DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)

 • HENØK for bedre helse og bedre økonomi!
 • Energiøkonomisering (ENØK) er påkrevd, men må ikke gå ut over helsen.

 • Helse må settes først: Helse- og Energiøkonomisering = HENØK!

 • Strømsparing med kalde boliger i kuldeperioder er farlig for noen, helseskadelig for mange.

 • Det er misforstått ENØK hvis den fører til dårligere helse eller helseplager. Dvs. god ENØK = HENØK. Dårlig HENØK er dårlig ENØK.

 • Energiøkonomisering (ENØK) har ført til at hus er blitt "tettere" og ofte med for lavt luftskifte i forhold til belastningen

 • Energiøkonomisering med for tette hus er kommet samtidig med betydelig økt bruk av kjemiske stoffer i materialer og husholdning etc.

 • Tette hus med for lavt luftskifte fører til høyere konsentrasjoner av kjemiske forurensninger inne og risiko for kondens med fuktskader og sykdom. Det er dårlig HENØK!

 • Det er mye penger å spare ved aktiv HENØK

 • Se liste over anbefalte tiltak i det følgende(Ill.: Corel (c))

"En bærekraftig utvikling" går ut på at vår bruk av ressurser ikke ødelegger miljøet. Hit hører at ingen sløser med energi. Dette krever at alle er ENØKbevisste - fra prosjekteringsfasen til det den daglige bruk. For prosjekteringsfasen finnes edb-baserte verktøy som bygger på gjeldende veiledende normtall (kWh/m² og w/m²). Veiledning og råd får du av det lokale ENØK-senter. Du finner det på nettstedet http://www.enok.no

I det daglige bruk er det holdninger og bevissthet som teller mest - noe som barna våre må læres opp til (se eksempler på gode tiltak nedenfor).

Stadig høyere strømpriser - mye å spare


(Ill.: Corel (c))

Det er også i den enkeltes personlige interesse å spare på energi. Energiprisene stiger stadig (se for eksempel: Aftenposten 17.04.01)
Denne utgiften går ut over andre goder i husholdning og dagligliv for mange mennesker.

Moderne ENØK er HENØK!

Energiøkonomisering (ENØK) er i høyeste grad nødvendig, men må ikke gjennomføres slik at innemiljøet blir helseskadelig. Helse må settes først!
Dårlig helse fører til dårligere økonomi både for den enkelte og for samfunnet og med betydelig større tap enn gevinstene ved feilaktig ENØK. Derfor er det Helse- og energiøkonomisering = HENØK - som gir de beste økonomiske løsningene!

Ditt nærmeste enøk-senter kan hjelpe deg med økonomiske bidrag til ulike enøk-tiltak!


Det er mange sammenfallende interesser mellom ENØK og HENØK, men også noen potensielle konfliktområder der ENØK kan ha uheldige konsekvenser for helsen.

Til konfliktområdet med ENØK-tiltak som går ut over helsen, hører bl.a.:

 • for stor senking av temperaturen om natten og helger om vinteren,
 • strømsparing i kuldeperioder som fører til for kalde boliger (farlig for eldre, vondt ved revmatisme etc), for kalde barnehager, skoler og eldreinstitusjoner mm
 • Strømsparing som fører til økt bruk av forurensende fyring (spes. i byer).
 • stansing av ventilasjonsanlegg om natten og helger etc
 • bruk av omluft i ventilasjonsanlegg.
 • senking av vanntemperaturen i varmtvannstank til under 65oC (risiko for bakterievekst!OBS Legionella)

Oppdaterte ENØKsentre og - spesialister understreker at energiøkonomisering ikke skal bidra til dårlig inneklima og dårlig helse. Dette kommer delvis frem i de brosjyrer som utgis av ENØK-etatene (til dels i samarbeid med Norges Vassdrags og energiverk (NVE).

Det er imidlertid ikke alltid praktisert godt nok. I mange bygg prioriteres hensynet sparing av energi (og penger!) fremfor hensynet til helse. Dette gjelder spesielt på de over nevnte konfliktområdene. Skolebygg barnehager og yrkesbygg er vanlige eksempler på dette. Skolebygg er for øvrig ofte skrekkeksempler på sløsing av energi samtidig som det ofte gjennomføres helseskadelige ENØK-tiltak.

Betydelig besparelser i ENØK (og bedre HENØK) kan oppnås for eksempel ved å skifte ut vinduer som har dårlig isolasjonsevne og å innregulere romtemperaturen fra for eksempel 23° C eller mer til 20-21° C.

Det er etablert regionale ENØK-sentre i hvert fylke. Disse finner du på http://www.enok.no

Ellers kan opplysninger om ENØK fåes hos : OSLO ENERGI ENØK A/S, pb 2543 Solli, 0202 Oslo tlf 22 43 59 51, fax 22 56 30 77. Internett: http://www.oee.no

Oslo Energi ENØK er landets største enøk-miljø med over 20 energirådgivere. Det har status som regionalt enøksenter. På Solli plass i Oslo har Oslo Energi ENØK en enøkutstilling der mer enn 100 ulike enøkprodukter og -tiltak blir demonstrert, og der du kan få råd og veiledning. Se også http://www.oee.no .

Oslo Energi er fra 2001 overtatt av det svenske Vattenfall og har skiftet navn til E-co med nettstedet http://www.e-co.no

(Ill.: Corel (c))
Her får du også informasjon om Oslo kommunes Enøkfond som kan gi tilskudd til enøktiltak i både bolig og yrkesbygg i Oslo fra et ENØKfond på 600 millioner kr.


Gode råd om energiøkonomisering

Sitat fra Arbeidstilsynet: Veiledning til arbeidsmiljøloven: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Best nr 444 (1991) side 24-24.)

"Det er en vesentlig målsetting å spare energi, og det behøver ikke være noen motsetning mellom energisparing og et godt innemiljø /10/. Når det noen ganger kan se slik ut, skyldes det overdreven og feilaktig energisparing uten omtanke for andre konsekvenser."

Anbefalte tiltak:

 • FYR IKKE FOR KRÅKENE!

 • God isolasjon og tetting av vinduer og dører reduserer trekk og varmetap. Bruk evt. tetningslister og forny dem ved behov!
 • Energibehovet reduseres ved effektive ventilasjons-løsninger (se: "balansert ventilasjon").
 • Varmegjenvinnere utnytter energien der det er behov for den og reduserer varmetap.
 • Et godt reguleringssystem holder ønsket temperatur og sparer energi. Termostatregulering av alle elektriske ovner anbefales.
 • Skaff frisk luft med kortvarig gjennomtrekkslufting og ikke med lufting med vindu på gløtt i lengre tid.
 • Reduser forurensninger ved kildene og ikke bare med lufting.
 • Lufttemperatur under 22°C (18-21 o) sparer energi og reduserer plager.
 • Senk temperaturen om natten og i rom som ikke brukes, men ikke mer enn 3 - 5 grader (ellers avkjøles bygninngsmassen for meget i den kalde årstid)
 • Solavskjerming reduserer varmebelastning og energi til kjøling og gjør det unødvendig å lufte for å få vekk varmeoverskudd.
 • Effektive lysanlegg gir bedre lys, mindre varme og energibruk.
 • Bruk sparelyspærer utendørs og i kalde rom samt der det er praktisk, dvs steder der det er vanskelig å komme til. (Sparepærer varer nemlig 5 ganger lengre enn vanlige glødepærer).
 • Slukk lyset i rom som ikke brukes (når du går ut). Lær ungene dette ved å gå foran med et godt eksempel! Overvei installasjon av tidsinnstilte strømbrytere i oppgang til bygårder o.l. ( Det praktiseres i de fleste andre land)
 • Dusj er mindre energikrevende enn karbad. Monter sparedusj. Bruk bare nødvendig tid i dusjen.
 • Vannet i varmtvannsberedere bør være 65°C, men ikke varmere.
 • TV, radio, forsterkere o.l.- i hvilestatus (beredskap) trekker mye strøm i det lange løp. Slå dem helt av iallfall om natten, så sparer du noen hundre kroner.
 • Godt vedlikehold av fyringsanlegg sparer energi og reduserer forurensninger.
 • Godt vedlikehold av tekniske anlegg sparer energi og bedrer miljøet.
 • Det bør foreligge gode håndbøker/manualer for tekniske anlegg.
 • Opplæring av driftsansvarlig bedrer miljø og økonomi.
 • Installasjon av varmepumpe sparer strøm (og penger i det lange løp).


Du får mange nyttige tips på nettsiden Energihuset


Eksempler på feilaktig energisparing er:

 • Redusert tilførsel av friskluft
 • Omluft
 • Stopp av ventilasjonsanlegg i kalde perioder
 • Stans av ventilasjonsanlegg eller bruk av omluft utenom arbeidstiden dersom dette fører til opphopning av forurensninger
 • For lav temperatur om natten eller i helgene etc dersom dette gir problemer om morgenen eller gir for mye avkjøling av bygningsmassen

Varmepumpe for boliger er omtalt i Norsk VVS 1999, nr 4 s 22-29.


Omluft

Energisparing i form av omluft bør som hovedregel ikke aksepteres. Med omluft menes luft som trekkes ut fra de enkelte rom for så (etter en eventuell filtrering) å bli fordelt rundt i bygningen igjen. Problemene med omluft er at gasser, damper og lukter er svært vanskelige å fjerne. Slike stoffer vil derfor hope seg opp i bygningen.

Intern sirkulering i samme lokale for å oppnå kjøling, oppvarming eller luftrensing betraktes ikke som omluft (men kan ha andre uheldige følger).

Ifølge "røykeloven" er det ikke tillatt å røyke i lokaler hvor to eller flere personer er samlet. Bruk av omluft kan innebære røykeforbud i det tobakksrøyk fra enkeltrom hvor røyking er tillatt, spres. Også overstrømning av luft fra f.eks. et kontor til fellesarealer gir grunnlag for røykeforbud.

Selv omluft utenom arbeidstiden har vist seg å kunne gi problemer, særlig i nye eller renoverte bygninger. Årsaken er at forurensninger fra bygningen hoper seg opp og delvis lagres i porøse materialer og på støv/svevestøv. Selv om ventilasjon med friskluft startes før arbeidstiden, kan dette være utilstrekkelig.

Stengning av ventilasjonsanlegg om natten, i helger og ferier

Når ventilasjonsanlegget stenges, vil støv som i kanalene legge seg ned (sedimentere). I støvet er det levedyktige sporer av muggsopper. De vil starte vekst hvis de har noe tilgang til fuktighet (som ikke er uvanlig i kanalen). Da har man et forurensningsproblem i ventilasjonskanalen, og det kan bli betydelig.

Når ventilasjonsanlegget stoppes, opphører også fjerningen av svevestøv og gasser som finnes i inneluften. Målinger har vist at konsentrasjonen av gasser neste morgen kan være meget høy i slike tilfeller. Svevestøvet sedimenterer og kan binde til seg mere av tilgjengelige kjemiske stoffer som finnes i gassform i inneluften. Mye av dette støvet kan så virvles opp igjen når ventilasjonen settes i gang igjen, og det er aktivitet i rommene.

Det er mange driftsansvarlige ved skolebygg, barnehager og yrkesbygg som gjennomfører nattstengning og helge- og feriestengning for å spare energi. De tror at det er bra nok om anlegget startes opp igjen noen timer før brukerne kommer tilbake.
I heldige tilfeller går det bra, men i mange tilfeller oppstår det problemer og inneklimasyke.
Dette er et viktig område for konflikt mellom ENØK og HENØK. Ut fra det forhold at det er vist at ventilasjonsanlegg kan være en av de viktigste forurenbsningskiuldene i enkelte bygg, må vekt legges mest på helseaspektet, dvs HENØK!

I Veiledningen til Arbeidsmiljøloven står det uttrykkelig at slik stengning ikke bør forekomme (hvis det skaper problemer).
Dette kan løses med gode venmtilasjonssystem. Et godt ventilasjonsanlegg kan kjøres i flere hastigheter slik at man kan innstille anlegget på laveste driftstrinn utenom bruksperioder. Ventilasjonsanlegg som styres av CO2-konsentrasjonen i bruksrom, bør reguleres slik at de fortsetter på laveste trinn når denne konsentrasjonen når minimum. Dette vil skape bedre innemiljø og er god HENØK.

Nattreduksjon av temperatur

Ved betydelig reduksjon av temperaturen om natten og i helger i den kalde årstid nedkjøles også bygningen. De kalde flatene vil derfor gi opplevelse av at det er kaldere enn det termometeret viser for lufttemperaturen. Dette innebærer at lufttemperaturen må heves over det som ellers er nødvendig og dermed gi opplevelse av tørr luft. På varme sommerdager kan det imidlertid være ønskelig med en slik kjølevirkning. Det er en grunn til at hus av mur virker svalere enn trehus om sommeren.

Dersom temperaturen heves ved å tilføre varm luft, kan man oppleve problemer fordi den varme luften stiger opp. Dette kan føre til lite effektiv ventilasjon (kortslutning) og at det blir kaldt i oppholdssonen.Lenke

Det er viktig å arbeide aktivt for en mer positiv koordinering av ENØK og behov for et godt inneklima som ivaretar helse, trivsel, livskraft og arbeidsevne.
Sentrale nettsteder er: http://www.enoknorge.no/tree_menu/default.asp
Prøv også http://www.enok.no
og http://www.oee.no
Oslo Energi har skiftet navn til E-co med nettstedet http://www.e-co.no


Presseklipp

ENØK - det er farlig det!
P4 10. januar 2003(journalist Thomas Alsaker)

"ENØK-tiltak kan gå på helsa løs! Det mener Norsk Innemiljøorganisasjon som ber folk tenke seg om før de gjennomfører strømsparingstiltak hjemme hos seg selv.
Leder i organisasjonen, Lars Wessel Johnsen sier ENØK-tiltak ofte fører til dårlig innemiljø som igjen kan gjøre deg alvorlig syk.

Smog - Det ene er dette med fyring med eldre vedovner uten den teknologien man har fått på nyere ovner. Problemet går på at ved kaldt vær kan man få røyknedslag. Hos naboer i tettbygd strøk kan vi da få rene smogsituasjoner og vi kan oppleve situasjoner som er livskritiske for astmatikere, sier Wessel Johnsen til P4-nyhetene.
Men det er ikke bare vedfyring som er farlig. Det klassiske ENØK-tiltaket med å tette alle husets luker for å unngå gjennomtrekk kan også være farlig.

Fukt og mugg - Problemet der er dette med fukt- og muggdannelser. Vi har sett eksempler på dette spesielt hos eldre som har tatt til seg disse ENØK-rådene. Muggdannelser kan svekke immunsystemet til folk og i første omgang kan det gi allergi- og luftveislidelser, forteller Wessel Johnsen." Se og hør selv, klikk her

Se også Aktuelt spørsmål og svar "Kalde klasserom. Er det lovlig?" under Temperatur

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideEnergiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ENØK / HENØK
presseklipp