DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Elevaksjon mot helseskadelige skoler

Politiske løfter og valgflesk.
Det skulle satses på barn og ungdom og på utdanning, ble det sagt mange ganger før valget.
Hvor er det blitt av? Det virker som om politikere mener det er lettest å bryte løfter til barn og unge.

Barn og unge har fått det som ble kalt barnas arbeidsmiljølov gjennom noen paragrafer i opplæringsloven. I Opplæringsloven står det klart og tydelig i Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø :
"§ 9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".

De faglige normene De faglige normene som nevnes, er klare nok med øvre grenser iallfall for noen målbare forhold som bl.a. CO2 (1000 ppm).
Formuleringene kan neppe etterlate noen tvil.

Mange kommuner og fylkeskommuner bryter imidlertid denne loven slik at det er berettiget å spørre om det bare er lissomparagrafer for politikere som har ansvar for skolene.

Elevene og pårørende kan riktig nok selv klage.
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har sammen med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Barneombudet vært pådrivere for en lovfestet sikring av elevenes skolemiljø og har medvirket til utgivelsen av Utdanningsdirektoratets brosjyre Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven.
(Brosjyren utgis av Utdanningsdirektoratet, postboks 2924, Tøyen, 0608 Oslo, telefon 23 30 12 00, telefax 23 30 12 99, og i e-post: post@utdanningsdirektoratet.no.)
Men hva hjelper det å klage når brudd på opplæringsloven ikke later til å være straffbart?

Arbeidsmiljølov for voksne – og for barn og unge?

Når Arbeidstilsynet påtaler feil i voksnes arbeidsmiljø, pleier bedringer komme raskt, og Arbeidstilsynet er vanligvis aktive og våkne med å kontrollere mistenkelige arbeidsforhold.
Arbeidsmiljøloven og veiledning om inneklimaets kvalitet på arbeidsplassen stiller krav som ikke tilfredsstilles i mange skoler. Et dårlig inneklima på skolen går også ut over lærerne – ikke bare ved at elevene blir mindre mottakelige for kunnskap, men fordi de selv får dårligere helse. Det er imidlertid påfallende at så få verneombud for lærere påkaller Arbeidstilsynet der inneklimaet gir uholdbare forhold. Det ville kanskje ha gagnet elevene deres om de tilkalte arbeidstilsynet på vegne av lærerne. For ”barnas arbeidsmiljølov” trenges også et arbeidstilsyn som er aktivt, våkent og med autoritet.
Men sanksjoner mot skolen med dagbøter kan bare gå ut over elevene selv med enda dårligere budsjett for læremidler eller trivselstiltak.
Elevene har selv organisert elevaksjoner over hele landet. Vi får håpe det nytter!

(Dokumente er reparert etter skade og oppdatert 18.juni 2008.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideElevaksjon mot helseskadelige skoler