DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Filter

  • De vanligste filtrene renser luften bare for partikler og fjerner lite av de minste partiklene
  • For å fjerne gasser må det brukes spesielle filtre, vanligvis av karbon
  • Støvfiltrering av uteluft er å anbefale for pollenallergikere
  • Støvfiltrering av uteluft er å anbefale for bygninger som utsettes for mye trafikkforurensninger
  • Filtre må inspiseres regelmessig og byttes før de tilstoppes av smuss og før de begynner å forurense inneluften gjennom nedbryting av oppfanget støv
  • Pass på at forfilter ved ytre luftinntak ikke tilstoppes med is om vinteren.


Det finnes en rekke filtre for forskjellige formål. Svært ofte viser det seg at filtrene ikke blir skiftet hyppig nok. Det må innarbeides rutiner for forsvarlig drift også når det gjelder dette både for ventilasjonsanlegg og støvsugere mm.

Støvfiltre

Passive støvfiltre er laget av papir, glassfiber eller andre syntetiske materialer, Det er forskjell på fibertykkelse, fibertetthet og total tykkelse. De virker gjennom forskjellige "sile-prinsipper" og fiksering av partiklene. HEPA-filter (High efficiency particle a) er særlig effektive i å fange opp små partikler.

I ventilasjonsanlegg brukes ofte posefiltre til å fange opp støv. Når slike posefiltre har vært i bruk en stund, brytes organisk støv ned av enzymer og andre kjemiske stoffer som finnes i og på støvet. Det fører ofte til avgassinger og lukter fra selve filtret, og det kan gi et dårligere inneklima.
Hvis ventilasjonsanlegget stenges eller settes svært lavt om natten og gjennom fridager etc, avgir slike posefiltre betydelige mengder av oppsamlede gasser de første par timene og forderver inneklimaet da.
Filterskifte i ventilasjonsanlegg kan utsette den som foretar skiftet, for helserisiko. Filtrene inneholder mye støv og der kan det finnes helseskadelige mikroorganismer (ikke minst hvis filtret er blitt fuktig). Vaktmestere og andre som skifter mange filtre, bør bruke engangs vernedress og ansiktsmaske (åndedrettsvern) ved skiftingen.

NB! det finnes fortsatt mye asbestisolasjon i gamle ventilasjonsanlegg og ofte i nærheten av filterkasettene!

Electretfiltre er tilført en permanent elektrisk ladning og filtreringen suppleres med elektrostatisk tiltrekning (mest effektivt av disse filtrene). Electretfiltre opererer uten nett-tilkopling. Den elektriske ladning reduseres gjennom bruk (men da blir filtrene samtidig tettere av det bundne støvet).

Electretfiltre (nye) har høy renseeffekt (Effective cleaning Rate (ECR) målt pr kubikkmeter luft pr time. ECR = ca 414

Europeisk standard ("EUROVENT") uttrykker effektiviteten av filtre med "middel utskiftningsgrad overfor standardstøv. Filterklasse EU 1 har meget lav utskilling. For å få utskilling 60 - 80% (egentlig middelsvertingsgrad (Em) overfor atmosfærisk støv (svevestøv) må det brukes EU 6, for 80-90% EU7 som vanligvis må være minstekravet, for 90-95% EU 8 og for best effekt over 95% EU9. De høyeste kvalitetene krever mere kraft på ventilasjonsanlegget for å få luft igjennom. .

Elektrofiltre, elektrostatfiltre er bygd opp av metallplater med nett-tilkopling som først lader partikler og så binder dem til kollektorplater med den motsatte ladning.
De kan fange opp partikler av mange størrelser og også kjemiske gasser som forekommer i aerosolform (mikroskopiske dråper).
En stor fordel er at filtrene ikke må byttes; de rengjøres med mildt oppvaskmiddel og rent vann (50-60o C). OBS De må være 100% tørre før de tas i bruk!
Elektrostatfiltre har kanskje noe lav effektiv renseeffekt, men kan kombineres med andre filtre som forfilter og med kullfilter, og kan selv tjene som forfilter for posefiltre.

Gassfiltre

Rensing av gass kan skje med forskjellige metoder, f.eks. absorpsjon til bestemte materialer, i væske, ved avbrenning, keramisk omdannelse eller kondensering. Mest vanlig i filtre er aktivt kull som er behandlet med høy temperatur slik at det har fått meget stor overflate (ca 1000 m² pr gram!) I et godt kullfilter absorberes opp til 30 % av kullets vekt. Kapasiteten er dermed begrenset og kan kreve hyppig (og kostbar) utskiftning. Kjemiske stoffer med lav molekylvekt tilbakeholdes imidlertid relativt dårlig i kullfiltre.

Dette er et felt der det er behov for mye utviklingsarbeid!

Fuktfiltre

I områder med mye regn, tåke eller høy luftfuktighet som f.eks. kystområder i vest og nord i landet kan det skje vanninntrenging i ventilasjonssystemer. Fukt skal ikke forekomme i kanalsystemene. Det gir gode vekstmuligheter for mikrober, øker korrosjon og reduserer filtrenes egenskaper.

For å motvirke dette er det lagd spesialfiltre. "Bergensristen" er et slikt produkt. Det dreier seg om kasetter med oljefiltre (som er noe søl å skifte!).

Det føres av Bergen ventilasjonsprodukter AS. Omtale i Norsk VVS 1999 nr 4 side 10).

Mange forfiltre ved luftinntak i yttervegg kan tettes av fukt som fryser til is. Dette bør evt motvirkes med varmekabler eller lignende

Krav til filtre

Krav til filter må stilles i forhold til uteluftens innhold av partikler. Minimum krav er EU7-filter i luftinntak. Det bør være høyere filterklasser etter aggregat og før kanalsystemet.

Uteluften kan tidvis være betydelig forurenset av partikler (fra Oslo, nærliggende trafikk etc). Det er målt meget høye konsentrasjoner av partikler i størrelsesorden 0,1 - 0,5 m: (mikrometer), og slike partikler dominerer romluften i mange klasserom (målt i november).

Filtervalg bør derfor gjøres ut fra denne situasjonen og ut fra erkjennelse at støvmengde både som svevestøv i luften og støvdepoter ikke bare er avhengig av renholdet, men også av ventilasjonsforhold. I tillegg har ventilasjonen betydning for hvor mye kjemiske forurensninger som er til stede og kan bindes til og transporteres med svevestøvet (fig 1). Filtervalg og anleggets kapasitet samt driftsrutiner må sees under ett.

Se Ventilasjonslitteratur

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøvfilter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv