DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Byggematerialer. Materialvurdering og materialvalg

 • Materialer i bygget, i installasjoner og skap, møbler etc kan forurense innemiljøet med partikler (støv) og gasser (emisjon)
 • Overflatebehandling og vedlikehold kan også bidra til forurensning av innemiljøet

 • Materialer som utsettes for fukt, kan føre til vekst av mikroorganismer som forurenser innemiljøet

 • Valg og vedlikehold av materialene er derfor meget viktig for kvaliteten av bygget og byggets innemiljø

 • I valget av materiale skal materialets miljøkvalitet vurderes

 • Det anbefales å bruke svanemerkede produkter der det er mulig, men dette og andre miljømerkinger er ingen garanti for at materialet ikke kan gi sykdom hos enkelte mennesker.


Byggere

For alle deler av byggeprosessen - fra bygningskonstruksjon til installasjoner og innredninger - er det mange materialer å velge mellom. En hver beslutning og hvert valg må gjøres på grunnlag av flere typer vurdering.

Hva bestemmer valg av materialer?

 • Byggherres og brukeres lyster, behov og krav
 • Belastninger
 • Brukernes adferd
 • Funksjonalitet
 • renholdsvennlighet
 • Økonomiske rammer
 • Hensyn til helse
 • Brannsikkerhet
 • Vedlikeholdskrav
 • Fleksibilitet i forhold til bruksendringer
 • Bestandighet, levetid
 • Økologiske livsløpsforhold, miljøbelastning, miljøkvalitet


Materialvalg.

Byggemann

Se Veggbelegg og Gulvbelegg

Materialvalg vil være forskjellig for ulike bruksområder.

Boliger
Til de fleste gulv i boliger er parkett og laminat å anbefale, alternativt linoleum og kork. I våtrom er fliser best, men her kan det også brukes PVC (vinyl). Til gulv i boliger anbefales ellers ikke vinyl (PVC) , og gummi er lite aktuelt. Heller ikke teppegulv er å anbefale for boliger, og spesielt ikke i barnas soverom.

Barnehager og skoler
Her trenges særlig slitesterke gulvbelegg med lite vedlikeholdsbehov. For skole og barnehage foretrekkes derfor gulvbelegg av vinyl. Alternativt kan gummibelegg vurderes. (se Gulvbelegg i skoler og barnehager).
Teppegulv skal ikke brukes i barnehager og skoler.

Yrkesbygg
I yrkesbygg er det stor forskjell på belastningen, og på økonomi for vedlikehold. I yrkesbygg med lav eller moderat belastning brukes det ofte teppegulv – kanskje mot bedre viten.

Det legges mye vekt på miljøkvalitet inkl gjenbruksverdien tas med.

Valget står ellers mellom vinyl, linoleum og gummibelegg. Der det er en del belastning/slitasje, har vinyl fordeler fremfor linoleum. (Se Gulvbelegg-Resultat av kvalifiserte avveininger


Materialvurderinger (FOLKSAM) (relevant for BOLIGER)

Det svenske forsikringsselskapet FOLKSAM har utarbeidet en brosjyre om materialvalg i byggebransjen: Folksams byggmiljöguide 2000.
Her er materialene vurdert i forhold til naturresurser, arbeidsmiljøet ved produksjon, arbeidsmiljø ved bruk i byggeprosessen, bruksperioden, avfall og spill av materiale, avfall ved slutt, kjemikalievurdering og om det foreligger miljømerking (godkjenning) og totalvurdering. I Folksams oversikter savnes samtidig vurdering av vedlikeholdskostnader og miljøkvaliteten til nødvendige vedlikeholdsmaterialer.
Oversikten mangler også hensyn til økonomi- noe som også skal inngå i begrepet miljøkvalitet
Oversikten finnes oppdatert på nettsiden www.folksam.se (Søkeord: ”Byggmiljöguide”)


Folksam bruker fargesymboler som her omsettes til skår

grønt for godt, beste alternativ, anbefales = 1 – godt
gult for brukbart, akseptabelt inntil videre = 2 – mindre godt, men akseptabelt
rødt for dårlig, anbefales ikke = 3 - dårlig

Her gjengis noen av Folksams oversikter

Gulvbelegg (se også Gulvbelegg - Resultat av kvalifiserte avveininger)
Situasjon PVC
Vinyl
Linoleum Tre Lamelll Laminat Tekstil
Kunstfiber
Fliser Gummi
Naturresurs 3 1 1 1 1 3 1 (1)
Arb.miljø v/
produksjon
2 2 2 2 2 3 1 (2)
Arb.miljø v/
Bygging
2 2 2 2 2 2 2 (2)
Bruksperioden 1 2 1 1 1 2 1 (1)
Avfall
Byggespill
1 1 2 2 2 2 2 (2)
Avfall –v/slutt 3 2 1 2 2 2 2 (2)
Kjemivurdering 3 1* 1* 2* 2* 2 1 (2)
Totalvurdering 3 1 1 1 1 2 1 (1)
Kommentar 1) 1) 2) 3) 3) 4) 5)

Kommentarer
1) Vinyl eller linoleum? Dette er kontroversielt. Andre tar utgangspunkt i livsløpsforhold inkl vedlikeholdsproblemer med forurensning og økonomiske forhold. Da kommer vinyl best ut
(Paulsen J (1999):LCA på golvmateriell - fallstudier med särskild hänsyn til användningsfasen. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. (ISB 91-7170-462-0).
Paulsen J (2001):Life cycle assessment for Building products. Thesis. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (ISBN 91-7283-098-0.))

2) Her kommer vurdering av nødvendig overflatebehandling og vedlikehold av denne inn med usikkerhet
3) Som 2):PVC, lakk??
4)Teppegulv krever omfattende og kostbart renhold
5)Gummigulv er ikke vurdert av FOLKSAM. I parentes Inneklima.com’s vurdering.

A
Plater
Situasjon Gips Sement Kryssfiner Spon Hard
Trefiber
Porøs
Trefiber
Annet
Naturresurs 1 1 1 1 1 1
Arb.miljø v/
produksjon
1 1 2 2 2 1
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1 2
Bruksperioden 1 1 1 1 1 1
Avfall
Byggespill
1 2 2 2 2 2
Avfall.slutt 2 2 2 1*-2 2 2
Kjemivurdering 1 1 2 2 2 1
Totalvurdering 1 1 1 1 1 1
Kommentar 7) 8)

Kommentar:
7) Sårbar for støt og fukt, avhengig av overflatebehandling. Anbefales IKKE i våtrom.
8) *Gjelder de beste kvaliteter

Isolasjonsmateriale
Situasjon Glassfiber Steinull Celluplast
extrudert
Celluplast
ekspansdert
Cellulose
returpapir
Annet
Naturresurs 1 1 3 3 1
Arb.miljø v/
produksjon
1 1 3 3 2
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1
Bruksperioden 1 1 1 1 1
Avfall
byggespill
1 1 2 2 1
Avfall slutt 2 2 2 2 2
Kjemivurdert 2 2 3 1 1
Totalvurdering 1 1 3 2 1
Kommentar 9) 9)
Kommentar:
9) Krever overflatebehandling/ innkapslingt

Innendørs maling
Situasjon Lateks
polymer
Lateks
akrylat
Emulsjon
eggolje
Emulsjon
annet
Limfarge Annet
Naturresurs 3 3 1 1 1
Arb,miljø v/
produksjon
2 2 2 2 1
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1
Bruksperioden 1 1 1 1 1
Avfall
byggespill
2 2 2 2 2
Avfall slutt 2 2 2 2 2
Kjemivurdert 2 2 1 2 1
Totalvurdering 2 2 2 2 1
Kommentar 11) 11) 11) 11) 11)
Kommentar:
11) Avhengig av underlag, utlufting mm

Fugemasse
Situasjon Polyuretan Akrylat Silikon Brannfuge Fugeskom Malerfug Annet
Naturresurs 3 3 3 3 3 3
Arb,miljø v/
produksjon
2 2 2 2 2 2
Arb.miljø v/
bygging
3 2 2 2 3 2
Bruksperioden 1 1 1 1 1 1
Avfall
byggespill
Avfall slutt 3 3 2 3 2 3
Kjemivurdert 3 2 3 3 2 2
Totalvurdering 3 2 2 3 3 2
Kommentar


se Gulvbelegg - resultat av kvalifiserte avveininger, og se: Gulvbelegg i skoler og barnehager

Nyttige lenker
Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har i samarbeid med myndighetene, Huseiernes Landsforbund m.fl.gått sammen om en nettside med mye verdifull informasjon som du finner på okbygg.no. Her finnes mange nyttige lenker.
En annen interessant nettside er Fyrtårnet i Kristiansand kommune.


Spørsmål om trefiberplater MDF.

"Vi skal pusse opp en del rom og lurer på om dere vet noe om bruken av MDF plater når det gjelder avgassing o.l.
Har et barn med astma og et barn med pollenallergi og ønsker ikke å gjøre ting verre for dem."

SVAR.
Det er fint at dere tenker slik, for det er viktig å tenke forebyggende om inneklima spesielt der det er risiko for astma og/eller allergier- se Forebygging av allergi
og Godt innemiljø for barn.
Ved astma er hyperreaktivitet ofte avgjørende, og da kan mange avgassinger virke som irritanter og forverre sykdommen.
MDF står for" Medium Density Fibreboard".
Det er trefiberplater som produseres med spesiell teknikk. Som råstoff til trefiberplater benyttes mye virke fra barskog, men også biprodukter fra lauvtre, sagflis etc.

Alt naturlig tre gir fra seg gasser som kan irritere noen og bidra tilk plager i luftveiene, hodepine og uvelfølelse. Mest avgasser kommer fra gran og furu, og lite fra løvtreved. Tilvirkningsprosessen for platene er slik at det aller meste av avgassing fra selve trematerialet nok har "gjort fra seg", men det kan benyttes diverse tilsetningsstoffer som f.eks. brannbeskyttende og vannavstøtende stoffer.
Under tilvirkningen tilsettes lim som utgjør omtrent 10% av massen. Limet herdes i den videre prosessen. Det kan brukes ulike typer godkjente lim, og dette limet kan nok gi avgassinger hvis platene blir fuktet eller behandles galt. Det dreier seg vanligvis om avgassing av formaldehyd i lave konsentrasjoner, men nok til å forverre astma hos mange. Det er lurt å la platene få lufte seg litt etter at de er pakket ut, før de tas inn og brukes, men utluftingen må skje helt tørt!Avgassingen blir betydelig verre og langvarfige hvis platene blir fuktige. Husk at også plast som brukes i emballasjen, kan avgasse en god del, så kast emballasjen ut med en gang!

Dette kan nok avhenge av detaljer i produksjonsprosessen, og angis i datablad for produktet.
Norsk treteknisk institutt (Treteknisk) kan nok gi opplysninger om det produktet dere tenker på, send e-post til firmapost@treteknisk.no. De har en meget informativ nettside. og en som heter Fokus på tre. (Jeg sender selv dette dit i håp om å få noen kommentarer derfra!)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideByggematerialer. Materialvurdering og materialvalg. Oppussing.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser