DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder

K-Kr: Ut fra foreliggende materialer er det hevdet at alene sykdommen astma hos voksne koster samfunnet ca 8 -12 milliarder NOK pr år. Vi kan da trygt bygge på at astma og andre overfølsomhetssykdommer samt økt infeksjonstendens som kan ha årsaker i inneklima, koster samfunnet NOK 10 milliarder pr år for voksne.

Det er også belegg for at "inneklimasyke" gir et årlig produksjonstap på 3%. La oss regne med 2,5% som et rimelig forsiktig valgt tall.

K-Kr ved fortsatt økning: økning av astma og en del andre overfølsomhets-sykdommer angis å være 70-100 % på 10 år. Det vil si at K-Kr i år 2002 (forsiktig regnet) vil være kr 5 milliarder pr år uten intervensjon (fortsatt økning) og ytterligere økt med Kr 5 milliarder (l995-kroner) i år 2010.

- På det tidspunkt tiltak har ført til stopp i økningen og til mindre sykelighet og bedre funksjon for alle, er N-Kr innsparingen kr 5 milliarder pr år totalt for overfølsomhetssykdommene, og stigende med kr 500 millioner pr år videre ved fortsatt økning inntil toppen er nådd (I følge undersøkelser i Australia, New Zealand og England kan astma komme opp i en livstidsprevalens på over 30 % mot nå ca 9% i Norge).

- økningen av disse sykdommene er lokalisert til barn, og det er innsatsen overfor disse som kan gi resultater. Tiltak kan bare rettes mot årsaksforhold som a/ kan påvirkes og b/ har dokumentert betydning.

Av påvirkbare, dokumenterte årsaksforhold (med indisier av forskjellig tyngde) er det særlig kvinners røyking i svangerskapet og barnas inneklima som pekes ut som viktige, men det kan også være andre, udokumenterte eller ukjente årsaker som bidrar.

Vi kan ta hensyn til dette sett i sammenheng og ut fra det lage en beregningsmodell som bygger på hvor mye barna oppholder seg i forskjellige miljøer under forskjellige aldersperioder. Vi må også ta hensyn til det forhold at særlig de første barneår er viktige (). Beregningsmodellen for skoledelen må bygge på en prosentvis fordeling av årsaksforholdenes/miljøenes del av "skylden" for sykdommene. Da kan vi sette opp en fordelingsnøkkel.

"Fordelingsestimat; årsaker til astma"

Årsak prosent "skyld"
Røyking i svangerskapet 15 +/- ?
Inneklima i bolig 15 +/- ?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideGevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager