DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi: Lover, forskrifter, veiledninger mm.

Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Vi - og vår helse

Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.)
1-1. Lovens formål
Lovens formål er særlig å:

  1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
  2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
  4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
  5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
  6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
  7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter og helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private.
Kommunene er pålagt mye av ansvaret med krav om tilrettelegging uten at økonomi og ressurser er tilrettelagt for alle (Aas, 2013).
Ansvaret er presisert i . Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten .
Også Generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter som forvaltes av Mattilsynet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet(HOD).
Regelverket forvaltes av Helsetilsynet som har en innholdsrik oversikt over aktuelle lover og forskrifter.
Gjennom Helsebiblioteket har både fagfolk og publikum til gang til mye relevant informasjon.

Folkehelseinstituttet / Folkehelsa skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen.
Instituttet driver med helseovervåking for å følge befolkningens helsetilstand. Forskning og annen kunnskapsutvikling gir instituttet innsikt i hvilke forhold som påvirker folks helse og hvordan den kan forbedres.
Instituttet er landets fagmyndighet på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning. På disse områdene gir instituttet råd og bistand til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Miljøkjemi
Regjeringen om miljø:"Norge skal bli et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling, som rommer et krav om solidaritet med kommende generasjoner nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer vern av livsnødvendige miljøressurser, og en forsvarlig forvaltning av naturressurser."
Det er Miljøverndepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens miljøpolitikk. Miljøpolitikken er tverrgående og berører spørsmål som hører inn under flere departementer. På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå."

Det øverste politiske ansvar for vårt miljø ligger ellers i Miljøverndepartementet og forvaltes fra 1. juli 2013 av MIljødirektoratet der Klif nå er inkludert.
Forskrifter om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester hører inn under både Miljøvernedepartementet og Barne- og familiedepartementet, men forvaltes for det meste av Miljødirektoratet (det tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) som har hatt hovedansvar for gjennomføringen av den del av produktkontrolloven som er underlagt Miljøverndepartementet.
Direktoratet står bak den informative nettsiden Miljøstatus i Norge. Her finner de nyeste tilgjengelige dataene om miljøet i Norge, i de ulike fylkene og kommunene.
Miljødirektoratet har ansvar for klima, regulering av utslipp fra industri, miljøgifter og avfall og mangfoldet av planter, dyr og landskap. I samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking har direktoratet nettsiden Erdetfarlig?
Gjennom NILU får vi kontinuerlig informasjon om Luftkvaliteten nær flere målestasjoner i landet.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann.
Det skal fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.
Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Det gir faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Stiftelsen Miljømerking ble opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og forvalter det nordiske Svanemerket og det tilsvarende europeiske merket Blomsten i Norge. En vare eller tjeneste som er miljømerket har bestått Miljømerkings objektive vurdering av hvor miljøtilpasset den er, men merkingen tar ikke tilstrekkelig hensyn til mulige helseeffekter av alle forurensninger.

Plan - og bygningsloven er også under miljøverndepartementet med forvaltning i Direktoratet for byggkvalitet som er sentral bygningsmyndighet, mens kommunen er den lokale bygningsmyndigheten.
Direktoratet vurderer derfor ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger.
For praktisk byggevirksomhet anbefales SiINTEF Byggforsk som presenterer seg selv slik "Vi er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Et viktig mål for oss er å bidra til en bærekraftig utvikling i næringen"

Bredere oversikt?
De viktigste lover og forskrifter kan du ellers finne i Lovdata.no

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen
(Sist oppdatert 6.august, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi: Lover, forskrifter, veiledninger mm.