DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Spesialnummer om inneklima fra Helsetilsynet og Helsedirektoratet

Dette nummeret av ’Helserådet’ er nesten i sin helhet viet inneklima.
Det går denne gangen til alle norske kommuner og andre som tidligere også har mottatt bladet. Mye av stoffet er hentet fra Inneklimadagen 2012 som Helsedirektoratet holdt den 13. februar i 2012.


Heftet starter med å gjengi i sin helhet ”Veiledning for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler”,og innledes med Helsedirektoratets ledsagebrev til denne veiledningen.
Det lyder slik:
Momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler i henhold til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. januar 1996.
Innemiljøet i skoler har lenge vært et tema innen utdannings, arbeidsmiljø- og helsesektoren. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og Opplæringslovens kap. 9A om elevenes miljø og Folkehelseloven.
Til tross for dette regelverket som gir elevene rett til et godt fysisk miljø, er det fortsatt mange skoler som mangler godkjenning, og det kan synes langt frem inntil forholdene er bedret.
Flere kommuner har uttrykt ønske om bistand i arbeidet med godkjenningsprosessen, og spesielt i forhold til inneklima i eksisterende virksomheter. I januar 2012 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et rundskriv (I-1/2012) om det regelverket som gjelder for godkjenning av skoler og barnehager(se ’Helserådet’ nr. 3/12 . Regelverket springer ut av den nye Folkehelseloven som trådte i kraft 1.1.2012. Tidligere var det kommunehelsetjenesteloven som var hjemmelsgrunnlaget.
Vi minner om at det er viktig at det foreligger en plan for forvaltning, drift og vedlikehold (FDVplan) og at denne fremlegges til grunn for skolens godkjenning.
Helsedirektoratet ønsker gjennom rådgivning og veiledning, å stimulere kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere i deres arbeid med å skape et bedre inneklima for barn og ungdom.
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) laget denne momentlisten som vi håper kan være til hjelp ved planlegging og gjennomføring av utbedringstiltak ved eksisterende skoler. Vi tenker da spesielt på § 19 om inneklima/luftkvalitet, § 20 om belysning, § 21 om lydforhold og § 23 om sanitære forhold i nevnte forskrift og i veilederen til forskriften.
Momentlisten kan ses i sammenheng med Helsedirektoratets revidering av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Vi håper at dette kan være til nytte.
-------------------------------
Les spesialnummeret om inneklima

(Sist oppdatert 24.mai, 2012)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSpesialnummer om inneklima fra Helsetilsynet og Helsedirektoratet