DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg. Kartlegging av innemiljøet i yrkesbygg med kvalifisert skjønn- metoden (KSM yrkesbygg)

    KSM er en praktisk grei, enkel og rimelig metode som bygger på :
  • normale sanser
  • sunt vett
  • eksperterfaring
  • hygienisk skjønn
  • forskrifter og veiledninger
  • systematikk
  • veiledning gjennom eksempler
  • Det er god overensstemmelse mellom KSM og relevante målinger av de forhold som bestemmer inneklimaets (og innemiljøets) kvaliteter

KSM er utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas. Metoden forholder seg til aktuelle normer og veiledninger, se bl.a. Anbefalte faglige normer for inneklima og
Arbeidstilsynets Veileder 444: Klima og luftkvalitet.
Metoden er beskrevet i detalj i boken: "Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak", Høyskoleforlaget 1999. Detaljert omtale av henholdsvis KSM bolig, KSM Barnehage og KSM skole er tilgjengelig på nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Etter vurdering og registrering (skåring) av innemiljøet kan du skrive ut et arbeidsskjema, markere dine skår og fylle, skravere eller fargelegge de enkelte søylene i skjemaet slik at du får en stapel tilsvarende din "skår". Alt som kommer over en rød strek mellom skår 2 og skår 3, er for dårlig,
Slik får du et diagram som viser hvor en først må sette inn tiltak for å oppnå et godt eller iallfall akseptabelt innemiljø. Mange verneombud og andre bruker nå denne metoden som en viktig del av Internkontrollen - se Internkontrollforskriften.

Byggforsk tilbyr en nettbasert spørreundersøkelse som kan kartlegge omfanget av innemiljørelaterte problemer i bedrifter. En slik første kartlegging av innemiljøet med en kortfattet rapport koster: kr. 10 000,- eks. mva.
KSM er gratis og kan evt suppleres med et spørreskjema som kan hentes ned (gratis) fra nettet. Det er tilrettelagt for skoler, men kan med enkle grep brukes også i bedrifter.Veiledning for KSM

Det er ikke mulig å gi fullstendig veiledning på noen kortfattet måte for alle de variabler og de mange individuelle forhold som kan observeres i en bygning. Med eksempler på vanlige funn og hvordan de vurderes, regner jeg med at du forstår hvilke prinsipper du skal følge i vurderingen av andre forhold.

Kvalifisert ?
I betegnelsen "Kvalifisert skjønn" ligger forutsetningen at den som bruker denne metoden, er kvalifisert m.h.t. vurdering av innemiljø.
En hver som ønsker bruke KSM, må vurdere sine egne kvalifikasjoner i denne sammenhengen. For personer som har gode kunnskaper og erfaring med innemiljø-problematikk i forhold til helse og gjeldende forskrifter og retningslinjer, kan modellen tas i bruk uten videre. De kan forholde seg greit til hovedprinsippet og hovedpunktene og vet hva de skal se etter og spørre etter for hvert punkt.
De fleste kan oppnå nødvendig kvalifisering gjennom et tilpasset dagskurs. Er du i tvil om egne kvalifikasjoner (og det er berettiget hvis du føler deg i villrede etter å ha lest eksemplene i veiledningen), bør du ikke bruke modellen i noe offisielt oppdrag eller prosjekt. Det står deg imidlertid fritt å bruke KSM for å få et personlig inntrykk av et innemiljø - men med varsomme konklusjoner!

Arbeidsskjema og fremgangsmåte

Arbeidsskjemaene for KSM kan lastes ned her (skjema nr. 1) og her (skjema nr. 2). De er i PDF-format for å beholde formatet så godt som mulig.

KSM-veiledning med typiske eksempler.

Vurderingen og målinger bør helst foretas i "fyringssesongen" - fra november til midten av mars og aller helst i desember - februar. KSM har bl.a. den fordelen at du med kvalifisert skjønn kan få et inntrykk av hvordan forholdene er gjennom hele året uansett når på året vurderingen foretas Hvis vurderingen gjøres vår eller sommer, innhentes opplysninger om relevante forhold (temperaturforhold, trekk, fukt etc) om vinteren. Undersøkes miljøet om vinteren, vurderes bl.a. behov og tiltak for solavskjerming om sommeren etc.

I yrkesbygg bør KSM befaringen gjennomføres av verneombud sammen med vaktmester / driftsansvarlig og en representant for ledelsen, gjerne også ansvarlig renholder og bedriftssykepleier. .

Gå først en runde rundt og gjennom bygningen for å få et generelt inntrykk av tilstanden og eventuelle problemområder og innhent samtidig informasjon om rutiner for vedlikehold, temperaturregulering, ventilasjon, renhold og evt særtrekk av byggets historie og tilstand. Vurderingen av forholdene i kontorlandskap og kontorer bør om mulig skje i siste halvdel av en vanlig arbeidsdag (spesielt for å vurdere forurensningskilder, temperatur, relativ luftfuktighet, effekten av ventilasjonen og lukt). Spør brukerne hvordan de opplever inneklimaet på arbeidsstedet gjennom alle årstidene.

NB! Det kan være forskjellige miljøforhold som ikke nevnes i den følgende veiledningen. Da gjelder det å bruke sunt vett og normale sanser! Det er opp til den enkelte å bruke eventuelle spesialkunnskaper til å tilføye egne skåringer. Slik kan f.eks renholdseksperter, VVS-eksperter, ENØK-eksperter mfl. Øke mangfoldet og verdien av KSM. Det kan man også gjøre ved å stille spørsmål om spesielle forhold som man kommer over, og peke på viktige problemstillinger som ikke er omtalt her.

Som arbeidsskjemaet viser tar KSM for seg 16 hovedområder som alle er med på å bestemme innemiljøets kvalitet – hver for seg og samlet. Veiledning for de enkelte områdene er gitt i egne dokumenter.
Her følger interne lenker til de enkelte forhold som må vurderes (dette er under arbeid og lenkene kommer opp etter hvert som de enkelte dokumentene kommer på plass).

KSM for yrkesbygg 1. Uteluften ved luftinntakene
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger
KSM for yrkesbygg 5. Temperatur
KSM for yrkesbygg 6. Fukt. Luftfuktighet.
KSM for yrkesbygg 7. Lukter
KSM for yrkesbygg 8. Lodden- og hyllefaktor. Støvsamlere. Renholdsvennlig?
KSM for yrkesbygg 9. Renhold. Rengjøring
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie (Fuktskader?).
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 14. Belysning.
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!).
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk).


Se også KSM for bolig
KSM for barnehage
KSM for skole
Godt innemiljø på jobben?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidehusdyrKSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt
ergonomi og sikkerhet
yrkesbygg
renhold
luftforurensninger
ENØK / HENØK
regler og forskrifter
ventilasjon
kvalifisert skjønn-metoden
uteområdet
belysning
luftkvalitet
bygningen
temperatur
drift og bruk
om innemiljø og inneklima
uteluft
generelt om innemiljø i yrkesbygg
inneluft
husdyr