmessige med for eksempel følelsen av ”tørr luft” og litt irriterte slimhinner i øynene eller nesen, og finnes så i varierende styrke med økende sykelighet. Enkelte særlig uheldige kan få alvorlige og invalidiserende plager med kronisk preg: idiopatisk miljøavhengig intoleranse. Arbeidstakere med astma, allergi eller annen overfølsomhet blir også verre, men kontorsyke opptrer uavhengig av slik overølsomhet.

Hos de fleste opptrer plagene karakteristisk på arbeidsplassen og forsvinner etter noen timer eller dagers fri fra kontoret oig eksponeringene der, men ved idiopatisk miljøavhengig intoleranse henger plagene i og fremkalles etter hvert også for andre eksponeringer i meget lave konsentrasjoner.

Alle de rapporterte symptomene kan ha helt andre årsaker enn eksponering i et dårlig innemiljø. Men når flere personer i en stor arbeidsstokk får symptomer på inneklimasykdom, er det (statistisk sett) meget sannsynlig at det er noe galt med innemiljøet på arbeidsstedet.

Når det er få arbeidstakere på stedet, er det ofte vanskeligere å peke ut innemiljøet som årsak til symptomene, med mindre det er helt åpenbare helseskadelige eksponeringsforhold. Selv om pasienten selv mener plagene skyldes et dårlig innemiljø på jobben, må en kvalifisert lege (eller flere) først utelukke en rekke andre årsaksforhold (differensialdiagnoser). Inneklimasyke blir en eksklusjonsdiagnose. Satt på spissen må følgende alternativer utelukkes:

 • Pasienten lyver eller overdriver (det har en grunn; psykisk?)
 • Det dreier seg om en sykdom uavhengig av innemiljø (differensialdiagnoser)
 • Symptomene skyldes psykologiske fenomener på arbeidsstedet (dårlig arbeidsmiljø, stress)
 • Symptomene skyldes eksponering for helseskadelige forhold i innemiljøet på arbeidsstedet (biokjemiske og/ elløer fysiologiske feil)
 • Kombinasjoner av over nevnte forhold.

Dette kan være en meget krevende prosess som krever dyp innsikt i medisin med bl.a. biokjemi, immunologi og psykologi, samt grundige kunnskap om innemiljø og eksponeringsforhold som kan være av betydning i den aktuelle sammenheng. Ingen enkeltperson kan ha full innsilkt i alt dette, så det er behov for tverrfaglig samarbeid i vurderingten av vanskelige tilfeller.

Hvis undersøkelsene gir mistanke til eller sannsynliggjør at symptomene skyldes innemiljøet i kontorlokalene, tilsier det kartlegning av dette. Man kan søke bistanjd av Arbeidstilsynet, men kan også gjennomføre en kartlegning selv, for eksempel med ”Kvalifisert skjønn metoden”. Med så høy forekomst av kontorsyke og skjult risiko for dette kan det være lurt å tenke forebyggende. Er det et godt innemiljø på jobben? Samtidig bør alle medarbeidere som har plager, oppsøke egen lege eller bedriftshelsetjenesten for personlig medisinsk undersøkelse.

Det kan være mange ulike forhold i innemiljøet som forårsaker kontorsyke. Vanligvis er det ikke en isolert faktor, men kombinasjoner av flere. Kjemiske forurensninger som gass eller i og på svevstøv kan forstyrre balansen i vår indre kjemi, for liv er kjemi! Også temperatur og fukt kan være viktige i dette samspillet. Du kan lese om alt dette i denne kunnskapsbanken.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i yrkesbyggKontorsyke

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø og helse
generelt om innemiljø i yrkesbygg
sykdommer og plager