DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lover og forskrifter

Både for offentlige bygg som barnehager og skoler og for boliger er det en rekke lover og forskrifter som skulle sikre et godt innemiljø. Her skal gis noen utvalgte eksempler på paragrafer og formuleringer som er viktige i denne sammenheng.

En grei vei inn til dette er gjennom nettsidene til Statens bygningstekniske etat, spesielt: Byggeregler.

norge.no er en grei oversikt over tilgang til offentlige myndigheter
"Lovdata.no er regjeringens og departementenes inngangsportal til lover, forskrifter og informasjon.Den inneholder alle norske lover oppdatert og gratis, og du finner lett frem i denne nettsiden.
Herfra kommer du lett frem til hvert enkelt departement, og til viktig offentlig informasjon. Se i listen nedenfor. <(/P>


Du kan også finne mye med relevante søkeord i Regjeringen.no

Du kan for eksempel finne: arbeidsmiljøloven og.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (skolemiljøforskruften).
Om du ønsker det, kan du gå direkte til en bestemt paratraf, for eksempel :§ 19. (Inneklima/ luftkvalitet).

Du kan også finne Internkontrollforskriften /b>
eller Opplæringsloven

De viktigste som du kan finne i Lovdata.no er angitt nedenfor på denne siden.

Plan- og bygningsloven:

§74 nr 1: "Bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning, herunder tilfredsstillende lysforhold, isolasjon,oppvarming, ventilasjon og brannsikring. -- skal videre tilfredsstille kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø".

§§8-3 til 8-43: " -- planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og utilfredsstillende hygieniske forhold, verken for bygningens brukere eller dens naboer, når rommene brukes som tilsiktet.".

§8-34: Ventilasjonen skal være "tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning. Det skal tas hensyn til romtype, innredning og utstyr, materialer samt belastning fra mennesker".
God luftkvalitet skal oppnås --forurensninger,fukt, lukt og helseskadelige stoffer skal føres ut av byggverket."

Skolelovgivningen:

Opplæringsloven §9-3: "Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres".-- Kommentar: Retten er særlig aktuell for elever som på grunn av funksjonshemning trenger en arbeidsplass som er tilpasset de særlige behov den enkelte elev har. (OBS Astma er definert som en funksjonshemning, nemlig "miljøhemning" -se brosjyren "Tilgjengelighet for alle" (Rundskriv T-5/99 B)

LOVER

Plan og bygningslov (Kommunal og arbeidsdepartementet. Miljøverndepartementet)

Kommuneloven. Lov om kommuner og fylkeskommuner

Kommunehelsetjenesteloven. Lov om helsetjenesten i kommunene

Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr 4

Brannvernloven. Lov om brannvern m.v. r 26

Produktkontrolloven. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Forurensningsloven. Lov mot vern mot forurensninger og om avfall

Næringsmiddelloven. Lov om tilsyn med næringsmidler m.v.

Tobakkskadeloven. Lov om vern mot tobakkskader av 9.mars 1973 nr 14

Opplæringsloven. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa .

FORSKRIFTER

Forskrift om helsetjenester i skoler 6 (Sosial- og Helsedep.)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 8 (Sosial- og helsedepaertementet).

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Kommunal- og regionaldep.)

Internkontrollforskriften. Forskrift om .

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (Barne- og familiedep).

Forskrift om utarbeidelse av produktdatablad for kjemiske stofferog produkter og oppbygging av stoffkartotek i virksomheter

RUNDSKRIV OG VEILEDERE

Normer for inneluftkvalitet. Statens helsetilsyn

Målemetoder for inneklimaparametre. Statens helsetilsyn. IK-2462

Inneklima - en veileder for kommunehelsejenesten. Statens helsetilsyn. IK-2489 1994

Statens helsetilsyn (1998): Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2-98. IKL-2617.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Statens helsetilsyn. IK-2619

Veileder til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Arbeidstilsynets bestillingsnr 543

Statens helsetilsyn (1995): Inneklima - en veileder for kommunehelsetjenesten. IK-2489

Rett og slett, veiledning til byggeforskrift 1987. Statens bygningstekniske etat

Inneklima og energiforbruk. Melding nr HO-2/93. Statens bygningstekniske etat

Ren teknisk 1997 - en veileder til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Rent bygg - veilederen 1996. Teknologisk institutt

Inneklimaveilederen 1992. Teknologisk institutt.

  Nyttige lenker

 • Regjeringen

  Regjeringen og departementene har et nettsted som fungerer som inngang til en rekke lover og mye nyttig informasjon. Her kan du lett komme videre til hvert enkelt departement: http://www.dep.no

 • norge.no er inngangsportalen til all offentlig informasjon på internett:http://www.norge.no
 • Helsetilsynet har et nettsted som kan vise vei til en rekke forskrifter, veiledninger og annet nyttig stoff: http://www.helsetilsynet.no.Den kommer ofte litt tregt opp
 • Viktig erForskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., se lenke ovenfor, med Veileder
 • Helsetilsynet har også utgitt: Inneklima - en veileder for kommunehelsetjenesten.
 • Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har et nettsted som gir infallsport til bl.a. inneklimakunnskaper: http://www.naaf.no/
 • Arbeidstilsynet har et nettsted som er vel verdt besøk: http://www.arbeidstilsynet.no/
 • Der er alt regelverket og veiledningsmateriell tilgjengelig. Regelverket er hjemlet i arbeidsmiljøloven
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Inneklima er omtalt i §8 og i HMS-forskriften som pålegger arbeidslivet å kvalitetssikre helse, miljø og sikkerhet med tillegg fra 2013!
 • Byggherreforskriften stiller krav om renhold og ryddighet på byggeplasser

(Sist oppdatert 11.mai, 2011)
Kjell Aas

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLover og forskrifter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter