DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser


Inneklimasyke” kan være stress. ”Stress” kan være inneklimasyke (eller det kan være noe helt annet)

Inneklimasyke og psykisk stress kan gi de samme plagene og symptomene som for eksempel hodepine, ekstrem tretthet og uopplagthet, nedsatt arbeidslyst og arbeidsevne, kvalme, irritabilitet.
De fleste, men ikke alle, blir kvitt disse plagene i ferier.
Disse plagene kan også ha helt andre årsaker, som du bør tenke etter selv. For hver plage må legen vurdere forskjellige årsaksforhold – det som i legenes fagspråk kalles differensialdiagnoser (se tabellen nedenfor) Det kan også dreie seg om kombinasjoner av årsaksforhold.


  • Mange mennesker klager over at bestemte innemiljø utløser sykdom eller helseplager hos dem
  • Slike klager må tas alvorlig

  • Plagene kan ha sammenheng med forhold i innemiljøet, men andre årsaksfaktorer (differensialdiagnoser) kan være viktigere

  • Stress på grunn av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø er en viktig differensialdiagnose

  • Det kan være vanskelig eller umulig å bevise sammenheng mellom sykdommen/plagene og bestemte forhold i innemiljøet med objektive metoder

  • Det kan være like vanskelig eller umulig å bevise sammenheng mellom sykdommene/plagene og psykiske eller sosiale forhold med objektive metoder.


Statistikk kan være vanskelig å tolke for uøvde. I dette materialet holder vi oss imidlertid til én statistisk regel som alltid gjelder, og som er grei å forholde seg til:

Det vanligste er vanligst!


Det er en hovedregel som er viktig også i sammenheng med sykdommer og plager p.g.a. dårlig innemiljø.


Ved sykdommer og plager som kan ha ulike årsaker (er multifaktorielle), er det ikke spørsmål om å være for eller imot den ene eller andre årsaksfaktor. Det kreves en nøktern og uhildet analytisk tilnærming som starter med at alle muligheter holdes åpne. Dessuten må man erkjenne at det ikke behøver være et enten/eller, men ofte kan finnes et både/og der ulike faktorer som trekker i samme retning, forsterker hverandre.

Dessverre er det mange som ikke er uhildet, men starter med entusiasme for spesielle "skoler", for eksempel ensidig fysiske eller ensidig psykiske forklaringer.
Noen mennesker kan overdrive betydningen av inneklima, men samtidig er det noen som ignorerer betydningen av det, og mange - kanskje de fleste - kan overdrive betydningen av psykiske faktorer.
Det er blant annet vanlig for mange at sykdomsforløp som man ikke kan forklare ut fra målbare forhold, blir oppfattet som psykisk betinget. Det finnes utrolig mange amatørpsykologer.


Se også dokumentet: Sammenhenger innemiljø og sykdom med tabelloversikt
La oss belyse dette med noen eksempler:

Hodepine


I tabellen over noen differnsialdiagnoser er det nevnt noen av de mange forskjellige ”diagnoser” som hodepine kan knyttes til. Her skal dette utdypes noe.
Stress
Både barn, unge og voksne utsettes for ulike former for stress i vår tid. Stresset kan ha mange årsaker fra påvirkning fra pårørende, lærere, mobbesituasjoner, sjefer, arbeidspress, dårlig arbeidsmiljø, støy, forventningspress fra kamerater eller på grunn av for høyt ambisjonsnivå I forhold til evner og krefter – for å nevne noe.

Veiene fra stress til hodepine er kort. Vanlig er bl.a. at stress fører til muskelstramninger i skulder og nakke som igjen gir hodepine. Slike muskelstramninger (og følgende hodepine) behøver dog ikke skyldes stress, men f.eks. gal arbeidsstilling. Kombinasjon av stress og et dårlig inneklima kan forverre hodepinen.

Synsforstyrrelser
Mange har litt nærsynthet og eller astigmatisme (skjeve hornhinner) uten at det er korrigert (godt nok) med briller. De må da anstrenge seg for å lese, og dette fører ofte til hodepine. Skolebarn med dette kan særlig ha problemer med å lese på tavlen, slik at de får hodepine på skolen. Dette forverres hvis tavlebelysningen er for dårlig (forekommer ganske ofte)., og det vil forverres av dårlig inneklima i klasserommet (forekommer enda oftere).

Tretthet, uopplagthet


Å være trett og uopplagt er naturlig etter en arbeidsdag enten den har vært hjemme, i barnehage, skole eller jobb, men det skal gi seg etter hvile og/eller adspredelse. Vedvarende eller ekstrem tretthet er et tegn på at noe er galt.
Det kan ha mange årsaker (se tabellen nedenfor). Både stress og inneklimasyke hører til differensialdiagnosene etter at andre årsaksforhold er utelukket. Samtidig er det klart at både stress og inneklimasyke kan forverre slike plager uansett andre årsaker.

Kroppslig eller psykisk (psyke eller soma)?
Kropp og sinn hører sammen. Både leg og lærd har en tendens til å stille ”diagnosen”: ett eller annet psykisk når man ikke umiddelbart finner en årsakssammenheng. Det er riktig at psykiske problemer både kan gi hodepine og andre smerter og/eller ekstrem følelse av å være trett og uopplagt (vanlig ved depresjon og sorg). Psykiske og nervøse problemer kan jo også forverre mange sykdommer og ikke minst opplevelsen av smerte eller tretthet. Feilaktig takling av følelser kan også gi seg kroppslige utslag av denne typen (se somatisering).
Ordet "psykosomatisk" brukes om sammenhenger mellom psykiske og kroppslige fenomener. ”Psykosomatisk sykdom” betyr at sykdommen er multifaktoriell og at også psykiske faktorer kan bidra til sykdomsutslagene.
Dette fenomenet er lett å mistolke dit hen at den kroppslige sykdommen I alt vesentlig skyldes psykiske forhold.

Magesår (”ulcus ventriculi”) er et eksempel på dette. Mange pasienter opplevde sitt magesår verst når de var stresset, bekymret eller nervøse. Derfor var det en utbredt oppfatning at ”Magesår var psykisk betinget”. Først i de senere år er det vist at magesår I alt vesentlig skyldes den spesielle (til da ukjent) bakterien Heliobacter pylori, og at de fleste kureres med behandling som tar knekken på den bakterien.

Et godt råd:
Årsaksdiagnosen ”Stress” eller ”Inneklimasyke” skal ikke brukes før en rekke andre mulige årsaker er utelukket!

Det kan være mange forskjellige årsaksforhold, og årsaksdiagnosen er ofte meget vanskelig (eller umulig) for individer enkeltvis. Sammenhengene mellom innemiljø og helse er vist ved undersøkelser av større grupper i samme innemiljø .

Helse

Det er en rekke sykdommer og plager der forhold i innemiljøet kan være med som en mer eller mindre viktig årsaksfaktor, men det må understrekes at slike forhold ikke hører til de aller vanligste årsakene. I det følgende skal nevnes eksempler fra de aller vanligste sykdommer og plager som kan knyttes til innemiljøforhold.

Konklusjonen i hvert tilfelle må være: hvis du føler deg dårlig og mistenker noe i innemiljøet ditt, bør legen konsulteres fordi det sannsynligvis er en annen årsak!

Symptom Årsaker
som må tas med i vurderingen
Omtales under
Astma Luftveisinfeksjon, fysisk anstrengelse + mye annet p.g.a. allergi eller hyperreaktivitet Astma
Overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Forkjølelser Økt smitte, anemi, kostfeil, allergi m.m. Tåleterskel
Heshet Infeksjon, feil stemmebruk, allergi  
Hodepine Migrene, anemi, stress, synsproblemer (astigma-tisme),blodtrykk, neuralgi, muskelspenning + mye mer Inneklimasyke  
Hoste Luftveisinfeksjon, bihulebet.,hjertesykd., astmatendens, røyking med mer Hyperreaktivitet
Hudirritasjon(tørr hud) Eksemtendens, feil hudpleie, klorbad, soleskader, soppinfeksjon, psoriasis, m.m.   Inneklimasyke
Infeksjoner Anemi, smittemiljø, kostfeil, livsstil m.m. Inneklimasyke  
Irriterte øyne Infeksjon, allergi, syns-problemer, kontakt-linser,rusk i øyet, skade m.m. * Inneklimasyke  
Kløe (hud)
(øyne)
(nese)
Se "hudirritasjon"
Se "irriterte øyne"
Se "neseplager"
Insektstikk, skabb, barnemark,+ mye mer
Allergi
Kvalme Mage/tarm-infeksjon,Syremangel, kostfeil, stress, graviditet, medisinvirkning, migrene m.m. Inneklimasyke  
Neseplager Infeksjon, allergi, hyperreaktivitet, polypp septumdefekt m.m. Inneklimasyke  
Rastløshet Nervøsitet, mistrivsel, stress, for lite mosjon,stoffskiftesykd., kaffe/cola-forbruk medisinvirkning m.m.  
Slapphet Anemi, kostfeil, depresjon, for lite mosjon og avveksling,mistrivsel + mye mer Inneklimasykdom, tretthetssyndrom
Slimhinneirritasjon Infeksjon, allergi, hyperreaktivitet Inneklimasykdom  
Snue Infeksjon, allergi, hyperreaktivitet m.m. Allergi, hyperreaktivitet, tåleterskel
Svimmelhet Anemi, kostfeil, stress,Synsproblemer, alkohol- og medisinvirkning, nakkemyalgi, nakkesleng, aldersfenomen, Menieres sykdom + mye mer Inneklimasykdom  
Sykdomsfølelse Infeksjon, anemi, kostfeil, stress, blodtrykk, mistrivsel depresjon, livsstil m.m.  
Tretthet Søvnmangel, kostfeil, anemi, stress, medisinvirkning mistrivsel + mye mer Tretthetssyndrom
Tørste Munnpusting (tett nese),"drikkevaner", kostfeil medisinvirkning, alder, trøske, sukkersyke, tannpastavirkning m.m. Inneklimasykdom, "tørr luft", "Svevestøv"  
Uro Se "rastløshet"  
Uvel-følelse Se "sykdomsfølelse" Tretthets-syndrom
Øyenplager Se "irriterte øyne"  

Se også Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom


Aktuelt spørsmål

Hjelp! Jeg har alle tegn på det dere kaller inneklimasyke med hodepine, tretthet, dårlige slimhinner osv og nedsatt motstandskraft mot forkjølelse og annen smitte., og mine to barn som nå er voksne, har også noe av det samme.
Det startet mens vi bodde i et hus med mye fuktskader og muggsopp, men plagene har fortsatt etter at vi flyttet derfra for 8 år siden. Jeg er sykmeldt, og økonomien er problematisk, men jeg møter ingen forståelse og får ingen hjelp av leger og trygdekontor.
Hva kan jeg gjøre? Jeg er fortvilet og trenger virkelig hjelp!

SVAR.
Først må legen din med grundige undersøkelser finne ut om det er andre årsaker til hver enkelt av plagene dine enn ”inneklimasyke”.
Det er umulig å bevise om det dreier seg om inneklimasyke hos en person det dreier seg om en ”eksklusjonsdiagnose” der andre årsaker utelukkes , og der personen har vært utsatt for helseskadelige forhold inne.
Det hender ved langvarig påvirkning – særlig i yrkessammenheng – at inneklimasyke blir kronisk. Da kalles det som oftest multippel kjemisk overfølsomhet (MCS), selv om det er en uheldig betegnelse. Noen ganger kan dette omfatte psykosomatiske mekanismer – og mange leger hefter seg ved det -, men det finnes også rene biokjemiske forklaringsmodeller.
I www.inneklima.com er dette forklart i noen av dokumentene (søk på ”MCS” og ”Forklaringsmodell” eller ”Hvorfor”).
Når du er syk, er det din leges oppgave å foreslå tiltak. Hvis du har inntrykk av at han eller hun ikke har full innsikt i dette, kan du kanskje gi ham/henne noen utskrifter av de aktuelle dokumentene fra denne kunnskapsbanken?
Med de problemene du beskriver, kan det kanskje være lurt å få en samtale med en sosionom gjennom kontakt med sykehuset eller kommunens sosialkontor. Sosionomen kan gi deg praktiske råd . En psykolog eller familieterapeut kan kanskje også være til hjelp?

Spørsmål om svie i øynene:

"Jeg svir i øynene inne i huset vårt, men ikke andre steder og ikke på jobb.
Det startet i vår og da bare i kjellerstua. Jeg leste endel om inneklima og tenkte om det kunne være fukt/soppsporer. Vi hadde folk til å måle fukt og fant en lekkasje i kjellerstua.
Dette er nå fikset. Alt treverk med fukt på er tatt vekk.
Fortsatt svir jeg i øynene inne i huset, og nå i hele huset, mest i stua. Ingen andre symptom.
Min mann har ikke disse plagene. Vi har ei datter på 2 år som gnir seg endel i øynene, men uvisst hvorfor. Vi bor i en vertikalt del bolig fra 1969 med to etasjer + kjeller. Stua ligger i øverste etasje. Jeg aner nå ikke hva dette kan være eller hvordan jeg skal gå videre for å finne ut av det. Har dere noe forslag?"

SVAR:
Svie i øynene kan ha mange ulike årsaker. Første tiltak bør være undersøkelse hos øyenlege for årsaken kan bl.a. være behov for synskorrigering, behov for ekstra "tårevæske", infeksjon, allergi, aldersfenomen (?). m.m.
Om det er noe i inneklimaet kan det skyldes for dårlig belysning, svevestøv, mineralulldryss, avgassinger (formaldehyd m.m.), med mer.

Spørsmål videre:
Jeg har utelukket alt som har med selve øynene å gjøre og også allergi. Dessuten har jeg ikke symptom andre steder enn hjemme.
Belysningen er god. Spørsmålet er hvordan jeg kommer videre derfra. Hvordan kan jeg finne ut om det er svevestøv, formaldehyd osv. ? Vi har gått gjennom de listene som står på inneklima.com og finner ikke noe åpenbart der.

SVAR:
Det er dessverre ingen enkle måter å finne ut om det er noe bestemt i inneklimaet som gir plage. Toleransegrensene for kjemiske stoffer er forskjellig fra individ til individ og fra organ til organ. Det er sannsynlig at du har lav tåleterskel i øyenslimhinnene for en eller flere belastninger (se toleranseterskel).
Her er det ofte onde sirkler, fordi svien ofte fører til at man tar seg oftere opp til øynene. Det irriterer øyenslimhinnen mer, senker tåleterskelen enda mer - og bør unngåes.

Målinger som utføres av spesialfirmaer, er kostbare og gir relativt sjelden noe klart svar

Det beste er å sikre seg så godt inneklima som mulig, se "Godt innemiljø hjemme?".
Det kan være lurt å gå systematisk og kritisk frem med Kvalifisert skjønn metoden, se KSM.
Det som ikke er godt nok, bør man gjøre noe med.
En av de vanligste inneklimaårsaker til svie i øynene er svevestøv. Det behøver dog ikke være at det er spesielt mye svevestøv, men at støvet bærer med seg kjemi som du reagerer sterkere på i øynene enn andre. Mange får svie i øynene ved skjermarbeid nettopp på grunn av svevestøv, se Øyeplager ved skjermarbeid

Mengde svevestøv er avhengig av renhold i forhold til samlingsplasser for støv, se "Hylle og loddenfaktor" i KSM og Renhold.
Mengde svevestøv øker dessuten ved dårlig ventilasjon.
Er svevestøv årsaken, kan det hjelpe med hyppig skylling med øyebadevann i "øyeglass" - spør apoteket.
Støv fra mineralull (glassvatt) drysser fra himlinger hvis mineralullen ikke er skikkelig isolert. Det støvet drysser rett ned uten å bli svevestøv, Det legger seg på vannrette flater og kommer lett på fingrene. Med fingrene bringes de lett til øynene, og kan gi mye svie.
Formaldehyd avgasser særlig fra sponplater av dårlig kvalitet. I et såpass gammelt hus har nok alle sponplater gitt fra seg det meste, slik at dette ikke er av betydning. Annerledes er det hvis sponplater er blitt fuktet. Da kan de avgasse mye og lenge. Andre kilder er enkelte lakker og ryggplater i nye hyller, skap og lignende.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideInneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser

 

AKTUELLE KATEGORIER :
helseundersøkelser
generelt om innemiljø og helse
sykdommer og plager