DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Foreldre og FAU ber om råd pga dårlig inneklima på skolen. Mye gjelder også barnehager.

En skole med dårlig inneklima er en dårlig skole. Det er fortsatt mange skoler med dårlig inneklima.
Foreldre og foreldres arbeidsutvalg (FAU) henvender seg ofte om elendige forhold. Det gjelder mest barne- og ungdomsskoler. Rapporter om at ungene blir syke, utmattet og utrivelige av forhold i klasserommene virker ganske overbevisende.

Det er eksempler på at skoleelever selv har tatt initiativ til aksjon når de har opplevd elendig miljø på skolen sin og fått politikernes oppmerksomhet med hjelp av media.
Når en får se bildene fra skolen deres, bildene , er det naturlig å tenke: ”Dette må da være ulovlig!” Det er ulovlig etter norsk lov og gjeldende forskrifter.

Noen kommuner fungerer mønsterverdig, men mange kommuner mangler den nødvendige kompetanse (og ofte når kompetanse mangler, vet man ikke at kompetansen mangler).

Representanter for FAU uttrykker svært ofte at de får lite eller ingen hjelp av kommunens ansatte. Misnøyen ledsages ofte av kommentarer om at kombinasjonen av kommunens eierforhold og tilsynsplikt minner om bukken som passer havresekken. Foreldrene ber om råd for å komme videre når de ”har møtt veggen” i forhold til skole og kommune. Her følger oversikt over rettsgrunnlaget og noen råd om tiltak.

Det samme kan gjelde for barnehager. Da henvises det også til brosjyren om Helse, trivsel og miljø i barnehagen.

Lover og forskrifter

De fleste skolene eies av kommunen, og kommunen har tilsynsplikt overfor evt. private skoler. Kommunens HMS etat og teknisk etat bør være behjelpelig med de tekniske sidene av dette både i henhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og veilederen og i henhold til Opplæringsloven §9a.
Se kommentar og omtale av
brosjyre om elevenes rettigheter

. De tekniske etatene og miljørettet helsevern/HMS etater kan gi råd og veiledninger. De har tilgang til nødvendig kunnskap og veiledninger både gjennom Statens bygningstekniske etat bl.a. med kompendiet kompendiet Hus og helse, nettsiden Aktiv HMS og en rekke dokumenter både i denne og andre nettsider (Søk i Google med ”Inneklima i skole” gir 136000 dokumenter!).

Både FAU og foreldre enkeltvis har imidlertid rett til å klage til fylkesmannen hvis kommunen viser unnfallenhet.

Skolens ledelse plikter hvert år å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten i henhold til internkontrollforskriften.
Politikere kaller opplæringsloven for barnas arbeidsmiljølov, men den fungerer ikke på like linje med den egentlige arbeidsmiljøloven og den tilknyttede Veiledning 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Når de voksnes arbeidsmiljølov brytes, tar det vanligvis ikke lang tid før arbeidstilsynet er på plassen og håndhever loven med krav om bedring. Den loven er rettskraftig.
Ved noen skoler har man oppnådd mye ved at personalets verneombud har klaget til arbeidstilsynet over sitt arbeidsmiljø og på den måten også hjulpet elevene.

Men på tross av klartekstede krav i ”barnas arbeidsmiljølov” er forholdene ved mange skoler helt uakseptable slik at en lurer på om den nevnte paragrafen må oppfattes som en slags lissomparagraf.

Sykmelding av skolen?

I forsøk på å nå frem med krav om rehabilitering eller nybygg ønsker FAU å få undersøkt og dokumentert feilene, og spør om hvem som kan hjelpe dem med målingene og gi uttalelse om helserisiko for elevene.

Vurdering av konsekvensene for elevers helse og beslutning om sykdomsforebyggende tiltak påligger kommuneoverlege eller bydelsoverlege.
Også klager fra FAU over manglende tiltak fra helseetaten i kommunen ledsages av henvisninger til ”bukken som passer havresekken”.

Det spørres derfor om hvor man kan henvende seg for hjelp fra en medisinsk spesialist som har kompetanse og autoritet på dette området.
Det er veldig få slike spesialister med både bygnings – og inneklimaorientert medisinsk kompetanse.
De fleste er tilknyttet arbeidstilsynet eller yrkesmedisinske sykehusavdelinger. Derfor er det best å alliere seg med personalet og personalets verneombud på skolen. Det kan ellers være vanskelig å finne en ekspert med nok tid og overskudd til en så tidkrevende ekstrainnsats. Dessuten er eksperten kanskje bosatt milevis fra den aktuelle skolen.

Hvis det ønskes profesjonell hjelp, kan forskjellige firma hjelpe, men det har lett for å bli kostbart. Denne nettsiden kan ikke anbefale noen spesiell, bare opplyse om at de finnes.

Målinger av forhold i inneklima bør begrenses til det som er meningsfullt. Se også godt innemiljø i skoler

De fleste skolers FAU må klare seg med det de kan finne av dokumentasjon om sammenhenger mellom dårlige inneklimaforhold og sykdomsrisiko. Noen når frem ved å gjennomføre elevundersøkelser med spørreskjema

Tiltak

Dette dreier seg i alt vesentlig om politikk og politiske prioriteringer på kommunenivå (fylkesnivå for videregående skoler) innenfor gitte budsjettrammer.
Til syvende og sist er dette også avhengig av storting og regjering.

Skoleeierne selv har nå tilgang til en omfattende og detaljert veileder fra Byggforsk i pdf format: Skolemiljø for læring –veileder for skoleeiere. Om inneklima og helhetlig fysisk miljø” og papirutgaven på vel 100 sider kan kjøpes hos SINTEFByggforsk.

Fordi det er mange skoler som trenger opprustning, eller må rives og erstattes med nye bygg, kan det ta mange år før noen av dem kommer på kommunens eller bydelens budsjett og planer.
Da kan en etter kartlegging vurdere om det er mulig å få bedret forholdene noe med egeninnsats og beskjedne kostnader.
Et stort antall skoler har vært med på Nettverk for miljølære.
Der har elevene gjennomført en del undersøkelser og målinger av inneklimaet i klasserommene, og har gjennom det fått en del råd om tiltak de selv kan gjennomføre.

Erfaringene viser imidlertid at noe mer trenges for å få elevene til å engasjere

seg ordentlig. Eksempler på effektive tiltak finnes i henholdsvis Larvikmodellen
og Aktiv MEIS
, men for begge gjelder det å gjenta og fornye motivasjonsarbeidet fra år til år. Her har elevråd og elevenes egne organisasjoner en oppgave sammen med skolens FAU.

Dokumentet er reparert etter skade og sist oppdatert 18.juni 2008).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForeldre og FAU ber om råd pga dårlig inneklima på skolen. Mye gjelder også barnehager.