DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ventilasjonsanlegg/drift:

Det skal foreligge en grundig driftsmanual og driftsansvarlig skal ha opplæring!

Av hensyn til energiøkonomisering blir mange ventilasjonsanlegg avstengt etter arbeidstid og i ferier. Dette kan være galt! Det kan føre til bedre vekstbetingelser for mikroorganismer i støv som sedimenterer inne i kanalsystemet, og det kan gi en økt mengde forurensninger ved oppstart av systemet om morgenen/ukestart etc.

Det er noe uenighet om betydningen av dette, men f.eks. ventilasjonsprofessor Sten Olav Hanssen ved NTH påpeker at det er mange farer ved slik avstengning.

Arbeidstilsynets veileder uttrykker klart og tydelig at driftstans ikke skal skje hvis det fører til plager hos brukerne (Arbeidstilsynet (1991): Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning (best nr 444 - s 21.)

Nye og nyoppussede bygg må ha helkontinuerlig ventilasjon med høyest mulig hastighet i minst ett år!

Luftmengder

Hvilke krav som skal stilles til luftskifte/luftmengde i klasserom vekker stadig diskusjon. Det er uenighet blant VVS-eksperter og rådgivende ingeniører, også hva angår de krav som er kommet i de nye byggforskrifter.

 • Personbelastningen :
  minst 7 liter pr sekund og person (7 l/s person)
 • Forurensninger fra bygg, interiør, installasjoner:
  0,7 - 2,0 liter pr m² brutto gulvaral
 • Aktiviteter, arbeid, kjøkken, bad og våtrom, toalett, hobby, andre prosesser: (3 l /s m²)
 • Forurensende prosesser bør innkapsles eller lukkes i spesialrum og forsynes med eget avtrekk

I skoler forutsettes det at hver person disponerer minst 2 m² netto gulvareal. I de nye byggforskriftene stilles det krav om høyere luftmengder som kompensasjon for kjemiske forurensninger fra byggmaterialer og innredninger etc (2 L / s m²) og for forurensninger fra aktiviteter (3 L /s m²). Her er det brutto gulvareal som skal være med i beregningen. Man kan klare seg med mindre ved å redusere slike belastninger av forurensninger på innemiljøet.

Statens Helsetilsyn angir at den maksimale kardbondioksidkonsentrasjonen i oppholdssonene i undervisningslokaler ikke skal overstige 1800 mg/m³ (1000 ppm). For ytterligere funksjonskrav til inneklima se Helsetilsynets veileder for inneklima , nr 4/95.

I spesielle tilfeller/rom vil dimensjonerende luftmengde bli gitt av andre forhold som f.eks. forurensninger, varmebelastning og punktbelastning. Her vil avtrekksmengden bli bestemmende for friskluftmengden i f.eks. fysikk-, kjemi- og formingsrom samt svømmehaller.

Med unntak av gymnastikksaler og svømmehaller skal ventilasjonsanleggene ikke ha noen varmefunksjon. Luftbårne varmeanlegg må ikke bygges inn i skolebygg. Varme- og ventilasjonsanlegg skal være separate anlegg.

I kommunale skoler/oppvekstsentre må hovedløsningen være basert på balansert ventilasjon med muligheter for varmegjenvinning fra avtrekksluften. For spesielt forurensede rom og enkelte spesialrom vil mekanisk avtrekksventilasjon være løsningen.

Areal og bruksoppdeling

I dag bygges skolene ofte som såkalte oppvekstsentre og kan inneholde følgende:

 • barnehage
 • 6-års tilbud
 • skolefritidsordning
 • grunnskole/ungdomsskole klassetrinn 1-9
 • gymnastikksal/aula
 • administrasjon, personalrom, kontorer
 • svømmehall/bydelshus/kafé e.l.
 • helsestasjon

Noen lokaler utleies eller anvendes også på kveldstid. Tiden når de forskjellige arealer benyttes vil være forskjellig. Ventilasjonsanlegget må derfor ha en fleksibilitet slik at det kan tilpasses den variable bruk og oppdeling. "Det må unngås å ventilere 5000 m² når behovet er 50 m²".

Systemoppdeling

Mange skolebygg og andre offentlig bygg benyttes maksimalt og inneholder mange aktiviteter. Det er god utnyttelse av bygget og den investerte kapital.

Det er imidlertid meget uheldig med hensyn til drifts- og energiutgifter at mange skoler og offentlige bygg er utstyrt med store ventilasjonsanlegg som er bygd for å betjene alle areal av bygget samtidig. I praksis vil dette ofte bety at man unødvendig må ha et stort ventilasjonsanlegg i gang for å kunne ventilere noen få rom.

hus

Derfor må ventilasjonsanlegg i slike bygg deles opp i flere systemer som kan delventilere utvalgte arealer. Oppdeling skjer da naturlig i de bruksdeler/arealer med mest mulig lik brukstid. Oppdeling må også foretas p.g.a. at ventilasjonsaggregat og kanalnett ofte blir for store i omfang. Oppdeling i mange små aggregat er sterkt kostnadskrevende investeringsmessig. Derfor må man foreta en energiøkonomisk vurdering og konsekvensanalyse før beslutning fattes om og evt. hvordan oppdelingen skal gjøres. Aktuelle oppdelingsområder

Andre forhold av betydning for inneklima og luftkvalitet

Vinduslufting

Uansett ventilasjonssystem skal det i alle arbeidslokaler, klasse- og oppholdsrom være anledning til god vinduslufting i tillegg til ventilasjonssystemet (spesielt i friminutter).

(se: Arbeidstilsynet (1991: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning (best nr 444)- s 21.)

Dør

Ofte er det en fordel å skape gjennomtrekk i noen få minutter gjennom å ha både vinduer og dører åpne. Da skjer luftskiftet raskt og effektivt.

Belastninger fra bygg- og innredningsmaterialer kan styres ved valg av materialer og prosedyrer gjennom bygge- og rehabiliteringsperioder.

Belastninger fra bruksgjenstander og aktiviteter kan delvis styres gjennom tilrettelegging og regler for bruk av (godt ventilerte) garderober, begrensning av kjemikaliebruk, henvisning av forurensende aktiviteter til spesielle fagrom med særlig tilrettelagt ventilasjon (avsug), elevenes egen aktive medvirkning etc.

Luftinntak

Luftinntak skal plasseres fortrinnsvis mot nord og slik at man best mulig unngår inntak av forurensninger (høyt oppe, ikke ved snu- eller parkeringsplass), og slik at gitre og filtre ikke nedises under ugunstige værforhold.

Luftkvalitet

Inntaksluften skal ikke forurenses av/tilblandes avkastluft.

Lufthastigheter (trekk).

Lufthastigheten i oppholdssonen skal ikke overstige 0,12 m/sek unntatt på særlig varme dager (> 24 ° C). Ved høy sommertemperatur vil mange foretrekke 0,25 m/sek.

Luftfuktighet

Relativ luftfuktighet bør fortrinnsvis ligge mellom 20 - 40 % ved den temperatur som er aktuell i rommet (unntatt evt musikkrom med instrumenter som trenger høyere luftfuktighet). Befuktning frarådes generelt.

Støvfiltrering

Krav til filter må stilles i forhold til uteluftens innhold av partikler. Minimum krav er EU7-filter i luftinntak. Det bør være høyere filterklasser etter aggregat og før kanalsystemet .

Uteluften ved Bærumskolene er tidvis betydelig forurenset av partikler (fra Oslo, nærliggende trafikk etc). Det er målt meget høye konsentrasjoner av partikler i størrelsesorden 0,1 - 0,5 m: (mikrometer), og slike partikler dominerer romluften i mange klasserom (målt i november).

Filtervalg bør derfor gjøres ut fra denne situasjonen og ut fra erkjennelse at støvmengde både som svevestøv i luften og støvdepoter ikke bare er avhengig av renholdet, men også av ventilasjonsforhold. I tillegg har ventilasjonen betydning for hvor mye kjemiske forurensninger som er til stede og kan bindes til og transporteres med svevestøvet (fig 1). Filtervalg og anleggets kapasitet samt driftsrutiner må sees under ett.

Støy/ akustikk

Lydnivået fra tekniske installasjoner (inkl ventilasjonsanlegg) skal ikke overstige 32 dB. Kanalsystemet skal ikke gi lydoverføring mellom rommene, jfr byggforskriftene.

Driftsforhold

Det må foreligge detaljerte manualer for drift og vedlikehold, og gjennomføres opplæring av driftsansvarlig person samt sikres adekvate service-avtaler. Det forutsettes "rent bygg" praksis ved nyinstallasjoner og rehabilitering. Anleggene bør ikke stenges helt av unntatt ved service. Eldre anlegg må vurderes mht behov for kanalrengjøring.

Kravspesifikasjoner og kontroll

Kravspesifikasjoner bør romme spesifikasjon av funksjon, ikke bare beregnede luftmengder. Kvaliteten skal være lett etterprøvbare med metoder og måleinstrumenter som er lett tilgjengelig for feltbruk. Til dette hører måling av lufttemperatur i forskjellige nivåer, lufthastigheter og luftkvalitet og CO2 under standardiserte betingelser.

Forskrifter for barnehager og skoler

som trådte i kraft 1. januar 1996, stiller krav om et forskriftsmessig godt inneklima. Det kreves at alle skoler og barnehager skal ha brakt dette i orden med ny godkjenning innen utgangen av 1999. Kommunestyret kan gi dispensasjon i særtilfeller, men (ifølge Sosialdepartementet) bare dispensasjon av kort varighet og forutsatt at det foreligger et konkret rehabiliteringsprogram.

I forbindelse med prosjektet "Miljørenhold i Bærum skolene" ble det funnet utilfredsstillende ventilasjonsforhold i større eller mindre grad i alle de 10 skoler som ble undersøkt i forhold til retningslinjer fra Statens Helsetilsyn. Dette tilsvarer stort sett funnene ved undersøkelser av skolers inneklima på landsbasis. En landsomfattende undersøkelse av Barneombudet og Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) bekreftet at flertallet av kommunene var i betydelig etterskudd i forhold til forskriftene.

Lokale myndigheter

 • Kommunale bygningsmyndigheter skal påse at bestemmelsene i bygningsloven med tilhørende forskrifter blir oppfylt.
 • Kommunale helsemyndigheter skal påse at bestemmelsene i henhold til kommunehelseloven blir oppfylt med hensyn til miljøkrav spesielt med tanke på barna. Konferer bl.a. kap 4 a om miljørettet helsevern og "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." hvor de kommunale helsemyndigheter er tillagt godkjennelsesplikt for denne type bygninger/lokaler.
 • Kommunale helsemyndigheter har for øvrig ansvaret for å føre tilsyn med helse og hygieniske forhold i skole- og barnehagebygg.
 • Arbeidstilsynet skal i forbindelse med byggesaker ivareta bestemmelsene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Arbeidstilsynets ansvar er å ivareta arbeidstakernes arbeidsmiljø.
 • Både helsemyndighetene og Arbeidstilsynet har anledning til å gripe inn i eksisterende skole- og barnehagebygg og stille krav til inneklima med hjemmel i de respektive lover og forskrifter.

Byggeforskriftene kommer derimot bare til anvendelse ved nybygg, tilbygg eller bygningsmessige endringer som krever byggeanmeldelse

Ventilasjonsanlegg skal byggemeldes til rett etat i kommunen og det regionale Arbeidstilsyn. Det er utarbeidet felles blankett for søknad om byggetillatelse og for søknad til Arbeidstilsynet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVentilasjon drift og forhold

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ventilasjon