DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Denne forskriften var opprinnelig ment å fungere som barnas arbeidsmiljølov, men er for upresist formulert til å fungere i juridisk sammenheng
 • Sett i sammenheng med Opplæringsloven, Forskrift om internkontroll og Retningslinjer for et godt inneklima samt veiledninger, kan den imidlertid tjene sin hensikt
 • Den legges derfor til grunn for tiltak i kommunene
 • Det er utgitt en Veileder til Forskriften som bør studeres i sammenheng med Forskriften


En grundig gjennomgang av de juridiske sidene av denne forskriften sett sammen med Opplæringsloven m.m. er gitt av den juridiske eksperten i Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) på NFBIB's nettsted: :http://www.innemiljo.net

Forskriften

Her kan du lese Forskriften i pdf-format.

Samtidig bør du studere Veileder til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.(IK-2619)

p> Innledende bestemmelser.

Pgf 1. Formål.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i Pgf 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Pgf 2. Virkeområde.

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

 1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
  1. virksomheten er regelmessig, og
  2. tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  3. antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
 2. grunnskolen
 3. videregående skoler.
Pgf 3. Definisjoner.

I denne forskrift forstås med:

 1. INTERNKONTROLL: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
 2. INTERNKONTROLLSYSTEM: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Forskrift for miljørettet helsevern - Kapittel II

Alminnelige bestemmelser. Pgf 4. Ansvar. Internkontroll.

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes ,og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir i sitt :internkontrollsystem

Pgf 5. Opplysnings- og informasjonsplikt.

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendig for at kommunestyret skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Pgf 6. Krav om godkjenning.

Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. Pgf 2, skal være godkjent av kommunestyret.

Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold av annet regelverk.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.

Virksomhet som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne forskrift, skal ha ny godkjenning innen 31. desember 1998.

Pgf 7. Generelle krav.

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende.

Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Pgf 8. Beliggenhet.

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Forskrift for miljørettet helsevern - Kapittel III

Pgf 9. Utforming og innredning.

Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik it forskriftens formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

Pgf 10. Muligheter for aktivitet og hvile m.v.

Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.

Pgf 11. Måltid.

Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Pgf 12. Psykososiale forhold.

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Pgf 13. Rengjøring og vedlikehold.

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Pgf 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Pgf 15. Førstehjelp.

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor ut utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

Pgf 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold.

Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.

Pgf 17. Smittevern.

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Pgf 18. Røyking.

Det skal ikke røykes i virksomhetenes inneområde.

Pgf l9. Inneklima/luftkvalitet. Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvaliteten.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelse ikke forekommer.

Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Pgf 20. Belysning.

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

Pgf 21. Lydforhold.

Virksomhetens lokaler og tilfredsstillende lydforhold.

Pgf 22. Drikkevann.

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

Pgf 23. Sanitære forhold.

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

Pgf 24. Avfallshåndtering.

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Forskrift for miljørettet helsevern - Kapittel IV

Avsluttende bestemmelser. Pgf 25. Tilsyn.

Kommunestyret fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

Pgf 26. Virkemidler og dispensasjon.

Kommunestyret kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med Pgf 4a-7 til Pgf 4a-10 i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.

Kommunestyret kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskriften.

Pgf 27. Klage.

Lov av lg. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene Pgf 4a-12 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før fylkesmannen fatter vedtak i klagesak skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen.

> Pgf 28. Straff.

Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes i samsvar med lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene Pgf 4a- 1 1 dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Pgf 29. Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift av 29. april 1977 nr. 9 om de hygieniske forhold i bygninger og på områder som nyttes til, eller i forbindelse med, skolegang.

Kjell Aas©
Sist oppdatert (endret lenker) 12. juni 2010)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter
drift og bruk