DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Muggsoppsporer i inneluft og grenseverdier

. Muggsoppsporer i luft kan samles opp i spesielt utstyr og konsentrasjonen angis da som cfu/m3,(colony forming units pr kubikkmeter luft). Målinger fra tid til annen kan vise meget store forkjeller, for konsentrasjonen av muggsoppsporer i inneluften er avhengig av mange varierende forhold (variabler).

Adresseavisen hadde torsdag 29. mars 2007 (ikke tilgjengelig i nettavisen) en reportasje fra Lade skole der det var påvist muggsoppsporer i inneluft uten at man (foreløpig) hadde funnet vekststedene for muggsoppene (Larsen, 2007).
Elever og lærerer var plaget, og noen rom ble stengt.

Avisen opplyser ikke noe om hvilke muggsopparter som var påvist, og heller ikke noe om konsentrasjonene av soppsporer i inneluften. En savner også opplysning om konsentrasjonen av soppsporer i uteluften, for nå når snøen forsvinner, kan det være mye sporedannelse i naturen med store mengder sporer som kommer inn med uteluften.

Uten slike opplysninger er det ikke mulig å antyde noe om helserisiko for elever og personale ved denne skolen.

Grenseverdier for helserisiko?
I en relativt fersk (ikke helt ferdigstillet) rapport fra Nordic Expert Group (NEG) omtales helserisiko ved muggsoppsporer i inneluft (Eduard,2006). Det er et dokument på 153 tettskrevne sider med drøfting av relevant vitenskapelig litteratur.
Det understrekes her at mye av forskningen er mangelfull, og gruppen konkluderer da heller ikke med noen konkrete grenseverdier.

Noen antydninger kan dog trekkes frem, men med forbehold for hvor komplisert dette er. Konsentrasjonen av muggsoppsporer i inneluft er avhengig av mange varierende forhold (variabler). Virkningen på mennesker er avhengig av konsentrasjonen av ulike arter sammen med mulige forsterkende virkninger av muggsopp- og bakterieprodukter og andre aktive agens i inneluften. Den avhenger også av hvert individs spesielle sårbarhet i denne sammenhengen og hvor lenge og hvor mye vedkommende puster inn den luften.

Noen tall for sporekonsentrasjoner i inneluft
Eksponering for muggsopper i størrelsesorden 10.000 – 50.000 cfu/m3, kan gi mangedoblet risiko for slimhinneirritasjon i øyne og nese og andre reaksjoner, men det er også mange som tåler dette og enda høyere konsentrasjoner.
På den annen side kan særlig helseskadelige arter gi irritasjon og/eller sykdom ved meget lave sporekonsentrasjoner, og allerede i nivå omkring 30 cfu/m3,. Det kan gjelde Alternaria sp, Aspergillus sp, Sporobolomycetes sp som synes å ha særlig irriterende egenskaper, og de kan medvirke til utvikling av astma uten muggsoppallergi. Andre kan også virke ved relativt lave konsentrasjoner der det utvikles allergi.
Alt dette er avhengig av sårbarheten i denne sammenhengen hos de individer som utsettes (eksponeres) for muggsoppene.

Blant de muggsopper som hyppigst er involvert i muggsoppallergi i Norge, har vi Cladosporium, Penicillium. Funn referert av NEG antyder at luftveisplager kan opptre ved konsentrasjoner rundt 1000 cfu/m3, hos uheldige individer. På den annen side kommer det frem av den samme rapporten at helserisiko neppe opptrer ved sporekonsentrasjoner under 10.000 cfu/m3 og høy eksponering gjennom hele arbeidsdager. For muggsoppvekst i bolighus med nær kontinuerlig eksponering for noen,finnes ikke forskningsbasert kunnskap."

Tyskland er blant de land som har satt mest presise grenseverdier. Der angis det :" 200 -500cfu/m3, må utføres tiltak med tiden!
500 cfu/m3, eller fler: Tiltak må gjennomføres umiddelbart"

Det må understrekes at man også mangler forskningsbasert kunnskap om mange arter i forhold til individuell sårbarher, så alle tall som nevnes må "tas med en klype salt.

Tommelfingerregel
Jevnt over kan man forholde seg til regelen at antall sporer målt inne skal være lavere enn det antall sporer som er målt i uteluften omtrent samtidig. Det gjelder både for det samlede antall sporer og for enkeltarter.

I Norsk VVS nr 2 i 2007 er det en artikkel om grenseverdier som WHO og noen land har satt for muggsoppsporer i inneluft.

Dokumentet er reparert etter skade og oppdatert 13. juni 2008

Utskriftsvennlig versjon





DU ER HER :

ForsideMuggsoppsporer i inneluft og grenseverdier