DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Påvisning og fjerning av muggsopp

Vekst av muggsopper på flater kan først vise seg som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Ved slik misfarging av tapet eller på maling på glassfiber etc kan det finnes muggsoppvekst i limet på baksiden. Etter hvert kan det komme synlig vekst av mycel og sporer. Vanlig er grå eller sorte ujevne flekker (Cladosporium, Stachybotrys m.fl.).

Luktesans og syn
Det aller enkleste og billigste er å bruke luktesansen. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted inne.
Lukten viser at det er gasser (MVOC= "Microbial Volatile Organic Compounds)) fra muggsopper i luften og kanskje sporer i svevestøvet. Kontroller først at det ikke er noe så enkelt som mugg i brødboksen eller i andre lagervarer.
Lukt fra muggsopper kommer vanligvis fra muggsopper i vekst og i liten grad fra hvilende muggsoppkolonier (når materialet er tørt).

Ved grundig inspeksjon i bla. kjellerboder og/eller krypkjeller, fuktutsatte områder, på og bak listverk i dårlig ventilerte rom, og der det evt lukter muggsopp, kan du se vekst av muggsopp som grått, svart, grønt belegg eller som annen misfarging (se fotoet).
Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Mange kaller alt dette for svartsopp , og altfor mange tror at svartsopper uskyldige og uten skadelig virkninger. Det er helt galt! Innenfor denne gruppen finnes et stort antall slekter med 10-30 arter i hver slekt. Mange av dem produserer mykotoksiner og noen gir allergi.

Luftprøver
Ved spørsmål om vekst av muggsopper inne tar noen firmaer luftprøver og analyserer disse med henblikk på forekomst av typiske MVOC. Økt forekomst av slike MVOC styrker mistanke om muggsoppvekst, men er ikke entydige. Tilsvarende VOC kan skyldes andre kilder. Undersøkelsene må derfor vanligvis følges opp med mer direkte påvisning. NB! Slike MVOC er nyttig som indikator for sannsynlig vekst av muggsopper, men det er ikke vist noen helseskade av dem i de (vanligvis) lave konsentrasjoner som er funnet!

Sporer i luften kan påvises på flere måter. Tidligere var det vanlig at det ble satt ut skåler med et spesielt dyrkningsmedium for muggsopper slik at svevestøv i rommet kunne synke ned på overflaten i et bestemt tidsrom (vanligvis 10 minutter). Så ble dette dyrket frem slik at det kom synlige kolonier av muggsoppene i løpet av noen dager, og koloniene ble så tellet og muggsoppene analysert av eksperter. Denne metoden er grov og ikke særlig pålitelig, så den brukes lite.

Muggsoppvekst på dyrkningsskål som viser rikelig vekst av flere arter

Nå foretrekker analyselaboratoriene at det tas støvprøver for undersøkelse. For dette formålet kan det brukes små skåler med egnet vekstmedium. De trykkes mot støvflatenog dekkes uiddelbart med tett lokk. Det kan også brukes spesiell "tape".

Det kan tas luftprøver som samler opp muggsoppsporene slik at de kan dyrkes og analyseres videre (av eksperter!). Ulike prøver gir anledning til å analysere/telle henholdsvis bare levedyktige sporer og totalantall levende og døde sporer. Instrumenter for dette føres av spesialfirmaer.
Antallet kolonier omregnes til antall sporer (fragmenter) pr m³ luft og angis som cfu/m³. Funnene i inneluft sammenliknes med funnene i uteluft. For Aspergillus og Penicillium i inneluft regnes 50 cfu/m3 som øvre grense.

Materialprøver og støvprøver
Prøver kan også tas direkte fra muggsoppenes vekststeder. De kan da mikroskoperes direkte eller dyrkes opp for videre studier. Dette er å foretrekke. Analyselaboratoriene gir veiledning og sender evt. egnet utstyr. Du kan bl.a. få tilsendt spesielt limpapir ("tape") som du kan legge på støvete overflater og overføre til et prøveark som så sendes til laboratoriet.

Påvises det vekst av muggsopper noe sted innendørs, er det bevis nok det skal ikke forekomme!

Det kan forekomme skjult vekst av muggsopper bak panelet i vegger og under gulvbelegg uten at det kommer unormale mengder av sporer i inneluften. Vanligvis kjennes det da lukt av mugg (for mange menneskers luktesans er mer følsomme enn mange måleinstrumenter), og da kan det ofte (kanskje ikke alltid) påvises spesielle gasser (MVOC) i inneluften som tyder på muggsoppvekst.

Mykotoksiner og glukaner
Dessverre er det bare i spesiell forskning at det er mulig å måle typer og mengder av mykotoksiner og glukaner. Det er omstendelige og kostbare teknikker. I dagligdags problematikk er slike analyser ikke mulig å få gjennomført her i Norge.
Arbejdsmiljøinstitutet i København kan utføre analyser med henblikk på endotoksiner etter avtale (og betaling) - tlf 45 - 39 16 52 00)


Eduard & Heedericj (1998): Methods for quantitative assessment of airborne levels of noninfectious microorganismsm in highly contaminated work environments. Am Ind Hyg Assoc J 59:113-127.

Muggsopphunder
Hunder kan læres opp til å snuse opp spesielle lukter, og slik er det også for muggsopper. I noen land, bl.a. i Finnland og Sverige ("mögelhund" )er slike hunder brukt til å finne skjulte vekststeder for muggsopp. De er ikke helt pålitelige for de kan i noen (få?)tilfeller også markere for fuktskadet treverk uten at det finnes muggsopper (se referansen nedenfor). Det har de til felles med kjemisk påvisning av MVOC som tilskrives muggsopper, men som heller ikke er helt spesifikke.
Referanse: Kauhanen E, Harri M, Nevalainen A, Nevalainen T. (2002): Validity of detection of microbial growth in buildings by trained dogs. Environ Int. 28(3):153-7.
I Norge er det visstnok ingen slike hunder som er tilgjengelig for publikum.


Måleinstanser

I Norge er det laboratorier med ekspertise på muggsoppvekst: Lengst tradisjoner her har
Mycoteam
I Telemark har vi Telelab
I midtnorge har vi Thelma
I Nordnorge: Molab

Flere tilbud:
Etter hvert er det kommet mange som tilbyr sine tjenester med undersøkelser av inneklima og analyser mht muggsoppvekst. Vi kan regne med at det vil etableres flere tilbud også i nær fremtid.
Her følger flere adresser:
Det svenske firmaet Pegasuslab etablert i Norge.
Labforum.no landsdekkende laboratoriekjede som bl.a. tilbyr analyse av inneklima.
Analysesenteret i Trondheim tilbyr analyse av mugg- og gjærsopp.
Alle disse kan yte tjenester over alt i landet. Tjenestene deres finner du annonsert på de angitte nettsidene.
NB! Denne nettsiden skal formidle informasjon uten å bidra til markedsføring. Det er ikke mulig for redaktøren av denne nettsiden å kjenne til og garantere for laboratorienes kvalifikasjoner. Vi opplyser bare hvor det finnes relevante tilbud.


Forskrifter om fukt og muggsopp

Byggforskriftene (§8-37, 1997):
"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" ---
"Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing".

Helsetilsynets retningslinjer:
"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"
(Statens helsetilsyn IK- 2462 og IK-2489).

Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §19:
"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer". (Sosialdepartementet I-0848B).


Hvordan bli kvitt muggsoppvekst?

  • Muggsoppvekst som helt sikkert bare finnes på overflaten av harde overflater, vaskes bort med 5% oppløsning av Klorin (OBS gjennomtrekkslufting!). Enda bedre er bruk av hydrogenperoksid. Sikkerhetstiltak og bruksanvisning fra leverandør må i alle tilfeller følges nøye.

  • Hvis det er det minste tegn på at muggsoppveksten har berørt materialet i dybden, må alt materiale som er angrepet, fjernes helt slik at man er sikker på at det bare er helt friskt materiale igjen.
    Dette gjelder alle porøse materialer, gipsplater, sponplater m.v.
  • Deretter vaskes overflaten med 5% klorinløsning, hydrogenperoksid e.l.
  • Støvsug grundig (god støvsuger med HEPA-filter) gulv, vegger og alle flater og gjenstander som kan ha tatt imot støv med sporer i rommet og tilstøtende rom, og vask så med 5% klorinløsning, hydrogenperoksid e.l.. Kast støvsugerposen.

  • Den som fjerner muggsoppinfisert materiale, må beskytte seg mot innånding av muggsoppsporer (som øker voldsomt i lufta). Bruk støvmaske!
  • Unngå at det behandlede området blir utsatt for fukt igjen
  • Kontroller noen ganger i året at det ikke er kommet ny vekst av muggsopper.


Vær oppmerksom på at muggsopper som vokser på porøse materialer, meget lett trenger i dybden. Det kan for eksempel se ut som et ganske løst lag av muggsoppen på overflaten av malingen på tapet eller glassfiber, men hvis du skraper i malingen, kan du oppdage at angrepet går helt inn i limet under glassfiberen eller tapetet.
Hvis det samtidig har vært vekst av hussopp, kan muggsopp finne god næring og vekstforhold i hussoppens myceltråder – også dypt inn i mur. Er det muggsoppvekst her, må all soppinfisert mur fjernes helt.

OBS!Under fjerning av muggsoppinfisert materiale kan det virvles opp mye sporer og støv med mykotoksiner og glukaner som kan være helseskadelige. Det er derfor lurt å bruke en enkel vernemaske.
Muggsoppholdig støv, sporer og gasser fra muggsoppene kan spres i hele huset under utførelsen av arbeidet. Hvis slik spredning ikke kan begrenses, er det best at barn og evt helsemessige sårbare personer oppholder seg andre steder. Rom som har vært utsatt for spredning av støvet, bør rengjøres godt før bruk.

Bare bruk av oson eller hydrogenperoksid (oksidering) alene er utilstrekkelig og medfører risiko for at gjenværende støv, drepte sporer, mykotoksiner m.v. kan bli mer helseskadelige .


Nyttige lenker Det amerikanske U.S. Environmental Protection Agency (EPA) legger mye vekt på å forebygge fukt- og muggsoppskader innendørs. For alle som forstår engelsk, anbefales de to følgende lenkene: Mold Guide ("A brief guide to mold, moisture, and your home") moldguide
og
Mold Remediation in Schools and Commercial Buildings remediation
I Norge finnes mye nyttig stoff hos Vannskadekontoret


Presseklipp

Bergens Tidende 1. februar 2003 (journalist Roy Hilmar Svendsen)
Skolen gasset for muggsopp
"Muggsopp. Den må vekk! Derfor ble Finn Langvad fra Universitetet hyret inn av kommunen. For å gasse Alvøen skole ---
--Vi har hatt problemer med inneklimaet i den ene fløyen i fem-seks år. Både lærere og elever har blitt dårlige. I det siste har det vært så fælt at vi har måttet stenge det ene klasserommet, forteller rektor Aase Reed Irgens.
Skolen tok kontakt med amanuensis Finn Langvad ved institutt for mikrobiologi, som tok luftprøver for fjorten dager siden. Han kunne raskt påvise muggsopp i den over 40 år gamle skolefløyen.
Det kommunale eiendomsselskapet, Bergen Bygg og Eiendom reagerte sporenstreks, og bestilte full gassing av de infiserte områdene.
Biologisk krigføring. I går var Langvad tilbake på Alvøen skole, ikledd hansker, hvit kjeledress, gassmaske og hydrogenperoksid på tanken. Klar til biologisk krigføring mot muggsoppen. Eller «fogging», som det kalles på fagspråket."

Vår kommentar:
Slik behandling av et fuktproblem med muggsoppvekst virker høyst tvilsom og særlig i et miljø for barn.
Oksidative prosesser som dette kan riktig nok "ta liver av" en del levedyktige muggsoppsporer i luft og på tilgjengelige flater, men kan sannsynligvis samtidig bidra til at luftforurensninger (svevestøv, non-viable muggsoppsporer, mykotoksiner) blir mer agressive (Les om Oksidanter).
Tiltak mot muggsopper i bygninger bør bygge på helserelatert dokumentasjon, og jeg finner ikke annen litteratur om bruk av oksidanter alene enn slik som peker på risiko. Bruk av hydrogenperoksid er imidlertid utmerket som etterbehandling etter at muggsoppinfisert materiale og støv er fjernet. (KA).
Les artiklen

Presseklipp 2

Adresseavisen 9. november 2002 (journalist Kirsti Husby):
Måtte rømme fra ny leilighet Fikk hodepine og luftveisplager
" --- fem undersøkelser viser at det trolig er muggsopp i huset etter en vannlekkasje som skjedde før innflytting.
les artiklen her

Kommentar
I avisen står det også: Krangler om muggsopp".
Merkelig at det krangles om resultatyer av luftprøver, når det samtidig (som det står i avisen) ble funnet muggsoppdannelse på treverket inne i veggen.
Da er det jo bevist at det er(uakseptabel) vekst av muggsopper!

Dessuten forteller avisen om ubehagelig lukt ("gammel potet") i leiligheten, og det er heller ikke akseptabelt selv om det ikke skulle komme fra muggsopper.


Aktuelt spørsmål

"Vi har fått påvist muggsopp i vegg mellom bad og soverom. Vi har stengt av soverommet. Jeg lurer på om muggsoppsporene kan spre seg i hele huset, eller om de holder seg til de involverte rommene.

Vår datter på vel 1 år har siden vi flyttet inn(for 8 mnd siden) vært mye plaget med forkjølelse og hun puster tungt. Har hele tiden tenkt at dette skyldes falskmandel, men er nå begynt å lure på om det kan ha sammenheng med inneklimaet. Røntgen viste at falskmandelen bare var "lett" forstørret, mens vi opplever at hun er såpass mye "tett" at jeg lurer på om det kan være andre årsaker til dette.

Bør vi skifte ut badet og vegg med muggsopp umiddelbart, eller er det nok at soverommet er avstengt - mens vi avventer svar fra forsikringsselskap (noe vi vet kommer til å ta tid).?"

SVAR
Hvis veksten er inne i veggen uten at sporer kan komme ut i rommet, er det greit. I så fall vil ikke muggsoppveksten ha påvirket barnets helse.

Hvis sporer derimot er kommet inn i soverom eller bad, kan de ha betydning for helsen og da kreves flere tiltak.
I slike tilfeller vil det gjerne være tegn på muggsoppvekst på veggene i bad eller soverom, og/eller det kan lukte mugg.
Da vil sporene også ha kommet inn i alle rom og finnes i støvet der. Det kan bare avgjøres med luftanalyser (med mindre det lukter mugg!).

For å hindre spredning av sporer fra muggsoppvekst må det ikke finnes noen åpninger der luft kan komme gjennom. Husk at det kan dannes undertrykk i noen rom (for eksempel når kjøkkenviften brukes) som så kan ”suge” inn støv gjennom evt gliper.
Avstengning av soverommet vil da kreve at hel plast ”tapes” tett rundt karmen til soveromsdøren.

De fleste forsikringsselskap er meget motvillige til å dekke utgiftene i saker som dette med mindre det dreier seg om rørlekkasje. Det kan ta veldig lang tid og mye strev (se Presseklipp om det ), og i mange tilfeller gis det ikke dekning.

Det er nok lurest å gjennomføre opprensing av muggsoppveksten så snart som mulig – og før det blir enda mer!
PS! Hvis barnet er mye forkjølet og puster tungt bør hun undersøkes av barnelege.


Fuktskadede bøker med mugglukt
Skolen hadde i januar vannlekkasje i forbindelse med frostskader.Nå er det oppdaget at et boklager ikke ble tørket godt nok opp, og det er sterk mugglukt og synlige muggdannelser på veggene.
Når avfukteren har virket, ser de fleste bøkene ut til å være OK, men er de det? Vil det kunne være spordannelser som gjør at disse ikke kan brukes videre? Det samme gjelder sykkelhjelmer med skumplastinnlegg.
Når vi nå skal rydde rommet, ber jeg om råd om hva vi må kassere.

SVAR
Hvis det bare er utført avfukting der det har vært vekst av muggsopper, må du regne med at det fortsatt er rikelig med levedyktige muggsoppsporer.
Bøker og skumplastinnlegg i sykkelhjelmer og evt annet porøst materiale som har vist spor av muggsopper, må kastes.
Av resten som ser brukbare ut, bør det vel for sikkerhets skyld plukkes ut et par testeksemplarer for analyse hos eksperter på området. (Se dokumentet http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=172 (NB dette dokumentet!) for mer informasjon og adresser).
Blir testeksemplarene frikjent, kan du ta sjansen (risikoen) på å beholde resten - men uten garanti. Lykke til!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePåvisning og fjerning av muggsopp

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg