DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")

Det har vært gjennomføret noe forskningsprosjekter også i Norge, mest knyttet opp til astma, bl.a. en stor prospektiv undersøkelse av nyfødte og småbarn i Oslo i regi av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa). Alle har vært så ufullstendige at de burde nøye seg med betegnelsen ”forprosjekter” selv om deler av det er solid forskning. Forfatteren til denne kunnskapsbanken har selv vært med i slike ”forprosjekter”, spesielt skal nevnes:

· HILS-prosjektet (Helse og innemiljø i landsomfattende samarbeid), som viste at over 50% av alle barnas boliger hadde for dårlig innemiljø

· Rogalandsforsk-prosjektet som ”viste” sammenheng mellom dårlig innemiljø i skoler og sykdom, plager og – til dels – dårligere prestasjoner

· Bærumsprosjektet som ”viste” sammenheng mellom dårlig inneklima og plager (Tabell 1), samt stor betydning av ”høyt støv” (se svevestøv) og slike plager

· Osloundersøkelsen som ”viste” det samme som i Bærumundersøkelsen, men mer bl.a. av hodepine og særlig i gamle skoler med dårlig luftskifte (Tabell 2)

I de tre sistnevnte ble det gjennomført tiltak som bedret innemiljøet og reduserte plagene.

Hvorfor reservasjoner overfor funnene?

Legg merke til at i teksten overfor er ordet ”viste” satt i gåseøyne. Det er fordi beviskraften ikke er 100%. Ikke i noen av prosjektene har inkludert grundig medisinsk undersøkelse av hvert barn for å finne ut om andre forhold kanb ha vært like viktige for de rapporterte plagene. Ingen av prosjektene har tatt med undersøkelser av spesielle forhold i innemiljøet som kan ha vært avgjørende (for eksempel forekomst av endotoksiner, mykotoksiner, glukaner) eller kartlagt evt sammenheng mellom luftveisinfeksjoner med ulike virus og miljø- og kostfaktorer i infeksjonsperioden. Osv. osv kan det ramses opp mange vilkrige elementer som mangler . De mangler enten fordi man (ennå) ikke har brukbare metoder, fordi det er vanskelig å samle og undersøke tilstrekkelig mange sammenliknbare pasienter og kontrollpersoner, eller fordi ressursene mangler (dvs både kvalifiserte personer som er villig til å satse på dette), og dertil mangler tid og særlig penger.

Tabell 1. Sammenhenger mellom ”høyt støv” og plager i Bærumundersøkelsen (Aas) (n = 815).

Symptom

Forekomst

(uttalt)

p-verdi

Mye forkjølet

63 (11)%

0.001

tett nese/nys

65 (14)%

0.001

rennende nese

41 ( 8)%

0.008

hodepine

51 ( 6)%

0.006

tung i hodet

48 ( 7)%

0.001

konsentrasjonsproblem

54 ( 8)%

0.001

unormal tretthet

58 (13)%

0.003


Tabell 2: Inneklimaplager utløst på skolen i Osloprosjektet (Aas) (n = 171)

Symptomer utløst på skolen

Forekomst i gamle skoler

Forekomst i nye skoler

Hodepine

70,5%

48%

Slimhinneplager

61%

43%

Unormal tretthet

60%

44%

Konsentrasjonsproblem*/

43%

48%

*/70% rapporterte plager av støy fra medelever

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForskningsprosjekter ("Forprosjekt")