DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Betydelige inneklimaproblemer i mange kontorbygg

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjennomført en omfattende undersøkelse av sammenhenger mellom inneklima og helseplager kontorbygg. Arbeidet er presentert i en avhandling som Knut R Skulberg (2006) forsvarte og fikk godkjent for doktorgraden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen omfatter 4 artikler publisert i internasjonale tidsskrifter (Skyberg et al 2003 Skulberg et al 2001 Skulberg et al 2004 Skulberg et al 2005).
Arbeidet er unikt og har stor vitenskapelig styrke fordi det er gjennomført intervensjoner (endringer) med kontroller med godkjent metodologisk kvalitet i et stort materiale. Undersøkelsene omfatter voksnes arbeidsmiljø i kontor- og yrkesbygg, og gir klare konklusjoner om sammenhenger mellom helseplager, støv og renholdskvalitet. Det er nærliggende å anta at tilsvarende forhold gjelder for barns arbeidsmiljø i skoler.

Inneklima og helseplager

Et spørreskjema ble besvart av 3562 ansatte som arbeidet i i alt 32 bygninger der inneklimaet ble kartlagt. Spørsmålene gjaldt de ansattes opplevelser av arbeidsmiljøet, arbeidsmengde, inneklima og om eventuelle symptomer og helseplager i arbeidstiden (Skyberg et al, 2003).
Funnene stemmer med det som rapporteres også ved eksponering i fuktskadede inneklima (NFBIB’s Fuktprosjekt).

I henhold til besvarelsene opplevde omtrent 20 % av kvinnene og 10 % av mennene inneklimarelaterte helseplager (”inneklimasyke”) med et eller flere av følgende plager ”tung i hodet”, hodepine, unormal tretthet, kvalme/ svimmelhet, konsentrasjonsproblemer, irriterte slimhinner i øyne og nese, hoste, tørr hud, kløe m.m. Dette var mest uttalt hos ansatte med kjent allergi. Det var overhyppighet av plager i kontorer som ble rengjort sjelden i forhold til kontorer med hyppigere rengjøring. Dårlig temperaturkontroll medvirket også.

Blant ansatte som rapporterte helseplager, ble det med statistisk akseptable metoder for tilfeldighet (”randomisering”)for hver problemstilling plukket ut et hundretall personer for fortsatte studier. De ble delt inn i to grupper der den ene fungerte som kontroll. Alle ble undersøkt med spesielle metoder med henblikk på virkninger på ansiktshuden, nesetetthet, lungefunksjon (med PEF) før og etter endringstiltak (intervensjon) i inneklimaet som dog ble gjennomført bare ”på lissom" (som placebo ) for kontrollgruppen. Etter intervensjonsperioden besvarte alle igjen et spørreskjema.

Ansiktsplager ved skjermarbeid
I en studie undersøktes forekomst av plager i ansiktshuden hos ansatte med skjermarbeid i forhold til elektromagnetiske felt som ble målt ved arbeidplassen i kontor med relativ høy konsentrasjon (mer enn 58 mikrogram pr m3) av støv i luften (Skulberg et al 2001).
Ved å redusere det elektromagnetiske feltet oppnådde man en klar bedring mens forholdene var uendret hos kontroller der det ble gjennomført tilsynelatende liknende tiltak som dog ikke endret de elektromagnetiske feltene.
Kommentar:
I likhet med funn ved andre undersøkelser sannsynliggjør dette at de plagene i ansiktshuden som rapporteres av mange som arbeider foran en dataskjerma, skyldes at ladede støvpartikler binder seg til hud med motsatt ladning. Det dreier seg ikke om ”el-intoleranse” som noen tror, men sannsynligvis irritasjon av kjemiske stoffer som bæres på svevestøv.
Avhandlingen gjelder arbeidsmiljøet for voksne kontoransatte, men resultatene kan omsettes også til barns arbeidsmiljø

Litteratur

  • Skyberg K, Skulberk KR, Wijnand E et al (2003): Symptoms prevalence among office employees and assoiation to building characteristics. Indoor Air 13: 246 -252.
  • Skulberg KR, Skybe5rg K,Wijnand E et al (2001): Health symptoms after redjuction of electric fields from visual dsplay units in dusty office environent6. Scand J Work Environ Health 27: 140-145.
  • Skulberg KR, Skyberg K,Kruse K et al(2004): The effect of cleaning on dust and health in office employees. An interventipon study. Epidemiology 15: 71-78.
  • Skulberg KR,Skyberg K, Kruse K (2005): Effect on airborne dust and health after intervention with local electrostatic air cleaners in offices. Indoor Air 15: 152-159.

(Reparert etter skae g oppdatert 13, juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideBetydelige inneklimaproblemer i mange kontorbygg