DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklima og sykdom eller helse. Vanlige feil


 • Vi er produkter av arv og miljø. Miljøet kan vi gjøre noe med!
 • De aller fleste av oss er inne ca 90% av levetiden, så innemiljøet er viktigst.

 • Inneklima = innemiljø minus estetiske og psykososiale elementer.

 • Innemiljøet er viktig for livskvaliteten

 • Et dårlig innemiljø (inneklima) kan føre til og/eller forsterker mange sykdommer og plager og kan gi dårligere trivsel, redusert livskraft, redusert arbeidsevne og dårligere økonomi.

 • Årsaken til det er at alt liv er avhengig av kjemi, og et dårlig inneklima gir oss dårligere kjemi.

 • Innemiljøets kvaliteter avhenger av mange ledd i
  byggeprosessen
  + drift og vedlikehold
  + bruken
  Alle tiltak bør bygge på kunnskap og kompetanse og være resultatorientert!

 • Det gjøres svært mange feil - gang på gang!
  Alt ved byggeprosessen som fører til helseskade eller dårlig funksjon, må karakteriseres som byggefeil.
  Se PRESSEKLIPP på slutten av dette dokumentet!

Hver feil koster penger!

Forskjell på folk!

Hvert individ, hvert organ, hvert vev og hver celle, hvert enzym og kjemisk system inne i oss har tåleterskler (toleranseterskel) som kan være forskjellig fra individ til individ.
Derfor kan noen bli syke, mens andre holder seg friske i samme miljø. Dette kan sammenliknes med demninger mot ulike påkjenninger. Er demningen høy nok, holder vi oss friske. Blir belastningen for stor, blir vi syke. Tåleterskler kan variere (ved infeksjoner, kjemiske prosesser inne i oss, hormonendringer mm).

Individuelle og noe varierende tåleterskler (se: toleranseterskel) i ulike sammenhenger gjør at vi kan reagere vidt forskjellig i samme innemiljø med:

 • God helse, god trivsel, livskraft og høy livskvalitet
 • Hodepine, såre slimhinner, tørr hals, hoste og andre symptomer på inneklimasyke.
 • Astma
 • Allergi (allergenkilder)
 • Hyperreaktivitet (irritanter)
 • Spesifikk biokjemisk overfølsomhet
 • Betinget refleks
 • Andre reaksjonsmåter

Det er påvist en rekke sykdommer og plager som kan skyldes dårlige innemiljø/inneklima (se Sykdomsoversikt)

Dette er svært individuelt og avhenger ikke bare av innemiljøets kvalitet og hvilke enkeltkomponenter som finnes i inneluften. Det kan dreie seg om mange ulike mekanismer. Avgjørende er hvert individs egen biokjemi og immunologiske situasjon. I ett og samme innemiljø kan ett eller to eller et antall mennesker bli mer eller mindre syke, mens de andre føler seg friske. Det avhenger av individuelle tåleterskler for organer, vev, enzymer med mer.
Vi er produkter av ARV og MILJØ

De vanligste feil (risiko-områder)

Det er ofte de samme feilene som går igjen gang på gang.
Her skal kort nevnes eksempler på vanlige feil som fører til helseskade. Mer detaljert omtale kan finnes i de enkelte dokumenter som nøkkelordene henviser til.

Feil i byggeprosessen

Vi vet nok til å skape gode og sunne bygninger, men det krever bruk av bred tverrfaglig kompetanse i alle ledd av byggeprosessen.


Ved å sammenstille forskningsresultater, basalkunnskap og erfaringer kan vi få god innsikt og oversikt selv om vår viten er ufullstendig. Det er ikke vanskelig eller dyrt å skape og drive bygg med godt inneklima, men det krever først og fremst kompetanse i alle ledd av byggeprosessen.

Byggeprosessen kan deles opp i et antall viktige faser og det gjøres feil i de fleste:

1. Manglende kompetanse
Risiko-områder : Beslutningstakere (NB politikere) og ledere mangler ofte kompetanse i ett eller flere aspekter av byggeprosessen. En viktig side av dette er ofte at
manglende kompetanse omfatter manglende innsikt i at man mangler kompetansen

2. Beslutning og finansiering
Risiko-områder: Økonomiske eller andre hensyn fører til at det bygges på tomt som er særlig utsatt for forurenset uteluft, trafikkforurensninger, trafikkstøy eller stort vannpress med risiko for fuktskade.
Økonomisk nedprioritering av forhold som er viktig for helsen
For dårlig kommunikasjon mellom involverte parter og med tilgjengelig ekspertise

3. Planfase og prosjektering
Risiko-områder: Det legges ensidig vekt på enkelte elementer slik at krav som er viktige for å oppnå et helhetlig godt innemiljø, ikke blir ivaretatt.
Det prioriteres løsninger som kan virke umiddelbart økonomisk eller "filosofisk" fristende, men som ikke er dokumentert trygge.
Det settes ikke klare funksjonskrav til produktene
Typiske eksempler: se arkitekttabber,
Hastverk fører til at bygningsmaterialer ikke får tilstrekkelig tid til å tørke eller ”lufte ut” overskuddskjemikalier. Likeså vil en anstrengt fremdrift kunne bidra til at renholdet påbyggeplassen blir for dårlig. På den måten kan vi ”bygge inn” kjemikalier, fukt, støv etc,
Det svikter ofte i Renhold,og valg av Planter.

4. Materialvalg og kontroll
Risiko-område: Materialvalg bygger ikke på tilstrekkelig og tilfredsstillende dokumentasjon (faktablad) mht emisjon.
Material velges ut fra estetiske og ikke driftsmessige kriterier (NB renhold.
Det sikres ikke mot fuktskade under transport og lagring eller oppsetting. Hastverk fører til bruk av for ferske materialer.

4. Bygging
Risiko-områder: Det fravikes fra kravene til "Rent bygg".
Det tillates for mye hastverksarbeid og slurv (for dårlig kontroll).
Tidspress fører til manglende uttørring og "utbaking"
Det slurves ved områder med risiko for luftlekkasjer og fuktinntrenging.
Mye dårlig håndverk.

5. Overlevering
Alle boliger bør ha en oversiktlig bruksanvisning
Risiko-område: Det kontrolleres ikke at bygningen er tilfredsstillende rengjort og at alt er forskriftsmessig gjennomført.
Utilstrekkelig uttørking og utbaking før bygningen tas i bruk.

6. Bruksbetingelser og begrensninger
Risiko-områder: Teknisk utstyr mangler eller har mangelfulle bruksanvisninger.
Brukerne får ikke tilstrekkelig veiledning bl.a. i hvordan materialene skal vedlikeholdes og rengjøres.
Manglende informasjon om begrensninger (f.eks. belastning ved naturlig ventilasjon).

7.Innkjøringsfase
Risiko-områder: Manglende veiledning.
For lavt luftskifte i forhold til emisjoner det første års tid

8. Bruk og brukermedvirkning
Risiko-områder: Se dokumentene: Godt innemiljø hjemme, Godt innemiljø i barnehagen, Godt innemiljø i Skolen, Godt innemiljø på jobben, Aktiv MEIS.

9. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
Risiko-områder: Se: Renhold, ENØK og HENØK, Kvalifisert skjønn metoden.

10. Økonomi (gjennom alle faser)
Risiko-område: Det gjøres kortsiktige og på langt sikt uheldige økonomiske prioriteringer - se Økonomi og produktivitet.

Kvalitetssikring gjennom alle faser
Dette krever innsikt i mange sider av byggeprosessen, drift, vedlikehold og bruk - se pkt 1 om kompetanse!

Dårlig vedlikehold

Den vanligste helseskadelige følge av dårlig vedlikehold er fuktskade og deretter oppsamling av kjemisk belastet støv (som blir svevestøv). Sviktende vedlikehold av ventilasjonsanlegg er også en hyppig årsak til plager i barnehager, skoler og yrkesbygg.

Feil drift


En vanlig helseskadelig feil er manglende tilrettelegging for et godt renhold og nedprioritering av renholdet. Unødig bruk av kjemikalier innendørs gir ofte skadelig belastning på utsatte individer.Uheldig gjennomføring av energiøkonomisering (ENØK og ikke HENØK) forekommer ofte ikke minst i barnehager og skolebygg.

Feil bruk


Brukerne er ofte selv skyld i at inneklimaet blir for dårlig. Dette har mange sider. De er omtalt i detalj i dokumentene: "Kvalifisert skjønn metoden",
"Godt innemiljø hjemme",
"Godt innemiljø i barnehagen",
"Godt innemiljø i skolen",
"Godt innemiljø på jobben"
og i dokumentet
"Aktiv MEIS" (for skoler).

Aller verst er røyking inne. Røyk ute inntil du klarer å slutte helt med den helseskadelige og illeluktende lasten!

Som en god nummer to kommer fuktskader.
Les også om:
Arkitekttabber


Presseklipp

Raser mot jålete arkitekter

Bergens Tidende 22. november 2002 (journalist Jan Stian Vold).
Fuktproblemet tas ikke alvorlig, mener overlege
Jålete arkitekter som kun tenker utseende. Siviløkonomer som kun tenker med lommeboken. Entrepenører som slurver. Og politikere som ikke evilger nok penger til å få bukt med farlig fukt. Alle må ta sin del av ansvaret for helseproblemene som følger av fuktskader. Det mener inneklimaeksper4t Jan nVilhelm Bakke ved Haukeland universitetssykehus. -Det er skandaløst hvor lite som gjøres med det enorme samfunnsproblemet, sier Bakke til BT.

Kommentar: Helt enig!! Les artikkelen her


Presseklipp

Aftenposten30. juli 2002.
Feil på fire av ti nye boliger (Brit Myhrvold). Fuktskade og lekkasje er mest utbredt. Nesten 1,7 millioner arbeidstimer går hvert år med til å rette feilene.

Kommentar:
Noen feil går igjen.
Det kan begynne med arkitektttabber og fortsette med feil prosjektering, dumt materialvalg, slurvete arbeid, hastverk og dårlig kontroll. Mye av dette kan gå ut over helse, livskraft, livskvalitet og økonomi. les artiklen


PRESSEKLIPP: Aftenposten 22. januar 2002

Sykehuset gjør dem syke.

(Nils Johan Sjøstrøm) se artikkel

Rikshospitalet må bygges om for flere hundre millioner

(Christine Engh) se artikkel

Arbeidsforholdene ved Rikshospitalet er så dårlige at de ansatte blir pasienter. Under to år etter at Rikshospitalet åpnet, må sykehuset bygges om for flere hundre millioner kroner fordi planleggingen var for dårlig

Kommentar:

Skal vi aldri lære? Tidligere har vi hørt om vannlekkasjer der, og nå fortsetter det med opplysninger om flere feil og inneklimaproblemer. Det gjøres mange feil i forskjellige deler av byggeprosessen, og det blir altid kostbart. Slike feil gjøres om igjen og om igjen i dette landet - i institusjonsbygg, i kontorbygg, i barnehagebygg, skolebygg og i boligbygg
"Sykt sykehus". Forholdene på Rikshospitalet er kommentert også på lederplass i Dagsavisen 24. januar 2002.


PRESSEKLIPP: avis117. oktober 2001:Skoleoppussing i rute. "I august fant ikke skoleetaten entrepenører til å pusse opp 44 skoler. I oktober står kun 5 igjen."
VÅR KOMMENTAR: "Flott med gode nyheter i blant! Vi håper man unngår alle de feilene som dessverre er vanlige gjennom byggeprosessen, drift, vedlikehold og bruk!


Presseklipp

Dagbladet 10. august 2004. Journalist Hilde Schjerve

Unngå helsefarlig boligkjøp
"Hvert andre norske hjem er ei potensiell helsefelle på grunn av fuktskader. Her er rådene for hvordan du kan unngå å kjøpe en bolig full av muggsopp."

"Flere hundre tusen nordmenn lider av helseskader som følge av fukt og andre forurensninger i boliger. Det er mye å være oppmerksom på for deg som skal på boligvisning, eller deg som har fått plager.
For 12 år siden ble Inger Berglund (39) svært syk. Muggplagene hun selv sleit med, er årsaken til at hun tok initiativ til boka "Unngå fellene ved boligkjøp", som er å få i bokhandelen nå. Her er tips om hva boligkjøpere skal se, lukte, lytte og spørre etter på visninger, og juridiske råd for hvordan de som allerede bor i fuktskadde boliger, skal gå fram.
Les artikkelen i Dagbladet 1. august 2004.

hus&bolignr 1, 2002 (Redaktør Nina Granlund Sæther): Tåler husene våre å stå ute?Orkan, stormflo og flom. Regn og atter regn, nedbørsrekorder og jordras. Snø i metervis. Kuldegrader og varmegrader.
Mye tyder på at vi i fremtiden vil oppleve mer og voldsommere vær enn tidligere. Er husene våre dimensjonert for mere uvær?" Vår kommentar: Mange hus tåler ikke engang påkjenningene fra normale vær- og klimaforhold. Særlig mange får fuktskader. I tillegg bygges det ofte slik at det oppstår problemer på grunn av et dårlig inneklima. Det gjøres altfor mange feil i en eller flere faser av byggeprosessen.

Norges byggforskningsinstitutt har kartlagt et stort antall byggskader. De opplyser at mer enn 75% av skadene skyldes fukt uten at fuktskader fra rørlekkasjer er regnet med. Av feil og mangler skyldes 60 prosent feil i prosjekteringen, 30 prosent skyldes feil under utførelsen og 10 prosent skyldes feil på materialer eller produkter.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideInneklima og sykdom eller helse. Vanlige feil

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø og helse
presseklipp