DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for hybrid ventilasjon

I dette området finnes så mange ulike modeller og løsninger, at det ikke er mulig å lage en sjekkliste som er fyllestgjørende for alle. Denne sjekklisten bør brukes med egne suppleringer og som et foreløpig hjelpemiddel. Her ønskes innspill fra driftsansvarlige og brukere med erfaring!
Svaret bør være JA på alle punkter. Der svaret blir NEI, bør driftsansvarlige og brukere vurdere om det er mulig å rette opp feilen/svakheten, eller om den kan kompenseres med andre tiltak.
(Det hender for ofte at feil/svakheter ikke kan rettes opp eller kompenseres for når bygget står ferdig. Derfor er det ønskelig å være "føre var" med kravspesifikasjon til leverandøren av bygg og ventilasjonsanlegg. Sjekklisten kan brukes som et grunnlag for kravspesifikasjon).

Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 ,dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.
Utskrift?
NB! Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word). Det kan så skrives ut og lagres for senere bruk.

SJEKKLISTEN
Luftinntak

 • Er luften ved (alle) luftinntak uten filter fri for forurensninger? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak vendt mot renest mulig luft (inkl. pollenkilder)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak plassert høyt og fritt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak frie (renset) for smuss og rusk? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Blir luftinntak inspisert og funnet i orden vår og høst?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak plassert slik at det ikke kan fange opp forurenset luft fra avkastventil?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak beskyttet mot nedbør og ising?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er (alle) luftinntak plassert på et skyggefullt sted ved bruk av kulvert?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er kulverten romslig nok og tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og renhold?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan inspeksjon, renhold og vedlikehold av kulverten skje i normal, oppreist stillingJA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har kulverten vegger, tak og gulv som er lette å rengjøre?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er all betong (mur) i kulvert overflatebehandlet for støvbinding?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Blir kulverten rengjort regelmessig?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har kulverten elektrisk uttak for støvsuger eller opplegg for sentralstøvsuger? Ja Nei JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har kulverten avløp /sluk for vaskevann? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er alt utstyr i kulverten lett tilgjengelig og lett å renholde?JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er kulverten beskyttet mot nedbør og fukt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er kulverten sikret mot radon? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Tillufts- og avkastventiler

 • Er det ventiler/don og/eller spalter i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir trekk i oppholdssoner? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir kortslutning mellom tilluft og avkastluft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er tilluftsventiler rene? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Er tilluften frisk og uten lukt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er avkastventiler rene? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er avkastventiler beskyttet mot inntrengning av nedbør? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Fungerer tillufts- og avkastventiler slik som forutsatt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Blir alle ventiler inspisert og kontrollert årlig? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Fungerer avkastskorstein slik at det aldri oppstår kaldras fra avtrekksventiler? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Luftkvalitet

 • Opplever brukerne inneklimaet som godt uavhengig av årstid, vind - og værforhold? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det gjennomført måling som viser tilfredsstillende lave konsentrasjoner av radon? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Viser målinger av CO2 alltid tilfredsstillende luftskifte (under 1000 ppm)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Vifter, spjeldmotor og lignende

 • Er det brukt energieffektive vifter? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan hastigheten (gjennomluftingen) reguleres etter behov? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er viftene innregulert slik at de gir minst mulig støy? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Gir viftene fra seg en helt jevn summing? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kontrolleres viftefunksjonen og/eller spjellfunksjoner årlig? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Kan ansvarlig person identifisere feil hvis vifterem ryker? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Foregår motordrevet åpning av spjeld / luker og lignende uten motorstøy? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Temperatur

 • Er det jevn og komfortabel temperatur (+ 20 -23oC eller opp til +26oC på varme sommerdager) i alle bruksrom? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan brukerne i forskjellige rom selv regulere temperaturen, evt med ekstra vinduslufting om sommeren? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er alle oppholdssoner frie for trekk og kaldras? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Filtrering

 • Er det montert filter (posefilter eller elektronisk filter) for filtrering av all inntaksluft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det enkelt å skifte eller rengjøre filtre? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Rengjøres eller skiftes filtre i eller kort etter pollensesong? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Skiftes posefiltre eller elektrostatiske filtre før det lukter av dem? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Renses kjøkkenfiltre regelmessig / årlig ? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Foreligger det tydelige anbefalinger om bytte eller rensing av filtre? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Varmegjenvinning

 • Er det montert aggregat for varmegjenvinning for all avkastluft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har aggregatet for varmegjenvinning forvarmer? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Foreligger veiledning og rutiner for avriming? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det sikret mot fukt fra avriming? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det lett å komme til for stell/ bytte av aggregater i varmegjenvinner? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det tydelig og god veiledning om bruk av varmegjenvinner? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Styring /Automatikk

 • Fungerer automatisk styring godt uavhengig av årstid, vind- og værforhold? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er evt. CO2sensorer for styring plassert fjernt fra tilluftsventiler, og slik at de avspeiler personbelastningen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan brukere ha innflytelse på styringen med manuelle tiltak? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det lett forståelig og enkelt å påvirke luftskiftet manuelt (med vinduslufting, regulering av spjeld etc.)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er driftsansvarlig fortrolig med automatikken, styringssystemet og kontrollmuligheter? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Generelt

 • Blir det sørget for ekstra gjennomlufting uten trekk når det er mange inne? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan vinduer og spjeld holdes åpne uten at trafikk-, industri- eller annen forurensning i uteluften trekkes inn (evt.bare i spesielle tidsrom? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det sørget for at et rom kan være ganske fritt for pollen hvis noen i boligen er allergisk mot pollen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Blir det sørget for ekstra gjennomlufting uten trekk når det er noen eller noe inne som dufter sterkt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det god luft inne i alle rom uansett tidspunkt og hvor mange som er der? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

(Sist oppdatert 20. november, 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for hybrid ventilasjon