DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Et godt inneklima gjør bedrifter mer lønnsomme. Hvordan?

I mange bedrifter jobber ansatte i dårlig inneklima. Det kan lett få uheldig virkning på mange medarbeideres helse med økt sykefravær samtidig som det resulterer i nedsatt arbeidsevne, flere feil og nedsatt produktivitet. (Hanssen SO, 2002).
De samlede økonomiske tap på grunn av dårlig inneklima i yrkesbygg i Norge er anslått til kr 7, 4 milliarder pr år i henhold til en se faktarapport fremlagt av 7 departementer i 1998 (del 2). Vi vet ikke hvor stor andel av dette skyldes manglende tilrettelegging av arbeidsmiljøet for ansatte med behov for særlige tiltak.

Beregninger som er gjort for enkeltbedrifter antyder at den økonomiske , gevinsten av utbedring av inneklimaet er 10 - 100 ganger større enn utbedringens kostnad.
Det er med andre ord dårlig personalbehandling, dårlig bedriftsledelse og dårlig økonomi å opprettholde dårlig inneklima i yrkesbygg. Det går ut produktiviteten.

Tiltak

Både personalet (evt gjennom ombudet), bedriftsledelse og eiere er tjent med tiltak for å skape et godt innemiljø på jobben.
Dette kan med fordel gjennomføres på to plan:

  • Hvordan opplever de ansatte sitt arbeidsmiljø. ¨
  • Kartlegging av inneklima og innemiljø.

Ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet.
Personalets opplevelse av arbeidsmiljøet dreier seg om forholdene til det fysiske og kjemiske inneklimaet og til det psykologiske og sosiale miljøet der både organisasjon, ledelse og personenes personligheter og fremtreden betyr mye (

Denne nettsiden formidler ikke stoff om organisasjon og ledelse. Det finnes mange kilder for det. Her tar vi for oss sammenhenger mellom inneklima, helse, trivsel og arbeidsevne. For dette formålet kan man komme langt med . et velegnet spørreskjema.
Der noteres det også spesielt om opplevelsen for personer med astma og allergi. Det kan være mange av dem i bedriften, og noen av dem kan fungere som ”levende røykvarslere” for forekomst av forurensninger som kan skade også andre over lengre tid. Et inneklima som er godt for mennesker med astma, er garantert godt for andre.

Noen tilfeller av astma og allergier er miljøhemminger. Med spesiell tilrettelegging av arbeidsmiljøet for miljøhemmedekan disse ofte ressurssterke medarbeidere yte enda mer. Slik tilrettelegging av arbeidsmiljøet for miljøhemmedeg er påbudt i offentlige arbeidsmiljøer.

Kartlegging av innemiljøet på arbeidsplassene.
Bedriften behøver ikke sette av noe stort beløp for å leie inn eksterne eksperter for dette. Kartlegningen kan personalet selv gjennomføre med Kvalifisert skjønn metoden : (KSM) for yrkesbygg.
Denne metoden er validert og funnet god i forhold til en rekke til dels kostbare målemetoder. Ved å engasjere personalet selv i kartleggingen oppnår mange større egeninnsats og større tilfredshet etter hvert som forbedringstiltak gjennomføres.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideEt godt inneklima gjør bedrifter mer lønnsomme. Hvordan?