DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Allergi mot dyr- tiltak i barnehage og skole

Allergi mot dyr er en vanlig årsak til plager og sykdom hos både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste, så det skal lite til for å utløse sykdom. Derfor frarådes sterkt at disponerte familier holder dyr hjemme se allergi, astma -og dyr hjemme
Alle som har dyr hjemme eller annen nær kontakt med dyr, bærer med seg på klærne støv fra dyrepels og hud, inntørket spytt og lignende fra dyrene. Det er mer enn nok til å utløse allergier hos mange, særlig hos barn.

"En halv katt og en halv hund i alle barnehager og klasserom"

Elever og lærere med støv fra dyr på klærne legger etter hvert fra også seg så mye av støvet på skolen, at det er rikelig av allergifremkallende stoffer i klasserommene.
En svensk undersøkelse har vist at støv i klasserom kan inneholde rikelig av hovedallergenene fra særlig fra . katt, hund og hest i klasseromstøv . Litt populært sagt er det hevdet at "det er til en hver tid en halv katt og en halv hund i alle barnehager og klasserom".
Derfor blir mange barn med allergi mot dyr syke på skolen eller kort tid etter at de har vært der. Mange får astma og / eller allergireaksjoner i nese og øyne.
Dette er reaksjoner som ofte kjennes i hele kroppen. Barnet føler seg uvel, slapp og har vansker for å konsentrere seg slik at det går ut over læringen. Hvis de må ta ekstra doser av medisinen sin for å klare skoledagen, kan de få bivirkninger av dette som gjør livet enda vanskeligere.

Slike allergier faller inn under den funksjonshemmingen som kalles miljøhemming.
Lover og forskrifter vedr. miljøhemming
Skolen plikter å gjøre bygning og klasserom tilgjengelig for elever med miljøhemming på like linje med andre funksjonshemminger. (se Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne." Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder (2005 - 2009") .
Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren "Tilgjengelighet for alle" (Rundskriv T-5/99 B. Der presiseres kravene.

I Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv står det tydelig på side 72: "Dyrehold bør av hensyn til allergikere unngås i skoler og barnehager. Det bør også være tiltak for å hindre at dyrehår blir med inn via klær---".

I Opplæringsloven står det klart og tydelig i " Kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø":
§ 9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9a-2. Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar
".

Det må forutsettes at ingen barnehager eller skoler tillater at det tas dyr inn i bygningen. For elever med allergi mot dyr er det derfor allergenstøvet som fyker fra medelevers klær som er verst.

Barnehager og skoler er forpliktet til å vise nødvendig hensyn til funksjonshemmede elevers trygghet, helse, trivsel og læring, og dette gjelder også ved miljøhemminger. Det krever i prinsipp noen viktige tiltak.
Pårørende, foreldreutvalg, barnehager og skoler kan lett finne råd om slike tiltak .

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forside"En halv katt i barnehage og skole" og allergi mot dyr.