DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
 Generelt om målinger og analyser
 S&S
 Helseundersøkelser
 Støvmetoder
 
 Bakterieinnholdet i støv
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Svigermorprøven i KSM
 
 KSMlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Normer. Grenseverdier
 
 TVOC og VOC metoder
 
 Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSMlitteratur.

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

 • Aas K (1999): Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegging og tiltak. Høyskoleforlaget 1999.
 • Aas, K (1995): Allergiske Barn. Cappelen, Oslo. 3. reviderte utgave, opplag 2 1995
 • Aas K, Levy, F (1994): Hus og Helse. Cappelen, Oslo, 2. opplag 1994.
 • Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M (1995): Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2048 - 51.
 • Innemiljø i skolebygg. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom HD kommune, Oppland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune. Delfinansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektleder: overingeniør Håkon Kleiven, Oppland fylkeskommune.
 • Aas K (1997): Tidsskr. Nor lægeforen 117:4115-17
 • Aas, K(1995): Allergiske Barn. Cappelen, Oslo. 3. reviderte utgave
 • Aas K, Levy, F (1994): Hus og Helse. Cappelen, Oslo, 2. opplag .
 • Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M (1995): Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforen 115: 2048 - 51.
 • Rogalandsforsk (1997): Innemiljø i skolebygg Rogalandsforskning:. Rapport RF-97/036 (920 elever i ungdoms- og videregående skole)(skår 2)
 • Bærum Kommune (1996): Miljørenhold i Bærumskolene. Rapport (K.Aas), Bærum kommune. FDV-etaten: 1996 (815 elever i 5. Og 6. Klasse barneskole)
 • Aas K (1997): Aktiv MEIS i Bærumskolene. Rapport (K.Aas) (ca 3000 elever i barneskoler)
 • Arbejdstilsynet (1996): Sjuka hus symptom och astmasymptom i skolmiljøn. Arbejdstilsynet, Sverige. Rapport 2/96 AMF 92-0166. (2663 elever + 2609 personal i 39 grunnskoler og 9 videregående skoler
 • Aas K (1995): Hvordan er innemiljøet i din egen bolig? «Kvalifisert skjønn modellen (KSM)». Allergi i Praksis, 1: 22-
 • Aas, K (1999): Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak. Høyskoleforlaget (med fyldigere KSM-veiledninger og –bakgrunnstoff).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserkvalifisert skjønn-metodenKSMlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kvalifisert skjønn-metoden
litteratur