DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklimasyke og syketrygd

  • I trygdemessig sammenheng aksepteres ikke diagnosene”Inneklimasykdom”, ”Miljørelatert overfølsomhet uten kjent årsak”, ”Multippel kjemisk overfølsomhet” eller liknende.
  • Disse betegnelsene kan omfatte sykdommer med helt egne diagnoser og sykdommer som ellers kan ha ulike årsaker fra helt dominerende psykiske til dominerende fysisk-kjemiske årsaksforhold.

  • Med systematisk og analytisk tilnærming er det mulig å skille ut sykdommer med så klare sammenhenger med inneklimaforhold at diagnosen synes like berettiget til å aksepteres som mange andre diagnoser som trygdesystemet godtar.Symptomene på inneklimasyke kan på den ene side skyldes dominerende psykiske forhold (A) og på den annen side dominerende fysisk-kjemiske forhold (B). Med systematisk, analytisk og innsiktsfull tilnærming kan dette skilles ut hos de fleste pasienter.


Spørsmål om godkjenning av "inneklimasyke" og liknende har vært behandlet i Trygderetten i sammenheng med spørsmål om yrkesskader på grunn av dårlig inneklima på arbeidsstedet. I de fleste tilfeller har Trygderetten avvist slike diagnoser. I gjennomgangen av noen slike saker kan det imidlertid påvises at flere uttalelser fra medisinsk sakkyndige tyder på ufullstendige kunnskaper, manglende innsikt eller overflatisk arbeid hos de sakkyndige. Altfor ofte virker det som den sakkyndige ikke har fulgt forutsetningene som angitt i dokumentet: Inneklimasyke - Hva vet vi? se det!
I det dokumentet har vi trukket frem hodepine som et eksempel som illustrerer denne problemstillingen. Hodepine er det hyppigste symtomet ved inneklimasyke. I undersøkelser av noen barneskoler med særlig dårlig inneklima rapporteres det at over 70 prosent av elevene får hodepine i løpet av skoledagen tre-fire ganger i uken.

I vårt eksempel er indisiene for hodepine som delsymptom ved inneklimasyke like sterke eller sterkere enn de diagnostiske indisier som trygdevesenet aksepterer for diagnosen ”migrene” (til og med med refusjon på ”blå resept”).
Diagnosen ”migrene” aksepteres ut fra pasientens egen sykdomsbeskrivelse og eksklusjon av andre diagnoserbare sykdommer selv om det ikke er dokumentert at det foreligger utvidelse av blodårene i kraniet (cerebral oligemi)- noe som antas å være hovedårsaken til smertene der.

Diagnosen ”Miljørelatert sykdom. Inneklimasyke” bør i vårt eksempel aksepteres ut fra samme sett av kriterier.

Tilsvarende forhold som angitt for hodepine, gjelder for kløe, svimmelhet, ekstrem tretthet, konsentrasjonsproblemer, desorientering og andre symptomer som rapporteres ved inneklimasyke. Forskjellige kombinasjoner av slike plager representerer et sykdomsbilde som er typisk for langvarig og/eller sterk eksponering i dårlige inneklima.

Det bør fremgå av dokumentasjonen at det er på tide at Trygdesystemet og Trygderetten forsøker komme frem til en mer nyansert vurdering av påstått miljørelatert overfølsomhet. Kunsten er å stille en årsaksdiagnose mellom ytterpunktene som representeres av rene psykologiske årsaker og rene fysisk/kjemiske årsaker.
Når indisier taler for fysisk-kjemiske årsaker i et inneklima, bør dette aksepteres som en trygdeberettiget diagnose. Hvorfor ikke akseptere også diagnoser der psykiske faktorer og et dårlig psykosoialt arbeidsmiljø dominerer?.


Trygderettens kriterier for godkjenning


I trygderettslig sammenheng skal godkjenning gis i henhold til folketrygdloven § 13-4, annet ledd: Sykdom … skal godkjennes som yrkesskade dersom:
a/ sykdomsbilde er karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle påvirkning kan fremkalle
Kommentar: Ulike kombinasjoner av bl.a. hodepine, ”tung i hodet”, kløe, svimmelhet, ekstrem tretthet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, desorientering m.m. er et karakteristisk sykdomsbilde som rapporteres av mange som eksponeres i et dårlig inneklima, og symptomkombinasjonene er i samsvar med påvisning av helseskadelige forhold i innemiljøet. Dette gjelder i vårt før omtalte eksempel

b/ vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkning i en slik grad at det er rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet
Kommentar: I vårt eksempel er det rimelig sammenheng mellom påvirkningene og det aktuelle sykdomsbildet.

c/ symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen
Kommentar: I vårt eksempel har symptomene oppstått under og i rimelig tid etter påvirkningen

d/ det ikke er mer sannsynlig at annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomer
Kommentar: Det kan i vårt eksempel ikke fremlegges noe indisium eller bevis på at annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene i vårt eksempel.

Konklusjon:


Vårt eksempel tilfredsstiller alle vilkår for godkjenning som yrkesskade.

Også tretthet, for eksempel, (eller motsatt: opplagthet) er resultatet av sammensatte biokjemiske prosesser. Også de kan overstyres for noen tid av kjemi utenfra (koffein, efedrin, amfetamin).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideInneklimasyke og syketrygd