DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Graf

David Wyon har gjennomført en rekke kontrollerte forsøk på frivillige der forskjellige aktiviteter har foregått under varierende temperaturforhold.De observasjoner som er gjort, er (forenklet) illustrert i denne figuren. Den illustrerer forholdene for voksne med lett rørlig arbeid i sommerklær eller stillesittende arbeid i vinterklær. Figuren gjelder uansett luftfuktighet opp til oppunder 30°C og lufthastighet mindre enn 0,2 m/s.


Operativ temperatur er en betegnelse som brukes som mål for menneskers opplevde temperatur. Den beregnes som middelverdien av luftens temperatur og strålingstemperaturen fra omgivelsene. Det er den operative temperatur som gjelder når det hevdes at optimal innetemperatur skal være mellom 20 og 23°C!

Det forutsetter at det ikke er verken særlig kalde eller særlig varme strålingskilder nær personene.

Eksempel: Om lufttemperaturen er 20°C, men du står inntil et stort vindu eller en kald vegg som bare har en overflatetemperatur på 10°C, så opplever du en operativ temperatur på (20+10)°C:2 = 15°C på den siden som vender mot vinduet eller veggen.

Om en elev på skolen sitter inntil et varmeapparat med overflatetemperatur på 50oC, opplever eleven en operativ temperatur(20+50)°C : 2 = 35°C.

Lav temperatur, kald stråling og trekk kan bidra til ledd- og muskelsmerter og nedsatt muskelfunksjon og bevegelighet. Lav temperatur og høy temperatur kan virke negativt på prestasjons- og arbeidsevne samt arbeidsuhell. For høy temperatur bidrar til uvellfølelse, tretthet, dårlig konsentrasjon og redusert læring.

Foruten personene selv som fungerer som moderate varmekilder i tillegg til varmeapparatene ellers, kan datamaskiner etc gi fra seg mye varme. Derfor må det være mulig å regulere ned varmeapparatene (istedenfor å ventilere bort overskuddsvarmen).

Stor temperaturforskjell mellom f.eks. hode og føtter er plagsomt og skal unngåes. Temperaturgradienten skal ikke overstige 3° C. Det oppstår ofte der det er gulvkaldt. Temperaturen på gulvet skal ikke være lavere enn 19°, helst 20° C.

Ikke sjelden blir temperaturgradienten betydelig mellom forskjellige kroppsdeler fordi strålevarme fra et varmeapparat helt inntil sitteplassen gir mye varme nedentil mens kaldras fra et vindu i nærheten gir avkjøling av nakke eller skuldre.

All betydelig strålevarme skal også unngåes. Det er en vanlig årsak til bl.a. hodepine. Temperaturforskjell på varme og kalde flater i et rom skal være mindre enn 10° C.

I skoler og barnehager og barnas arbeidsrom hjemme er manglende solavskjerming til stor plage, ofte med hodepine som resultat.

Bekledning og aktivitetsnivå kan være avgjørende, derfor er det viktig at temperaturen tilpasses aktivitetsnivået i rommet, og at bekledningen tilpasses temperaturen. Her kan det være stor forskjell på barn og voksne. Barna er mest aktive og har det best i relativt lav romtemperatur inntil de roer seg ned. Det lar seg ikke gjøre å endre lufttemperaturen i takt med endringer av aktivitetsnivået. Dette kan best reguleres med bekledningen både hos de voksne og barna.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOperativ temperatur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
temperatur