DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
 Støv
 Gasser
 Flyktige organiske forbindelser
 Mikroorganismer
 Fukt
 
 Støvbinding
 Tobakksrøyk
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Diesellitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Partikkeltelling i luft
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
 
 Ftalatlitteratur
 
 Kopimaskin, avgasser og personvern
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ftalatlitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon


  • Bornehag CG, Blomquist G, Gyntelberg F et al (2001): Dampness in buildings and health. Nordic interdisciplinary review of the scientific evidence on assocations between exposure to “dampness” in buildings and health effects (NORDDAMP). Indoor air 11: 72-86 (skår 1).
  • Bornehag C-G, Sundell J, Weschler J et al (2004): The Association between Asthma and Allergic Symptoms in Children and Phthalates in House Dust: A Nested Case-Control Study .Environ Health Perspect 112:1393-97 (Skår 1) . Les hele artikkelen

  • Ganning A E, Brunk U, Dallner G (1984): Regelbunden exposition från plastmjukgörare kan ha skadliga effekter på hälsan. Läkartidningen 81: 4389 - 4392 (skår 1)

  • Gustafsson H (1990): Kemisk emission från byggnadsmaterial - beskrivning av skadfall, mätteknik, och åtgärder. Byggforskningsrådet SP Rapport 25, Stockholm (skår 1-2)

  • Jaakkola, JJ, Øie, L m.fl.(1999) Interior surface materials in the home and the development of bronchial obstruction in young children in Oslo, Norway. Am J Public Health 89: 188-92 (Skår 2) Virgin H T (1983): Undersøkning över dibutylftalatets giftighet i samband med kontakt med andra ämnen. Rapport til Byggforskningsrådet. Gøteborg. Byggforskningsrådet (skår 1-2)
  • Szende, B: Polyvinyl-chloride-induced lung disease. Indoor Environ 1994 3: 248-253 (Skår 2) >/li>
  • Øie, L., Hersoug, L-G., Madsen, J Ø. (1997): Residential exposure to plasticizers and its possible role in the pathogenesis of asthma, Environmental Health Perspectives 105: 972-978 (skår 1-2)

  • Aas K, Levy F (1984): Hus og helse. Cappelen, Oslo, s 13-14.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerFtalatlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
kjemiske agens
litteratur