DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Uteareallitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

 • Egeland S, Hoff S A (1998): Barns utemiljø. Veileder om offentlige krav og retningslinjer. Kommuneforlaget, Oslo.

  Uteluftlitteratur

  Trafikkforurensninger


  Se også Støvlitteratur
  • Berents T L, Carlssen B (2002):Luftforurensninger og helse. Tidsskr Nor Lægeforen 122: 198-201
   ----
   Luftforurensninger ute ikke lenger dominert av svoveldioksid, men va små partikler, ozon og nitrogenoksider - og dette har sammenheng med respiratoriske og kardiovaskulære sykdommer og dødsfall.(skår 1-2)
  • Carlsen, K-H (1996): Astma og utendørs forurensninger. Allergi i Praksis nr 3 (Skår 2: forenklet fremstilling for leger i praksis).
  • Donaldsson K, Stone V, Clouter A et al (2001): “Ultrafine particles”. Occupational and environmental Medicine 58: 211-16 (skår 1).
  • Donaldsson K, Stone V, Seaton A, MacNee W (2001) Ambient particle inhalation and the cardiovascular system: potential mechanisms Environ Health Perspect 109, Suppl 4: 523-7.
   ---
   Forfatterne understreker betydningennav ultrafine partikler i uteluft og særlig de med mindre enn 100 nm diameter (nanopartikler). De henviser til at slike partikler påvirker makrofagene og fører til calcium influx, og at det sannsynligvis oppter oxidativt stress pga oxidanter fra inflasmmatoriske leukocytter. Det er påvist økning av CRP, fibrinogen og blod viskositet. (Skår 1-2)
  • Devalia J L, Rusznak C, Herdman M J, Trigg C J, Tarraf H, Davies R J (1994): Effect of nitrogen dioxide and sulphur dioxide on airway response of mild asthmatic patients to allergen inhalation. The Lancet; 344: 1668-71. (Skår 2)
  • Dubowsky S D, Wallace L A, Buckley T J (1999): The contribution of traffic to indoor concentrations of polycycløic aromatic hydrocarbons. J Expo Anal Environ Epidemiol 9: 312-21 (Skår 1)
  • Frøsig A, Johnsen C R, Pedersen B V, Taudorf E (1993): Effects of low-level air pollution on asthma and chronic bronchitis in nordic cities. Nordisk seminar- og Arbejdsrapporter 1993:564. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.
  • Newman-Taylor A (1995): Environmental determinants of asthma. The Lancet; 345: 296-8 (Skår 2)
  • Schupp A, Kaaden R, Islam M S et al (1994): Einfluss verkehrsabhängiger Immisionen auf die Empfindlichkeit der Atemwege bei Kindern in Duisburg. Allergologie; 17: 591- 597. (16 referanser, men få viktige). Skår: 1-2. (Konklusjon: I Duisburg som har middels stor trafikkforurensning (37 ug/m3 for NO2 ), var det bare en svak sammenheng mellom trafikkforurensninger og luftveissykdommer, luftveismotstand (pletysmografi) og hyperreaktivitet (kald luft provokasjon) og ingen sammenheng med forekomst av positive hudtester.)
  • Søyseth V, Kongerud J, Haarr D, Strand O, Bolle R, Boe J (1995): Relation of exposure to airway irritants in infancy to prevalence of bronchial hyper-responsiveness in schoolchildren. Lancet; 345: 217- 20 (Skår 1)

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideUteareallitteratur, Uteluftlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
uteluft
uteområdet
litteratur