DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

.

Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko.

Nye byggeforskrifter reiser behov for veiledninger .

  • Nye byggeforskrifter trådte i kraft 1. januar 2007
  • De legger vekt på energiøkonomisering og setter strenge krav til bygningers tetthet
  • Mange energieffektive, tette bygninger brukes galt med for dårlig luftveksling i forhold til belastningene som følger moderne livsførsel.
  • Erfaringer fra slike bygg viser at det ofte oppstår inneklimaproblemer på grunn av for dårlig luftveksling med kondens og luftforurensninger inne.
  • Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men må ikke skje på bekostning av helse, for med dårlig helse følger dårligere økonomi for de fleste.
  • Man bør satse på Helse- og energiøkonomisering (HENØK)
  • Det er derfor nødvendig at de nye forskriftene suppleres med helseorienterte veiledninger

Regjeringens nye byggeforskrifter om energikrav reduserer energibehovet i nye boliger og andre nybygg med ca. 30 prosent. Med dette forslaget tar regjeringen et langt skritt for å oppnå lavenergiboliger og redusert bruk av elektrisitet til oppvarming.

Med de nye reglene får småhus et energibehov på 125 KWh/m2 år mot 173 KWh/m2 år i dagens regelverk. I blokkboliger vil energibehovet ligge på 108 KWh/m2 år.
De nye reglene gjelder for alle nybygg og gir en bygningsmasse med gode og langlivede energikvaliteter. Det skal innføres minstekrav til isolasjon, og ventilasjonssystemene skal bli mer energieffektive. Forslaget har vært på høring hos en rekke instanser. De nye krav gjelder fra 1. januar 2007 med en overgangsperiode til 1. januar 2009.
Høringsuttalelser
I høringsuttalelsene uttrykkes det støtte til at det gjennomføres energiøkonomisering (ENØK), men det er fremsatt mange betenkeligheter spesielt med henblikk på inneklima og helseskader med krav om klarere funksjonskrav for luftkvalitet og tiltak som prioriterer helse (HENØK). /p>

Huseiernes Landsforbund . bemerker bl.a. at” inneklimaeksperter har advart mot de følger forslagene kan få for inneklimaet ved at husene blir tettere enn i dag, med den konsekvens at selv mindre feil i utførelsen kan gi fukt- og råteskader i et omfang som hittil er ukjent. Slike byggskader er et helsemessig problem og vil antakelig øke kraftig med nye regler”.

Folkehelseinstituttet peker på at ” nye hus blir tettere (og) innebærer i større grad avhengighet av ventilasjonssystemenes effektivitet og ikke minst drift og vedlikehold av disse”. Og videre: -- det er viktig at bygningsmessige endringer for å spare energi i tilstrekkelig grad fokuserer på at ventilasjonsanleggene skal være funksjonsmessig robuste, lette å bruke, vedlikeholde og rengjøre. Det må også sørges for at brukerne får tilstrekkelig informasjon og bruksanvisning om ventilasjonsanleggene og risikoforhold i inneklimasammenheng”.

Norsk innemiljøorganisasjon (NIO) uttrykker de samme betenkeligheter. Organisasjonen ”frykter at kravene til energieffektive bygninger er sterkere enn kravene til for eksempel luftkvalitet og andre krav som berører liv og helse”. Og videre: ”.. for innemiljøet er det generelt gunstig med en tett bygningskropp og kontrollert ventilasjon. Dersom ventilasjonsmulighetene ikke brukes, vil derimot en tett bygning fungere enda dårligere enn en bygningskropp med større luftlekkasjer”.

Tettere hus vil for en valig familie kreve bruk av balansert ventilasjon. Også med det kan det oppstå kondens og fuktskader. Alle som har ansvar for boligen i slike hus, anbefales å følge en sjekklisten for fuktrisiko to ganger årlig.

(Dokumentet er reparert/sist oppdatert 13. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligBygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
regler og forskrifter