DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ny lov for barnehager til høring

Ny norsk utredning (NOU 2012:1) med ny lov for barnehager til høring Til barns beste, er sendt på høringsrunde med svarfrist 4.mai 2012.

(Sitat):
Utredningen er avgitt til KD av Barnehagelovutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 og overleverte sin utredning til KD den 16. januar 2012. Utvalget har foretatt en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.
Barnehagesektoren har vært gjennom stor vekst og omstilling de siste årene, sist med rammefinansiering gjeldende fra 1. januar 2011. Utvalget foreslår en sterkere regulering på de områdene som fremstår som særlig kritiske for å sikre likeverdighet og høy kvalitet i sektoren. Utvalget har samtidig hatt et særlig fokus på å ivareta kommunenes frihet til å kunne utvikle gode tilbud med barnas og brukernes behov i fokus. Utvalget har lagt særlig vekt på hensynet til barnas beste. Det er utvalgets vurdering at endringene i sektoren de siste årene har skapt behov for en grundig gjennomgang av regelverket. Utvalget har fulgt opp sine vurderinger med et forslag til ny barnehagelov.

(Sitat slutt).
Dette er et dokument på 401 sider med nyttige tekster. Utvalget har vært grundig, men ved en rask gjennomlesning er det påfallende at den ellers ordrike teksten har lite praktisk nyttig stoff om barnehagenes inneklima. Det fysiske miljø nevnes nærmest i forbifarten.
Utredningen trenger et eget kapittel om et tema som er så sentralt for helse, trivsel og funksjonsevne. Her ville referanser /lenker til nettsider med viktig fordypningsstoff vært til stor nytte.
Nyttige lenker

Hvis en NOU ikke ønsker å inkludere digitale lenker, kan den i stedet skrive noe sånt som: "Nyttig informasjon er tilgjengelig f.eks. med søkeord "barn", "barnehage" og "innklima" på nettsidene til regjeringen no, og på nettsidene til Folkehelseinstituttet (fhi.no), astma og allergiforbundet (naaf.no), og nettstedet inneklima.com. Se også Barnehageserien til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (innemiljo.net).

Tilgang til slik informasjon er ønskelig også der dokumentet skriver om Barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov i barnehagen (kapittel 6.13,side 89 ,og § 18.3, side 304 og §24, side 383.

For å nevne noe tekst som burde vært med:
Nedsatt funksjonsevne omfatter mer eller mindre miljøhemming. Allergier, astma og annen overfølsomhet krever spesielle hensyn og tiltak. Barnehagepersonalet er i foreldrenes sted og må kunne gripe inn bl.a. med nødbehandling ved akutte forverring av sykdom slik som diabetes, epilepsi, astma og truende allergiske reaksjoner. Foreldre til barn med disse anfallssykdommene er usikre på om barna er trygge i barnehagen.
Der foreldre opplyser om slikt behov, skal det fremlegges relevant legeerklæring, og alt personale som har kontakt med barnet, skal informeres og få praktisk rettet opplæring. Nødvendige medisiner og utstyr samt skriftlig veiledning skal være lett tilgjengelig.
Det fysiske miljø skal være tilrettelagt med henblikk på at en betydelig andel av barna kan være disponert for helseskadelige effekter av luftforurensninger. Ren luft kan ikke oppnås der det brukes parfyme eller andre duftstoffer. Spesielle tiltak må gjennomføres for å beskytte barn som er allergiske eller på annen måte overfølsomme for visse matsorter og os/lukt eller støv/søl fra disse.

Fordypningsstoff
Dokumentet har en omfattende litteraturliste. Det ville vært til større nytte for brukerne om dokumentet også hadde henvist til nettsteder med relevant informasjon.

Gjennomføring?
I den innledende omtalen minner utvalget om (Sitat) ---undersøkelser som viser at norske skolebygg langt fra tilfredsstiller kravene til et forsvarlig skolemiljø. Dette til tross for at Forskrift om miljørettet helsevern trådte i kraft 1. januar 1996, og at alle virksomheter skulle vært godkjent etter denne forskriften innen utgangen av 1998. Skolebyggenes tilstand og utforming har stor betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne.
Det er derfor alarmerende at Norsk forum for bedre innemiljø for barn anslår at om lag halvparten av norske skoler ikke tilfredsstiller kravene til forsvarlige skolebygg og inneklima.

(Sitat slutt).
I utredningen savnes forslag til hvordan en skal unngå en tilsvarende skuffende utvikling for barnehager.
Den endelige versjon etter høringsrunden imøteses med interesse og spenning.

(Sist oppdatert 20.april 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideNy lov for barnehager til høring