DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Fuktskadesykdom.


Fukt i innemiljø hører til de absolutte verstinger. Fuktskade gir svært ofte vekst bl.a. av muggsopper som kan virke helseskadelig.

Sykdommene kan dreie seg om forskjellige symptomer på såkalt inneklimasykdom, infeksjon eller infeksjonstendens og om allergi, allergisk astma og/eller andre plager på grunn av hyperreaktivitet eller annen overfølsomhet i luftveiene.

Se også Fukt betyr risiko

Årsakene kan ligge i:

  1. Mikroorganismer: spesielt muggsopper med mykotoksiner, glukan og diverse gasser (MVOC) som lages av muggsoppene. I noen tilfeller kan "gramnegative bakterier" i husstøvet gi helseplager på grunn av endotoksiner og diverse MVOC, se mikroorganismer.
  2. VOC fra kilder i materialer: materialene avgir f.eks formaldehyd (sponplater, lakkprodukter etc) eller VOC fra våt betong/lim/vinyl: 2 methyl hexanol, 2-ethylhexanol (octanol)
  3. Kombinasjoner

Fukt og fuktskader i bygg påvirker forekomsten av andre elementer enn hussopp, bakterier og muggsopper slik som midd og insekter, som igjen kan virke på helse og vitalitet (1). I epidemiologiske studier finner man til dels betydelig økning både av allergiske og infeksjonsbetingede luftveislidelser i bygg med fukt og mugg sammenlignet med kontrollgrupppene (2). Symptomer og sykdom kan forårsakes av mugg- og bakterievekst og av deres toksiner og allergener fra kilder i bygningskonstruksjonen, i klimainstallasjoner, vannsystemer eller fra andre kilder.

De viktigste helseproblemene kan grupperes som

1/ Infeksjoner.

Inhalasjon av en rekke smittestoffer kan medføre alvorlige infeksjoner, eksempelvis Legionella pneumophila, Aspergillus fumigatus og Pseudomonas aeruginosa. Det er særlig personer med nedsatt allmenntilstand som er utsatt.

2/ Allergiske luftveislidelser.

I boliger spiller allergi mot husstøvmidd en dominerende rolle, og midden trives best i fuktig miljø. Også en rekke muggsopparter kan sensibilisere atopikere og gi allergisk astma og (sjeldnere) snue (Aspergillus, Cladosporium, Penicillium og gjærsopper). Viktigere er kanskje at mykotoksiner og endotoksiner kan forsterke tendensen til allergiutvikling og øke hyperreaktivitet.

Allergisk alveolitt er en sykdom som likner lungebetennelse. Sykdommen kan utløses av høye konsentrasjoner av en rekke spesifikke mikroorganismer i luft fra bakterien Bacillius til tørråtesoppen Serpula.

Luftfukterfeber:

karakteriseres av influensalignende symptomer som vanligvis er over etter ett døgn. Det antas at årsaken er eksponering for høye konsentrasjoner av endotoksiner fra mikrobiologisk forurensning av vann i befuktningssystemene.

Under særlig uheldige omstendigheter kan befuktningsanlegg (kjøletårn) i ventilasjonssystem gi vekst av bakterien Legionella pneumophilia som er årsak til den fryjtede Legionærsyke.

3/ Inneklimasyke:


Mange får andre plager ved fuktskader (se fuktskadesykdom): hodepine synes å være aller vanligst, men mange plages også av unormal tretthet, konsentrasjonsvansker, nedsatt arbeidslyst og dårligere arbeidsevne mm

Hudproblemer


Atopisk allergisk kontakteksem :opptrer er sjelden på grunn av fuktskader i innemiljøet, men kan forårsakes av kontakt med muggsopper som Alternaria, Cladosporium og Aspergillus. Sterkt irriterende muggsopparter som Stachybotrys atra kan også utløse eksem hos ikke-allergikere.


Effekter av endotoksiner/mykotoksiner:

Endotoksiner fra Gram-negative bakterier forsterker histaminfrigjøring forårsaket av allergiske og ikke-allergiske mekanismer og kan dermed øke luftveisobstruksjon og inflammatorisk respons (3).

Forskjellige mykotoksiner relatert til muggsopper i innemiljø, som trichotecener og sterigmatocystin, er immunosuppresive og hemmer celler (makrofager) i lungene som skal fjerne forurensning og bekjempe bakterier og soppsporer. Det kan være medvirkende årsak til økning av luftveisinfeksjoner og astma i hus med fukt/fuktskader.

Innemiljø-eksponering for Stachybotrys atra er blitt relatert til en rekke plager inkludert forkjølelser og influensasymptomer, sår hals, hodepine, tretthet, hudplager, flekker med hårtap (fokal alopeci) og generelt uvelbefinnende. Sanering lettet problemene. Også andre komponenter fra bakterier (peptidoglykan) og mugg (beta-glukan) kan påvirke helsen negativt (3).


Fuktskade sammen med andre inneklimafeil
Fuktskader i fellesbygninger som barnehager, skoler og yrkesbygg har ofte sammenheng med dårlig vedlikehold og opptrer ofte sammen med andre forhold som gir et dårlig innemiljø og bidrar til sykdom og plager hos brukerne. Se dokumentene: "Godt innemiljø hjemme", "Godt innemiljø i barnehagen", "Godt innemiljø i skolen" og "Godt innemiljø på jobben"


Ikke fukt alene; ikke muggsoppvekst alene, men muggsopp i støv!

En stor dansk undersøkelse som ble publisert i 2002 og sammenfattet i en bok på 130 sider, ga følgende resultater:
(Gravesen S et al (2002): Skimmelsvampe i bygninger. By og Byg. Statens Byggeforskningsinstitut (ISBN 87-563-1126- 5)Danish Building and Urban Research), og referert 14.08.2002 på nettstedet
Lenke: by og byg

De vigtigste sundhedsmæssige resultater

• Indeklimasymptomer kan skyldes skimmelsvampe i støv Der var en klar sammenhæng mellem skimmelsvampeniveauet i gulvstøv og irritationssymptomer fra øjne og øvre luftveje samt almensymptomerne hovedpine, svimmelhed og koncentrationsproblemer. Jo højere skimmelsvampeniveau desto flere personer med symptomer.

• Allergikere er særligt udsatte Sammenhængen mellem udsættelse for skimmelsvampe fra gulvstøv og symptomer var typisk stærkere blandt skoleelever med astma eller høfeber, et forhold der var særlig udtalt for irritation fra øjenslimhinder.

• Forkølelse, høfeber, astma og mobning giver lignende symptomer Forhold som nylig overstået luftvejsinfektion, tilstedeværende høfeber eller astma, og flere psykosociale faktorer, eksempelvis udsættelse for mobning, havde generelt en stærkere sammenhæng med de undersøgte symptomer end udsættelse for skimmelsvampe.

• Skimmelsvampe påvirker immunsystemet En laboratorieundersøgelse har vist, at skimmelsvampe kan påvirke menneskers immunsystem. Aktivering af immunsystemet kan netop medføre den type symptomer, som er set i undersøgelsen af skoleelever og lærere.

• Støv med skimmelsvampe bør minimeres Et andet vigtigt resultat fra forskningsprogrammet er, at mennesker først og fremmest får gener af skimmelsvampe fra støv, som indeholder sporer eller andre tørre svampedele. Forekomsten af støvbårne skimmelsvampe havde som tidligere nævnt sammenhæng med de omtalte indeklimasymptomer, mens forskningsprogrammet ikke har kunnet påvise, at skimmelvækst på vægge og i bygningskonstruktioner har sammenhæng med indeklimasymptomerne.

• Vækst af skimmelsvampe bør forebygges Da skimmelvækst i bygninger kan bidrage til støvets indhold af skimmelsvampe, er det også vigtigt at forebygge vækst af skimmelsvampe på steder, hvor svampedelene efterfølgende kan frigives til støvet i opholdsrum. Skimmelsvampe kan imidlertid også tilføres indeklimaet udefra, fx under fodtøjet.

• Ikke flere med indeklimasymptomer i de fugtige skoler Overraskende nok er der ikke fundet flere personer med indeklimasymptomer i de mest fugtige skoler. Undersøgelsen omfattede dog ikke de vandskadede skoler, som allerede var under eller stod lige foran renovering ved forskningsprogrammets start.

• Ikke flere med indeklimasymptomer i skoler med udbredt skimmelvækst Et større omfang af skimmelsvampevækst på vægge og i bygningskonstruktioner viste heller ikke sammenhæng med en større hyppighed af de undersøgte symptomer, infektionstilbøjelighed, astma eller høfeber.

• Ikke flere med allergi i skoler med skimmelsvampe Undersøgelsen af skolebørn og lærere viste, at der ikke var flere som havde allergi på de skoler, hvor forekomsten af skimmelsvampe i gulvstøvet var høj.

Kommentar

Denne undersøkelsen bekrefter betydningen for biologiske effekter av det støv (svevestøv) som pustes inn (og som kan bære biologisk aktiv last). Her mangler vi kunnskap om hvilken biologisk aktive last som er viktigst, og bør rette søkelyset mot bl.a. mykotoksiner og glukaner.
Dette understreker også at kvalitet og hyppighet av
renhold har meget stor betydning.
Funnene at fukt alene og muggsoppvekst alene ellers ikke var utslagsgivende, minner oss om at helseeffektene er avhengig av mange forhold i innemiljøet, som ikke er tatt med, slik som ventilasjon, renhold, temperaturforhold med mer.
Det er vel verdt å legge merke til at også mobbing medvirket til de nevnte symptomene!


Nyttig lenke:

Oversikt over fuktskader:
Bakke JV, Bjørseth O, Johannesen LN, Løvik M, Syversen T (2000): Fuktige bygninger gir helseplager. NTNU, Det medisinske fakultet, Trondheim:
http://www.medisin.ntnu.no/ikn/rapporter/fukthus.pdf

PRESSEKLIPP:"Mugg - Fukt - Asbest

.

Skolevirkeligheten i Høyre-styrte kommuner. Asbest, fuktskader, muggsopp og syke barn på grunn av elendig inneklima." (Oppslag i VG 29. august 2001 - 12 dager før valget)

Ja, slik er dessverre skolevirkeligheten i svært mange kommuner uansett politisk ledelse.
Over halvparten av skoler og barnehager i dette landet har dårlig inneklima på grunn av dette eller andre feil i bygg, drift, vedlikehold og bruk.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFuktskadesykdom

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg
fukt