DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

TEMPERATUR

 • Temperaturforhold er viktige for menneskers helse, trivsel og funksjon
 • Dette er også viktig for evt vekst av mikroorganismer og husstøvmidd m.m. som kan bidra til allergi, astma og inneklimasyke

 • Temperaturen er viktig for graden av emisjon av kjemiske stoffer (gasser) fra forskjellige kilder, og kan bidra til inneklimasyke

 • Alt tatt i betraktning anbefales en operativ innetemperatur på ca. 19-22° C, men noe lavere ved høy fysisk aktivitet

 • Både for høy og for lav innetemperatur kan bidra til dårligere helse, dårlig trivsel og nedsatt arbeidsevne.

 • Strålevarme eller -kulde og trekk bør unngås. Det kan bidra til hodepine, muskelstramninger og "gikt"

 • Ved individuelle opplevelser av en bestemt innetemperatur bør hver person tilpasse seg med bruk av hensiktsmessig bekledning


(c)

Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opp til 20%) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er. Vi er forskjellige i hva vi oppfatter som komforttemperatur (Det samme gjelder relativ luftfuktighet). Den lufttemperaturen som oppleves som god, er avhengig av mange faktorer i det termiske miljø.

De viktigste problemområdene:

 • Feilinnstilt varmekilde eller termostat
 • Manglende hensyn til brukernes helse, trivsel og funksjon ved energisparing (feilslått ENØK).
 • Feilplassert varmekilde (evt takvarme)

 • For trege oppvarmingssystemer
 • Sterk solinnstråling eller annen varmestråling
 • Kaldras
 • Trekk fra vinduer, ventilasjonsanlegg
 • Uhensiktsmessig bekledning

Konsekvenser av for lav og for høy temperatur


Temperaturen inne virker på mange forhold: trivsel, komfort, arbeidslyst og -evne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker. Den er også viktig for vekst av mikrober og muggsopper og for formeringen av bl.a. husstøvmidd. Når alle forhold vurderes samlet, kan man fastslå at den optimale innetemperatur på dagtid er 19 -22°C (NB operativ temperatur - se senere!). David Wyon i Sverige har studert mange sider av dette.
Etter en rekke undersøkelser av sammenhenger mellom temperatur og arbeidsytelser mm har han lagd et diagram som illustrerer dette. Her finner du en lett omarbeidet utgave av diagrammet hans (se "Temperaturlitteratur".:

Figuren viser at både muskulær og intellektuell arbeidsevne synker ved for lav og for høy temperatur, mens ulykkesfrekvensen øker.

Andre studier har vist at ujevn varme- eller kuldestråling ofte gir hodepine, muskelstramninger og giktsmerter.
Dette skjer f.eks. ved manglende solavskjerming av arbeidsplasser, kulde fra yttervegg eller kaldras fra vindu.

Høy temperatur gir bedre vekstbetingelser for husstøvmidd som er viktig for allergisk astma.
Ved samtidig høy luftfuktighet eller fukt i materialer gir høy temperatur gode vekstbetingelser for muggsopper. De er viktige for allergisk astma, men kanskje enda viktigere ved utvikling av inneklimasyke på grunn av produksjojn av helseskadelige mykotoksiner og glukaner.
Høy temperatur fører også til at det kan bli mer kjemiske forurensninger i inneluft og på svevestøv , evt med helseplager på grunn av det.

For høy innetemperatur er dårlig ENØK og ENØK og HENØK


Aktuelt spørsmål

Jeg er ansatt på et kontor hvor vi tilsammen er 4 ansatte.Her finnes ikke ventilasjon - utover det å sette opp vinduene. Vi holder til i 2.etg. i en gammel bygning hvor det er skråtak, slik at takhøyden ikke er "normal" på hele kontoret. Mitt og de andres probl er varmen på kontorene sommerstid. Når vi kommer på jobb om morgenen kam det være 29gr. Vi setter da opp vinduene, men utover dagen så blir det mellom 26 og 29 grader igjen. Dette medfører hodepine, slapphet og liten arbeidslyst. Vi prøver å fortelle dette til vår sjef (som også er huseier), men får "orakelsvaret" "sånn har det vært i 35 år og han har klart seg" eller at"det er bare noen få dager i året". Det jeg gjerne vil vite er om det er en grense for hvor varmt det kan være på en arbeidsplass som vår?

SVAR
Arbeidsdirektoratet anbefaler temperatur under 23 grader Celsius i kontormiljøer, men dette er ikke lovfestet. Det er vist ved en rekke undersøkelser at for høy innetemperatur som du beskriver, ofte gir hodepine og andre plager.
Det er gjennomført solid forskning på dette, se dokumentet TEMPERATUR. Der vil du se at så høy innetemperatur som dere opplever, også¨går ut over arbeidsevnen og - kvalitetet. Forskning viser bl.a. at tp på det nivået reduserer arbeideshastigheten, øker antall feil både fysisk (feks skrivefeil) og mentalt (regnefeil, beslutningsprosesser etc), hukommelse og konsentrasjonsevne. En sjef som godtar slikt bør tenke seg om, for det er jo ikke bare hensynsløst overfor personalet, men også dårlig økonomi. Stå på!

Kalde klasserom. Er det lovlig?

Vi har to skolebarn med astma. På skolen er det nå 14 – 15 grader i klasserommet de første timene, og i løpet av dagen kommer temperaturen neppe opp til mer enn 17-18 grader. De sitter med fulle klær inne, men fryser likevel.
Kan dette være lovlig? Vi har hært at det skal finnes en arbeidsmiljølov også for skolebarn. Hva sier den om dette?

SVAR:
Mange har dette problemet med for kalde klasserom i disse dager (se AKTUELT i www.innemiljo.net). Til andre tider er det altfor varmt i klasserommene. Både for høy og for lav temperatur inne kan gå ut over helse, trivserl og funksjon både for voksne og barn.
Det er ikke fastsatt noen lovhjemlet minimumstemperatur. Lover og forskrifter med veiledninger bruker ord som "tilfredsstillende" og "forsvarlig" osv uten å angi noen øvre og nedre grense for dette i formuleringen av loven.
Ved å lese lover, forskrifter og veiledninger samlet, mener jeg man kan kreve en temperatur over 18oC i klasserom for stillesittende arbeid.

I Opplæringsloven § 9a- 1 heter det nå:
"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring" og i § 9a-2: "Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane".
Her vises til "dei faglege normene", som også siteres i "Veileder til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" fra Statens Helsetilsyn (3-98). Den aktuelle forskriften om temperatur lyder: "Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidvariasjoner." og så heter det i veiledningen: "Normer: - operativ temperatur 19 - 26o C, - gulvtemperatur 19 - 26oC, - vertikal temperaturgradient: ikke over 3oC pr høydemeter".

Med de tillegg som Stortinget ga til Opplæringsloven i november 2002, fungerer denne som en arbeidsmiljølov for skolebarn. Vårt problem akkurat i dag er at de nye tilføyelsene til opplæringsloven ikke trer i kraft før 1. 4, 2003, men tankegangen i den styrker jo tolkninger av "Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager, skoler m.v."
Forskrift om miljørettet helsevern skulle fungere som en arbeidsmiljølov for barna, men er for upresis formulert. Forskriftens § 19 sier at "Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner."
Statens helsetilsyn har laget en veiledning til forskriften (Veiledningsserien nr. 3-98). Her har man tatt inn de faglige normene for inneklima, som anbefaler – en operativ temperatur på 19 - 26o C, - gulvtemperatur på 19 - 26oC, - vertikal temperaturgradient: ikke over 3oC pr høydemeter" .
Selv om disse normene ikke er bindende, vil de likevel normalt måtte gis stor vekt. Disse anbefalningene er nemlig blitt til ut fra hva forskningen vet om hvilken virkning inneklimaet, her temperaturen, har på elevenes helse, trivsel og læring.
Dersom skolen ikke oppfyller disse normene, må skolen kunne godtgjøre at dette ikke vil ha noen negativ effekt på elevenes trivsel, helse og læring - og det er ikke mulig!

Temperaturer under 19oC for stillesittende arbeid er ikke tilfredsstillende, og enda lavere temperatur er ikke forsvarlig etter vanlig skjønn. Voksne arbeidstakere skal heller ikke godta dette (hva med lærerne?).
Den eneste løsningen for skolen er å sørge for akseptable temperaturforhold i de klasserommene som brukes til stillesittende arbeid.
Med Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" i hånd bør foreldre rettsmessig kreve at innetemperaturen i klasserom holdes på minst 19oC.

Dette er i samsvar med budskapet i en bok av juristen Johan Sverre Rivertz: ” Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler”. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1999. (Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/1999.).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTemperatur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
temperatur