DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?

Dårlige inneklima kan bidra til en rekke sykdommer og helseplager (bygningsrelaterte sykdommer, inneklimasyke, se tabell 1), og slike forhold i skoler kan også føre til redusert konsentrasjon, nedsatt læreevne, økt intellektuell og finmotorisk feilrate, nedsatt prestasjonsevne og forlenget responstid på stimuli.

Dette er bakgrunnen for at krav om akseptable innemiljø i skolen er tatt med i de nye forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kvaliteten av innemiljø og inneklima i skoler og klasserom bestemmes av mange forskjellige forhold i samvirke. Det er derfor viktig at skolen ikke bare satser på ventilasjonsanlegg. Ved å redusere kilder til forurensning av inneluften kan skolen også klare seg med mindre energibruk på ventilasjonen. Her ligger det muligheter for å spare millioner kroner.

God tilgang på ren luft er imidlertid en av de viktigste forutsetninger for et godt inneklima. Tradisjonell "lufting" via vinduer og dører er vanligvis ikke nok i moderne bygg der persontettheten er stor. Gjennom mer kontrollert tilførsel av tilstrekkelige mengder uteluft ("friskluft") av god kvalitet og fjerning av bruktluft vil man kunne få en betydelig uttynning av innendørs luftforurensning. Samtidig kan man oppnå en god kontroll over de termiske forhold. Dessuten må det ventileres på grunn av bygningstekniske og andre prosesstekniske forhold, f.eks formingsrom, svømmehall etc.

Et godt ventilasjonssystem gir tilfredsstillende luftveksling slik at overskudd av kjemiske luftforurensninger fjernes. Det bidrar samtidig til bedre kontroll av innetemperaturen, og bidrar til reduksjon av svevestøv. På landsbasis er innemiljøet godt ivaretatt i noen nybygde skoler eller rehabiliterte skoler. Flere slike skoler fremstår som funksjonelle bygg med et godt inneklima og med et lavt spesifikt energiforbruk. Det bygges og rehabiliteres imidlertid mange skoler og barnehager der det begås feil som både er kostbare og kan være uheldig for innemiljøet. Feilene skyldes ofte manglende helhetlig kompetanse (se tidligere).

NB! Hvilke krav som skal stilles til luftskifte/luftmengde i klasserom vekker stadig diskusjon. Det er stor uenighet blant VVS- eksperter og rådgivende ingeniører. Hittil har valgene mer vært styrt av økonomi og energiøkonomisering (ENØK) enn av hensyn til elevenes helse og funksjonsevne. Energiøkonomiske (ENØK) hensyn må veie tungt, men hensynet til barnas helse må settes først (HENØK). Kvaliteten og mengden av frisklufttilførsel til inneluften kan være et viktig bidrag til dette, men det finnes ingen entydig dokumentasjon som viser hvilke grenseverdier man skal forholde seg til. I motsetning til anlegg som er underdimensjonert, kan overdimensjonerte ventilasjonsanlegg reguleres ned hvis behovet viser seg å være lavere enn opprinnelig beregnet.

Det forutsettes av CO2 ikke overstiger 1000 ppm (1800 mg/ m³) iflg. Helsetilsynets normer for inneluftens kvalitet. Den viktigste kilden til CO2 er menneskenes egen forbrenning med utskillelse av 15-20 liter CO2 pr. time ved utånding. Ved høy personbelastning må altså ventilasjonen økes tilsvarende.

NB Ved prosjekt "Innemiljø i skolebygg" ble det vist at luftskiftet må dimensjoneres opp til 9 l/s og person for å holde karbondioksid under 1000 ppm i en vanlig skoleklasse i ungdomsskolen).

For et "standard" klasserom på 60 m² for 28 elever + lærer der det er gjennomført adekvate tiltak for å redusere belastninger av forurensninger, er kravet :

- ca 1200 m³/ time
- ca 40 m³/ time pr person
- ca 20 m³/time pr m² gulvareal

Lufthastighet kan bl.a måles med apparatet TSI 8345 VelociCalc (Wilberg) som måler lufthastighet, luftmengde og -temperatur. Kostnad ca kr 8.500 (eks mva). En meget enkel og billig, men grov teknikk går ut på å blåse ut en liten røykmengde med spesielt (billig) utstyr og så måle hastigheten på røyken.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideventilasjonHvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ventilasjon