DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

VOC grenseverdier

Ut fra noen av de nevnte undersøkelser på dyr og mennesker (luktpanel) er det gjort forsøk på å komme frem til vitenskapelig begrunnete grenseverdier for en del VOC. Etter forsøk - eller gjennomgang av relevant litteratur forsøker man å sette en grenseverdi - ofte med en sikkerhetsfaktor på 10 eller 40 (evt mer). I Norge ble det tidligere satt en grenseverdi for TVOC i inneluft, men er nå gått fra dette på grunn av de mange usikkerheter (jfr Folkehelsa (1998): ANBEFALTE FAGLIGE NORMER FOR INNEKLIMA")

I litteratur om dette brukes en del spesielle begreper og forkortelser: Betegnelser

RfC = reference concentration

TLV = Threshold limit values

OEL = Occupational exposure limits

LOAEL = "The Lowest observed adverse effect level" (kan anslåes etter f.eks virkninger på centralnervesystemet (CNS), luktgrense og irritasjon av slimhinnene.

NOAL = No observed adverse effect level

NOEL = No observed effect level

Disse begrepene og forskjellige forslag til referanseverdier og grenseverdier diskuteres fyldig og godt i Nielsen et al 1997.

VOCmåling

For total konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser (TVOC) anbefaler helsedirektoratet tidligere en øvre grenseverdi på 400 microgr/m³, men man har nå frafalt dette og har i Norge ingen bestemt grenseverdi (ref.). Det er i denne sammenhengen imidlertid ikke angitt noe om prøvetakingsmetoder, varighet av prøvesamling eller analysemetoder som er forutsetning for denne grenseverdien.

For å få inntrykk av hvor meget byggematerialer og innredninger betyr for VOC/TVOC i et innemiljø, må man før evt måling fjerne alle andre påviselige kilder. I motsatt fall kan grenseverdien for TVOC overskrides p.g.a. "betydningsløse" og tilfeldige kilder. Eks: I en barnehage ble TVOC funnet langt over grenseverdien. Årsak: like før målingen var det blitt skrellet et stort antall appelsiner (Andersson et al).

På den annen side får man i et nytt bygg inntrykk av emisjon fra byggematerialer bare hvis man stenger av ventilasjonen noen timer, f.eks over natten. Eksempel: Ved rehabilitering av Tranberg skole i prosjektet: "Innemiljø i skolebygg" ble det lagt vekt på bruk av byggematerialer med lav emisjon. I tråd med dette fant man ved måling etter ferdigstillelsen en TVOC på godt under grenseverdien - mens ventilasjonsanlegget var i drift. Etter nattestengning av anlegget målte man imidlertid en TVOC på over 4000 microgr/m³.

Ved undersøkelse av TVOC/VOC med henblikk på oppholdsrommets avgasninger må alt av hobbymaterialer, rengjøringsmaterialer etc fjernes. I barnehageundersøkelsen til Andersson et al ble dette illustrert: VOC ble undersøkt med og uten sammenheng med at det ble spist 10 appelsiner. Uten appelsinspising var konsentrasjonen av limonen under deteksjonsgrensen, etter spising av appelsiner var konsentrasjonen 1.600 mikrogram/m³ luft!

Det er ønskelig å gjennomføre undersøkelser av støvbundne kjemiske stoffer samtidig med analyser av flyktige organiske forbindelser. Mange kjemiske stoffer absorberes mer eller mindre fast til forskjellige typer støvpartikler, og noen av dem vil desorberes ved kontakt med væske i slimhinnene våre. Her kan det oppstå nye kjemiske forbindelser. De kan opptas i organismen, eller de kan bidra til lokal irritasjon og inflammasjon i slimhinnene i tillegg til effekter av de flyktige forbindelsene.

Betydningen av denne totale kjemiske belastningen er ukjent og kaller på forskning. I denne sammenheng må et hvert støvkorn betraktes som et glidefly/"hangglider" eller "paraglider" lastet med kjemi.

Kontinuerlige målinger av VOC med nye metoder har vist at konsentrasjonen av disse varierer betydelig i et gitt innemiljø ( ). Dette vil variere med forurensningskilder og luftevaner. Der vi har funnet 1000 mikrogram/m³ luft som gjennommsnittsverdi gjennom 21 døgn, kan nivået i mange timer av gangen vært f.eks omkring 200 mikrogram/m³ og i lange perioder også omkring 5000 mikrogram/m³.

Aktuelt spørsmål

fra Jarle S.(Forkortet)

  1. Er den grenseverdien som er satt for VOC, fortsatt aktuell? Jeg har hørt at man har gått bort fra den. Avgassing av terpener alene fra nytt trevirke kan gi verdier over den angitte grenseverdien, men er etter det jeg vet, ikke helseskadelig.
  2. Er det noen som er allergiske mot terpener?

Eksperten svarer:

Grenseverdier for TVOC sier lite

De grenseverdier som er angitt for TVOC (400 ug/m3), stammer fra Helsetilsynet og Folkehelsa, og det er ikke sendt ut noen nye grenseverdier. Man har nå gått fra dette på grunn av de mange usikkerheter (jfr Folkehelsa (1998): ANBEFALTE FAGLIGE NORMER FOR INNEKLIMA") Men OBS! de har alltid vært ledsaget av atskillige reservasjoner på samme måte som du vil finne mange reservasjoner i om dette i Inneklima.com. (se VOC grenseverdier, se Flyktige organiske komponenter, se Kilder til vanlige gasser (VOC)).

Der vil du se at TVOC kan komme høyt over grenseverdien f.eks. bare ved skrelling av noen appelsiner!

Avgassing fra trevirke (spes. nåletrær)

Avgassing av terpener fra (særlig ferskt) trevirke kan være en kilde til høy TVOC, og særlig når byggevirksomheten er så høy at det brukes trevirke som er lite lagret, og folk flytter inn uten tilstrekkelig utbaking.

(Lagringen burde også være mer "utluftningsvennlig" - noe som kanskje Treteknisk institutt kan bidra til?).

Terpener kan forverre astma og irritable neser.

Vi vet altfor lite om helsevirkningen av forskjellige VOC (se VOCs helseeffekter). Forskning av dette er altfor ressurskrevende. Vi vet også for lite om virkningene av henholdsvis kjemiske agens som fri (flyktig) gass og kjemiske agens som fraktes i og på svevestøv.

Vi vet dog at mange gasser, deriblant terpener, kan virke som irritanter ved hyperreaktivitet (for eksempel ved astma).Dette er ikke allergi, men en annen, vanlig og viktig form for overfølsomhet.

Dose/respons - forhold er imidlertid ikke kjent. Virkningen på bl.a. astma kan også kanskje skyldes kombinasjon av terpener og formaldehyd som avgasses sammen fra trevirket. Virkningene avhenger jo også av den enkeltes toleranseterskel. Hos noen med særlig lav toleranseterskel kan avgassingen av terpener fra et friskt juletre inne være nok.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVOC grenseverdier

 

AKTUELLE KATEGORIER :
flyktige organiske forbindelser