DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

d-dokument

Sjekkliste for barnehagens uteområde

Statens informasjonstjeneste, Helsetilsynet og Barne- og familiedepartementet v/ enheten for produktsikkerhet har utgitt en liten sjekkliste for barnehagens uteområde. Den kan tjene som eksempel også for andre utearealer der barn ferdes og leker.
Listen kan skaffes fra Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 DEP, 0032 Oslo. Tlf 22 57 34 00 Fax 22 67 67 06.

Her gjengis og suppleres noen av spørsmålene i sjekklisten:
Utskrift?
NB! Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så lagres for senere bruk

SJEKKLISTEN
<

 • Er uteområdet inngjerdet? JA, NEI

 • Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måkt og strødd vinterstid? JA, NEI

 • Er farlige skrenter og stup sikret?JA, NEI

 • Er overflaten godt drenert slik at vanndybder over 10 cm unngås? JA, NEI

 • Er overflaten fri for glasskår, rustne spiker og lignende? JA, NEI
  Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko, støtdempende underlag? JA, NEI

 • Er alle apparater godt festet? JA, NEI

 • Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barn kan skade seg på? JA, NEI

 • Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd? JA, NEI

 • Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme/klippe fingre? JA, NEI

 • Er det oppbremsningsflate på slutten av sklie? JA, NEI
  Er huske-/vippesetene av støtdempende materiale? JA, NEI

 • Er lekeapparatene slik utformet at barn ikke kan henge seg fast? JA, NEI

 • Er alle taustumper og -løkker fjernet slik at barn ikke kan henge seg fast? JA, NEI

 • Er støpt fundament på lekeapparatene avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket med fyllmasse? JA, NEI

 • Blir lekeapparet i tremateriale jevnlig sjekket for råte- og slitasjeskader? JA, NEI

 • Blir lekeapparater av jern jevnlig sjekket for rust-, brudd og slitasjeskader? JA, NEI

 • Er evt akebakke fri for stolper etc som barna kan kollidere med? Ja Nei Er uteområdet fritt for stikkebusker og giftige planter og busker? JA, NEI

 • Ja Nei Er uteområdet fritt for planter/busker som kan gi plager for barn med pollenallergi eller astma?JA, NEI

 • Er du helt sikker på at området er slik at barna ikke kan skade seg eller bli syke? JA, NEI

 • Er søppelkassewr og annet somkan trekke til seg veps fjernt fra barnas oppholdssteder? JA, NEI

 • Er uteområdet skånet for luftforurensninger fra trafikk og industri?JA, NEI

 • Er uteområdet treivelig for barn?JA, NEI

 • Har ansvarlig personale fulll oversikt over alle barna i uteområdet? JA, NEI

(Sist oppdatert 20.november 2012) Kjell Aas

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for barnehagens uteområde