DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
 Bygningen
 Uteområdet
 Generelt om innemiljø i yrkesbygg
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Materialer og renhold
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Radon
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 16. Annet (psykososialt, estetisk, trivsel, trygghet etc)

Det kan være spesielle forhold ved bygningen eller noen rom som kommer i tillegg til de andre punktene, og som kan være til skade. Presiser evt dette og gi skår etter skjønn.

For yrkesbygget og arbeidsstedet som helhet gjelder at de verste skår karakteriserer hele bygget, alternativt hele etasjen i bygget eller hele seksjonen i en etasje..

Det kan dreie seg om manglende hensyn til funksjonshemmede (tilgjengelighet) etc., uheldige psykososiale eller estetiske forhold som går ut over trivsel og samarbeid, dårlige arbeidsstillinger (ergonomi), , eller rot, snublefeller og forhold som kan skape risiko for skader.

De eksemplene som er gitt for skåring nedenfor, er ikke på noen måte dekkende for de mange mulige variabler i forhold til trygging mot skader og belastningssykdommer, tilrettelegging for funksjonshemmede (bevegelseshemming, hørselshemming, synshemming, miljøhemming) og i det psykososiale og estetiske miljø. Skårene gis ut fra undersøkerens personlige skjønn justert etter personalets opplevelser. Sitt ned etter inspeksjonsrunden sammen med driftsansvarlig, tillitsvalgt og evt andre og diskuter funnene. Spør om hvordan psykososiale,og estetiske forhold oppleves. For hvert bruksrom avmerker undersøkeren sine skår på registreringsskjemaet også for pkt 16 og spør de andre om de er enige eller ikke. Gjør om nødvendig endringer i henhold til nye opplysninger.
.


 • Skår 1
  Alt er tilrettelagt for alle funksjonshemminger. Interiøret er pent og trivelig uten snublefeller eller annen risiko for skader. Alle har godt tilrettelagte arbeidsstillinger. Personalet har gode muligheter for intern kommunikasjon og samarbeid og for å hygge seg sammen i naturlige arbeidspauser.
 • Skår 2
  Stort sett som for skår 1, men ikke fullt så trivelig. Litt uryddig enkelte steder. Noe usikkert om alle har gode nok arbeidsstillinger. Ikke alle er fornøyd med intern kommunikasjon og samarbeidsformer.
  Skår 3
  Ikke godt nok tilrettelagt for hørselshemmede/ miljøhemmede. Ikke sikret at alle har gode arbeidsstillinger. Noen av de ansatte mener interiøret er kjedelig. Burde pusses opp. Lite er tilrettelagt for intern kommunikasjon, lite kollegial støtte.
 • Skår 4
  Ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede, hørselshemmede, miljøhemmede. Interiøret er dårlig vedlikeholdt og har skjemmende elementer. Lite anledning til hyggelig samvær i arbeidspauser.


DU ER HER :

ForsideyrkesbyggKSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
bygningen
om innemiljø og inneklima
kvalifisert skjønn-metoden
ergonomi og sikkerhet
yrkesbygg